Strona główna » Aktualności » Święto Akademii i Podchorążych

Święto Akademii i Podchorążych

Uro­czy­ste spo­tka­nie 29 listo­pa­da w Klu­bie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej było cen­tral­ną czę­ścią obcho­dów Świę­ta Aka­de­mii i Dnia Pod­cho­rą­że­go. Zgod­nie z uczel­nia­ną tra­dy­cją, wcze­śniej (27 listo­pa­da) odby­ła się uro­czy­sta msza świę­ta w inten­cji pod­cho­rą­żych WAT, cele­bro­wa­na przez Bisku­pa Polo­we­go WP JE gen. bryg. dr. Józe­fa Guzd­ka. Po zakoń­cze­niu mszy JM Rek­tor-Komen­dant WAT ode­brał z rąk bisku­pa odzna­cze­nie dla Aka­de­mii – „W służ­bie Bogu i Ojczyź­nie”. Nagro­dą bisku­pa polo­we­go dla naj­lep­sze­go stu­den­ta nauk ści­słych został wyróż­nio­ny sierż. pchor. Robert Jarosz z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki. Ran­kiem 29 listo­pa­da dele­ga­cja komen­dy WAT i hono­ro­wej komen­dy pod­cho­rą­żych zło­ży­ła kwia­ty pod pomni­kiem gen. Flo­ria­na Grab­czyń­skie­go i przed popier­siem patro­na Aka­de­mii gen. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go. Pod­cho­rą­żo­wie WAT tra­dy­cyj­nie uczci­li rów­nież pamięć ppor. Pio­tra Wysoc­kie­go, skła­da­jąc kwia­ty przed jego popier­siem w Łazien­kach Kró­lew­skich. Po zło­że­niu wień­ców został ode­gra­ny sygnał „Śpij Kole­go”, a pod­cho­rą­żo­wie (w asy­ście trę­ba­cza i wer­bli­sty z Puł­ku Repre­zen­ta­cyj­ne­go Woj­ska Pol­skie­go) odda­li w Łazien­kach Kró­lew­skich hono­ry wszyst­kim boha­te­rom, uczest­ni­kom i ofia­rom Powsta­nia Listo­pa­do­we­go.

Swo­ją obec­no­ścią na uro­czy­sto­ści w Klu­bie WAT zaszczy­ci­li nas: sekre­tarz sta­nu w MON Tomasz Zdzi­kot, prze­wod­ni­czą­cy Sej­mo­wej Komi­sji Obro­ny Naro­do­wej poseł Michał Jach, szef Służ­by Kontr­wy­wia­du Woj­sko­we­go mini­ster Maciej Mater­ka, repre­zen­tu­ją­cy Dowód­cę Gene­ral­ne­go RSZ gen. dyw. Ceza­ry Pod­la­siń­ski, szef Szta­bu Dowódz­twa Ope­ra­cyj­ne­go RSZ płk Bog­dan Dzie­wul­ski, przed­sta­wi­cie­le ducho­wień­stwa. Obec­ni byli rów­nież rek­to­rzy: Lot­ni­czej Aka­de­mii Woj­sko­wej gen. bryg. pil. dr inż. Piotr Kraw­czyk, Wyż­szej Szko­ły Mena­dżer­skiej prof. dr hab. Hen­ryk Stań­czyk, pro­rek­to­rzy zaprzy­jaź­nio­nych uczel­ni, doctor hono­ris cau­sa WAT prof. Józef Model­ski, czł. koresp. PAN, byli rek­to­rzy WAT, przed­sta­wi­cie­le Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej i insty­tu­cji cen­tral­nych, przed­sta­wi­cie­le dowództw i sze­fo­wie zarzą­dów,  dyrek­to­rzy insty­tu­tów nauko­wo-badaw­czych, pre­ze­si i dyrek­to­rzy firm, przed­sta­wi­cie­le sto­wa­rzy­szeń zawo­do­wych i kom­ba­tanc­kich, byli pra­cow­ni­cy WAT.

