» » Święto Edukacji

Święto Edukacji

14 paź­dzier­ni­ka br. był uro­czy­stym dniem dla całej kadry pro­fe­sor­skiej naszej uczel­ni – obcho­dzo­ny był Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej czy­li świę­to wszyst­kich nauczy­cie­li aka­de­mic­kich i pra­cow­ni­ków zaj­mu­ją­cych się dydak­ty­ką i kształ­ce­niem stu­den­tów.

W obec­no­ści naj­wyż­szych władz uczel­ni JM Rek­tor WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zyg­munt Mier­czyk uho­no­ro­wał z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej licz­ną gru­pę nauczy­cie­li aka­de­mic­kich i pra­cow­ni­ków Aka­de­mii meda­la­mi, tytu­ła­mi i dyplo­ma­mi za szcze­gól­ne osią­gnię­cia w pra­cy dydak­tycz­nej, nauko­wej i wycho­waw­czej.

Z zado­wo­le­niem i satys­fak­cją wrę­czył rek­tor WAT meda­le Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej przy­zna­ne przez mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go za szcze­gól­ne zasłu­gi dla oświa­ty i wycho­wa­nia. Meda­le otrzy­ma­li: prof. dr hab. inż. Romu­ald Kaczyń­ski, dr hab. inż. Kazi­mierz Wor­wa, dr inż. Wie­sław Ciu­ra­piń­ski, ppłk dr inż. Grze­gorz Czo­pik, ppłk dr inż. Jacek Kijew­ski, dr inż. Janusz Jasiń­ski, dr inż. Tomasz Kochań­ski, dr inż. Janusz Mie­rzyń­ski, dr inż. Woj­ciech Napa­dłek, dr Mie­czy­sław Paw­li­siak, dr inż. Grze­gorz Tra­wiń­ski, dr inż. Mar­cin Wie­czo­rek, dr inż. Adam Woź­niak, dr inż. Andrzej Żuchow­ski, inż. Zenon Mysz­czy­szyn. Gra­tu­la­cje nagro­dzo­nym zło­żył pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia prof. Jaro­sław Rut­kow­ski.

Z pew­no­ścią waż­nym momen­tem w karie­rze wyróż­nio­nych wykła­dow­ców było nada­nie tytu­łu „Zasłu­żo­ny nauczy­ciel aka­de­mic­ki WAT” nastę­pu­ją­cym oso­bom: ppłk dr hab. inż. Jac­ko­wi Jani­szew­skie­mu, dr hab. inż. Toma­szo­wi Majew­skie­mu, dr hab. inż. Bole­sła­wo­wi Sza­frań­skie­mu, ppłk dr inż. Ryszar­do­wi Chmie­lew­skie­mu, dr inż. Andrze­jo­wi Duka­ta, ppłk dr inż. Mariu­szo­wi Gon­tar­czy­ko­wi, mgr Sta­ni­sła­wo­wi Grze­sia­ko­wi, mgr inż. Ryszar­do­wi Rekuc­kie­mu wraz z odzna­ką oraz dyplo­mem uzna­nia.

Na pod­sta­wie regu­la­mi­nu przy­zna­wa­nia nagród rek­tor­skich i na wnio­sek komi­sji kon­kur­so­wej, za wyni­ki uzy­ska­ne w roku aka­de­mic­kim 2014/2015 rek­tor WAT wyróż­nił nauczy­cie­li aka­de­mic­kich oraz pra­cow­ni­ków Aka­de­mii indy­wi­du­al­ny­mi i zespo­ło­wy­mi nagro­da­mi rek­tor­ski­mi. Indy­wi­du­al­nie wyróż­nie­ni zosta­li:

  • dr. hab. inż. Marian Brze­ziń­ski z Wydzia­łu Logi­sty­ki za opra­co­wa­nie i wyda­nie mono­gra­fii pt. „Inży­nie­ria sys­te­mów logi­stycz­nych”,
  • ppłk dr hab. inż. Jacek Świ­der­ski z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki za roz­pra­wę habi­li­ta­cyj­ną pt. „Źró­dła super­con­ti­nu­um zakre­su wid­mo­we­go śred­niej pod­czer­wie­ni o dużej wyj­ścio­wej mocy śred­niej”,
  • dr inż. Andrzej Maj­chrow­ski z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii za „Opra­co­wa­nie i wdro­że­nie tech­no­lo­gii mono­kry­sta­li­za­cji anty­fer­ro­elek­trycz­nych cyr­ko­nia­nów i haf­nia­nów oło­wiu oraz ich bada­nia”,
  • dr inż. Olga Choj­now­ska z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii za roz­pra­wę dok­tor­ską pt. „Cie­kło­kry­sta­licz­ne mie­sza­ni­ny z fazą nie­bie­ską. Opty­ma­li­za­cja skła­dów i wła­ści­wo­ści”,
  • kpt. dr inż. Krzysz­tof Goc­man z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go za roz­pra­wę dok­tor­ską pt. „Bada­nia i ana­li­za wła­ści­wo­ści tri­bo­lo­gicz­nych nano­pow­łok z azot­ku boru osa­dzo­ne­go na róż­nych pod­ło­żach meta­lo­wych meto­dą abla­cji lase­ro­wej”,
  • dr inż. Krzysz­tof Dama­ziak z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go za roz­pra­wę dok­tor­ską pt. „Mode­lo­wa­nie i bada­nia pro­ce­su zuży­cia okła­dzin cier­nych w hamul­cu”,
  • dr inż. Jakub Nawa­ła z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii za roz­pra­wę dok­tor­ską pt. „Otrzy­my­wa­nie nowych faz sta­cjo­nar­nych meto­dą zol-żel i ich zasto­so­wa­nie w ana­li­zie bojo­wych środ­ków tru­ją­cych”.

Nagro­dy zespo­ło­we przy­zna­ne zosta­ły 6 zespo­łom:

Zespół pra­cow­ni­ków z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, wyróż­nio­ny został nagro­dą za osią­gnię­cie nauko­we. Zespół w skła­dzie: prof. dr hab. inż. Roman Dąbrow­ski, prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski, prof. dr hab. inż. Leszek Jaro­sze­wicz, dr hab. inż. Paweł Per­kow­ski, dr hab. inż. Wik­tor Pie­cek, dr inż. Kata­rzy­na Gar­bat, dr inż. Mate­usz Mru­kie­wicz, dr inż. Olga Choj­now­ska i inż. Jerzy Dzia­du­szek otrzy­mał nagro­dę za „Opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia nowych mate­ria­łów cie­kło­kry­sta­licz­nych dla podwój­ne­go adre­so­wa­nia”.

Zespół żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa w skła­dzie: dr hab. inż. Ryszard Woź­niak, płk dr inż. Miro­sław Zahor, płk dr inż. Prze­my­sław Kupi­du­ra, kpt. mgr inż. Łukasz Szmit, mgr Adam Gaw­ron, mgr inż. Andrzej Arczew­ski, mgr inż. Paweł Madej, mgr inż. Janusz Paw­lak, mgr inż. Nor­bert Pie­cho­ta, mgr inż. Michał Sułow­ski otrzy­mał nagro­dę za „Opra­co­wa­nie 5,56 mm kara­bin­ka stan­dar­do­we­go (pod­sta­wo­we­go) Modu­ło­we­go Sys­te­mu Bro­ni Strze­lec­kiej kali­bru 5,56 mm (MSBS‑5,56)”.

Za osią­gnię­cie dydak­tycz­ne i orga­ni­za­cyj­ne nagro­dą wyróż­nio­ny został zespół żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa w skła­dzie: mgr inż. Jaro­sław Kor­pi­kie­wicz, dr inż. Sła­wo­mir Pie­cha, ppłk dr inż. Woj­ciech Kacz­ma­rek, dr inż. Jaro­sław Pana­siuk, ppłk dr inż. Mariusz Waż­ny, mgr inż. Jacek Bożej­ko, Dariusz Wój­cik. Zespół otrzy­mał nagro­dę za roz­bu­do­wę infra­struk­tu­ry dydak­tycz­nej Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa.