JM Rek­tor-Komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, po powi­ta­niu gości, przy­po­mniał tra­dy­cję pod­cho­rą­żac­kie­go świę­ta. „Słu­ży­my nie­pod­le­głej! To idea zawsze bli­ska ser­cu każ­de­mu pod­cho­rą­że­mu. Przy­świe­ca­ła rów­nież pod­cho­rą­żym Szko­ły Pie­cho­ty w War­sza­wie, któ­rzy 188 lat temu, 29 listo­pa­da 1830 r. pod dowódz­twem pod­po­rucz­ni­ka Pio­tra Wysoc­kie­go, ata­kiem na Bel­we­der – ówcze­sną sie­dzi­bę rosyj­skie­go Księ­cia Kon­stan­te­go – roz­po­czę­li powsta­nie listo­pa­do­we. Waż­nym momen­tem nocy listo­pa­do­wej było zdo­by­cie Arse­na­łu. Już następ­ne­go dnia, 30 listo­pa­da, War­sza­wa była wol­na. Wal­ki skie­ro­wa­ne prze­ciw­ko Impe­rium Rosyj­skie­mu obję­ły swo­im zasię­giem całe Kró­le­stwo Pol­skie, Litwę, Żmudź i Wołyń. Powsta­nie listo­pa­do­we było naj­więk­szym wysił­kiem zbroj­nym w pol­skich wal­kach wyzwo­leń­czych XIX wie­ku. Na pamiąt­kę tam­tych wyda­rzeń, dzień 29 listo­pa­da obcho­dzi­my jako Dzień Pod­cho­rą­że­go i zara­zem Świę­to Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. To nawią­za­nie do naszej histo­rii i toż­sa­mo­ści, któ­re dzi­siaj, w set­ną rocz­ni­cę odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, nabie­ra szcze­gól­ne­go zna­cze­nia” – mówił płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Odpo­wie­dzial­ny za szkol­nic­two woj­sko­we mini­ster Tomasz Zdzi­kot, skła­da­jąc życze­nia wszyst­kim pra­cow­ni­kom Aka­de­mii i pod­cho­rą­żym w dniu ich świę­ta pod­kre­ślił, że Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na to uczel­nia wycho­dzą­ca naprze­ciw potrze­bom nowo­cze­snych Sił Zbroj­nych. „Nie­zwy­kle doce­niam Pań­stwa kom­pe­ten­cje i zaan­ga­żo­wa­nie w obsza­rze pod­le­ga­ją­cym moje­mu zwierzch­nic­twu. Mowa tu m.in. o cyber­bez­pie­czeń­stwie. Razem z wła­dza­mi uczel­ni pra­cu­je­my nad wie­lo­ma przed­się­wzię­cia­mi, któ­re z pew­no­ścią przy­czy­nią się do zwięk­sze­nia, już wyso­kie­go, poten­cja­łu woj­ska w tym obsza­rze” – mówił Tomasz Zdzi­kot.

Z oka­zji Świę­ta Aka­de­mii mar­sza­łek Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Marek Kuch­ciń­ski skie­ro­wał list do całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej, któ­ry odczy­tał poseł na Sejm RP, prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Obro­ny Naro­do­wej Michał Jach. Uczest­ni­cy uro­czy­sto­ści wysłu­cha­li rów­nież listu mini­stra obro­ny naro­do­wej Mariu­sza Błasz­cza­ka, odczy­ta­ne­go przez sekre­ta­rza sta­nu w MON Toma­sza Zdzi­ko­ta.

Jak naka­zu­je tra­dy­cja, JM Rek­tor-Komen­dant prof. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek w tym dniu sym­bo­licz­nie, po odczy­ta­niu roz­ka­zu spe­cjal­ne­go, prze­ka­zał wła­dzę stu­den­tom. W towa­rzy­stwie pozo­sta­łych człon­ków komen­dy WAT rek­tor-komen­dant wrę­czył stu­den­tom cer­ty­fi­ka­ty upo­waż­nia­ją­ce do spra­wo­wa­nia funk­cji. „Dziś jest Wasze świę­to. Przej­mu­jąc wła­dzę w Aka­de­mii, sta­je­cie się sym­bo­licz­nie spad­ko­bier­ca­mi pod­cho­rą­żych pod­po­rucz­ni­ka Pio­tra Wysoc­kie­go. Wybra­li­ście Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną jako dro­gę swo­je­go życia zawo­do­we­go i roz­wo­ju. Dewi­zą naszej uczel­ni jest Omnia pro PatriaWszyst­ko dla Ojczy­zny – to ogrom­ne zobo­wią­za­nie” – powie­dział rek­tor.

Świę­to Aka­de­mii było oka­zją do wrę­cze­nia zasłu­żo­nym pra­cow­ni­kom WAT odzna­czeń, meda­li, odznak pamiąt­ko­wych i dyplo­mów. Skła­da­jąc gra­tu­la­cje oso­bom odzna­czo­nym i wyróż­nio­nym, mini­ster Zdzi­kot powie­dział: „Niech to będzie podzię­ko­wa­nie za Pań­stwa trud i nie­zwy­kle owoc­ny wysi­łek, doce­nia­ny nie tyl­ko przez kie­row­nic­two Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej, ale rów­nież przez całą Pol­skę”.

Za zasłu­gi dla obron­no­ści i suwe­ren­no­ści kra­ju Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej nadał:

 • Zło­ty Krzyż Zasłu­gi – 5 pra­cow­ni­kom Aka­de­mii,
 • Srebr­ny Krzyż Zasłu­gi – 3 żoł­nie­rzom zawo­do­wym i pra­cow­ni­kom WAT,
 • Brą­zo­wy Krzyż Zasłu­gi – 9 żoł­nie­rzom zawo­do­wym i pra­cow­ni­kom WAT.

Za doko­na­ny w cza­sie służ­by czyn przy­no­szą­cy szcze­gól­ną korzyść Woj­skom Lądo­wym i Siłom Powietrz­nym, a wykra­cza­ją­cy poza zwy­kły obo­wią­zek, Pre­zy­dent Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej nadał:

 • Woj­sko­wy Krzyż zasłu­gi – 5 żoł­nie­rzom zawo­do­wym,
 • Lot­ni­czy Krzyż Zasłu­gi – 2 żoł­nie­rzom zawo­do­wym.

Ponad­to za wzo­ro­we, wyjąt­ko­wo sumien­ne wyko­ny­wa­nie obo­wiąz­ków służ­bo­wych wyni­ka­ją­cych z pra­cy zawo­do­wej, Pre­zy­dent Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej nadał jed­ne­mu z pra­cow­ni­ków WAT Srebr­ny Medal za Dłu­go­let­nią służ­bę.

Uchwa­łą Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w spra­wie uho­no­ro­wa­nia wpi­sem do „Zło­tej Księ­gi Doko­nań Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej”, na pod­sta­wie uchwa­ły Kapi­tu­ły God­no­ści Hono­ro­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, wyróż­nio­ny został prof. dr hab. inż. Kazi­mierz Baczew­ski.

Na wnio­sek Rek­to­ra-Komen­dan­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej, za dłu­go­let­nią nie­na­gan­ną służ­bę i pra­cę w Siłach Zbroj­nych Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej nadał:

 • Zło­ty medal Siły Zbroj­ne w służ­bie Ojczy­zny – 5 pra­cow­ni­kom Aka­de­mii,
 • Srebr­ny medal Siły Zbroj­ne w służ­bie Ojczy­zny – 8 żoł­nie­rzom zawo­do­wym i pra­cow­ni­kom Aka­de­mii,
 • Brą­zo­wy medal Siły Zbroj­ne w służ­bie Ojczy­zny – 5 żoł­nie­rzom zawo­do­wym i pra­cow­ni­kom Aka­de­mii.

Na wnio­sek Rek­to­ra-Komen­dan­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej, w uzna­niu zasług poło­żo­nych w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i umac­nia­nia obron­no­ści Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, nadał:

 • Zło­ty medal za zasłu­gi dla obron­no­ści kra­ju – 14 żoł­nie­rzom zawo­do­wym i pra­cow­ni­kom Aka­de­mii,
 • Srebr­ny medal za zasłu­gi dla obron­no­ści kra­ju – 6 żoł­nie­rzom zawo­do­wym Aka­de­mii,
 • Brą­zo­wy medal za zasłu­gi dla obron­no­ści kra­ju – 29 żoł­nie­rzom zawo­do­wym i pra­cow­ni­kom Aka­de­mii.