Zespół żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków z Wydzia­łu Logi­sty­ki oraz Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go w skła­dzie: dr hab. Julian Maj, dr hab. inż. Andrzej Świ­der­ski, dr inż. Roman Polak, płk dr inż. Jaro­sław Ziół­kow­ski, dr hab. Zenon Trej­nis, mgr inż. Adam Świ­der, mgr inż. Robert Kos­sow­ski, mgr Mał­go­rza­ta Lebio­da, mgr Edy­ta Woź­niak wyróż­nio­ny został nagro­dą za utwo­rze­nie i zor­ga­ni­zo­wa­nie Wydzia­łu Logi­sty­ki.

Z kolei zespół pra­cow­ni­ków z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki w skła­dzie : prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawi­nec­ki, dr Kazi­mierz Piotr­kow­ski, dr inż. Grze­gorz Bliź­niuk, dr Leszek Brzeź­ny, mgr Woj­ciech Matu­szew­ski Otrzy­mał nagro­dę za orga­ni­za­cję i reali­za­cję pro­jek­tu pt. „Z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną nauka jest fascy­nu­ją­ca”.

Nagro­dę za „Opra­co­wa­nie pro­gra­mu i pla­nu stu­diów oraz uru­cho­mie­nie stu­diów I‑ego stop­nia na kie­run­ku Inży­nie­ria Kosmicz­na i Sate­li­tar­na” otrzy­mał zespół żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków w skła­dzie: dr inż. Miro­sław Szczu­rek z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki, ppłk dr inż. Miro­sław Nowa­kow­ski z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki, dr inż. Alek­san­der Kie­żun z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, dr hab. inż. Sta­ni­sław Kachel z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, dr inż. Krzysz­tof Kwia­tos z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki, prof. dr hab. inż. Mariusz Figur­ski pro­rek­tor ds. roz­wo­ju, dr hab. inż. Janusz Bogusz z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, dr hab. inż. Lucjan Śnie­żek z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go, dr hab. inż. Sta­ni­sław Lewiń­ski, dr hab. Jan Błęc­ki.

W imie­niu wyróż­nio­nych za przy­zna­ne uzna­nie w posta­ci nagród i wyróż­nień podzię­ko­wał dr hab. Julian Maj. Zazna­czył jed­no­cze­śnie, że na nagro­dy skła­da się nie tyl­ko uzna­nie prze­ło­żo­nych, ale i wysi­łek wie­lu kole­gów i współ­pra­cow­ni­ków nagro­dzo­nych.

JM Rek­tor w ser­decz­nych sło­wach pogra­tu­lo­wał i podzię­ko­wał wszyst­kim wyróż­nio­nym pod­kre­śla­jąc, że ich indy­wi­du­al­ne i zespo­ło­we wyróż­nie­nia skła­da­ją się w sumie na doro­bek i pre­stiż całej Aka­de­mii. Po ilo­ści wyróż­nień widać – mówił rek­tor – że minio­ny rok był obfi­ty w pomy­sły i ini­cja­ty­wy. Życzył zebra­nym, by roz­po­czę­ty nie­daw­no rok aka­de­mic­ki upły­nął w rów­nie dobrym nastro­ju i z taki­mi lub więk­szy­mi suk­ce­sa­mi.

Na zakoń­cze­nie dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści chór Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod dyrek­cją pani Joan­ny Kor­cza­go wyko­nał 3 pie­śni: „Lau­da­te” – Knu­ta Nysted­ta, „Paris Ange­li­cus”– Richard­sa Dubra i „An Irish Bles­sing “ Jame­sa Moorea.

 

Jerzy Mar­kow­ski

foto: Grze­gorz Rosiń­ski