Na pod­sta­wie art. 14 ust. 1 pkt 5 „Usta­wy z dnia 9 paź­dzier­ni­ka 2009 r. o dys­cy­pli­nie woj­sko­wej” oraz „Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 23 czerw­ca 2010 r. w spra­wie wyróż­nia­nia żoł­nie­rzy, byłych żoł­nie­rzy oraz pod­od­dzia­łów, oddzia­łów i insty­tu­cji woj­sko­wych, za zna­czą­ce osią­gnię­cia szko­le­nio­we i dydak­tycz­ne oraz w dowo­dze­niu, szko­le­niu i pra­cy wycho­waw­czej”, Rek­tor-Komen­dant wyróż­nił tytu­łem hono­ro­wym „Zasłu­żo­ny Żoł­nierz Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej” z odzna­ką w stop­niu III sze­ściu żoł­nie­rzy zawo­do­wych Aka­de­mii.

Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej przy­znał nagro­dy dla nauczy­cie­li aka­de­mic­kich dwóm pra­cow­ni­kom Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej: prof. dr. hab. inż. Zbi­gnie­wo­wi Boja­ro­wi – za cało­kształt dorob­ku i dr. hab. inż. Krzysz­to­fo­wi Fal­kow­skie­mu za osią­gnię­cia nauko­we.

Ponad­to – decy­zją Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT – w uzna­niu wybit­nych zasług dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, na wnio­sek Kapi­tu­ły God­no­ści Hono­ro­wych, wyróż­nio­no:

 • Zło­tym meda­lem „Za zasłu­gi dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej” – dwóch żoł­nie­rzy zawo­do­wych i pra­cow­ni­ków Aka­de­mii,
 • Srebr­nym meda­lem „Za zasłu­gi dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej” – jed­ne­go żoł­nie­rza zawo­do­we­go i trzech pra­cow­ni­ków Aka­de­mii,
 • Brą­zo­wym meda­lem „Za zasłu­gi dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej” – jed­ne­go żoł­nie­rza zawo­do­we­go i dwóch pra­cow­ni­ków Aka­de­mii.

Na wnio­sek Prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­sji Odzna­ki Pamiąt­ko­wej, Rek­tor-Komen­dant wyróż­nił, odzna­ką pamiąt­ko­wą WAT 36 żoł­nie­rzy zawo­do­wych i pra­cow­ni­ków Aka­de­mii.

Tra­dy­cyj­nie w dniu Świę­ta Aka­de­mii stu­den­tom cywil­nym i mun­du­ro­wym przy­zna­wa­ne są dorocz­ne nagro­dy. W kon­kur­sie na naj­lep­szą poza­pro­gra­mo­wą pra­cę stu­den­ta WAT w roku aka­de­mic­kim 2018/2019, na wnio­sek Prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­sji Kon­kur­so­wej – pro­rek­to­ra ds. Stu­denc­kich, rek­tor Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wyróż­nił sty­pen­dia­mi, nagro­da­mi i dyplo­ma­mi 15 stu­den­tów.

Część ofi­cjal­ną zakoń­czy­ła Pieśń Repre­zen­ta­cyj­na Woj­ska Pol­skie­go, sygna­li­sta ode­grał hasło Woj­ska Pol­skie­go, a sztan­dar WAT został odpro­wa­dzo­ny. O opra­wę muzycz­ną uro­czy­sto­ści zadbał Chór Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod dyrek­cją Joan­ny Kor­cza­go. W czę­ści arty­stycz­nej wystą­pi­ła Orkie­stra Stu­denc­ka WAT wraz z soli­sta­mi.

Z oka­zji dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści na ręce JM Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT życze­nia dla całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej przy­sła­li: mar­sza­łek Sena­tu RP, rek­to­rzy uczel­ni, komen­dan­ci cen­trów szko­le­nia, pre­ze­si i dyrek­to­rzy firm, insty­tu­tów i ośrod­ków badaw­czo-roz­wo­jo­wych.

Moni­ka Przy­był, Ewa Jan­kie­wicz
fot. Grze­gorz Rosiń­ski, Seba­stian Jurek, szer. pchor. Wik­to­ria Wan­dzel

Listy oko­licz­no­ścio­we z oka­zji Świę­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i Dnia Pod­cho­rą­że­go odczy­ta­ne pod­czas uro­czy­sto­ści: