Strona główna » Aktualności » Sukcesy studentów na konferencji w rumuńskiej Military Technical Academy

Sukcesy studentów na konferencji w rumuńskiej Military Technical Academy

Trzy­na­stu stu­den­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­ło nagro­dzo­nych za refe­ra­ty doty­czą­ce tech­ni­ki woj­sko­wej wygło­szo­ne pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wej stu­denc­kiej kon­fe­ren­cji CERC. Wyda­rze­nie już po raz czwar­ty zosta­ło zor­ga­ni­zo­wa­ne  przez rumuń­ską Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my w Buka­resz­cie. W tym roku odby­ło się w dniach 23–24 kwiet­nia w for­mu­le zdal­nej.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest współ­or­ga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji. Oprócz WAT w jej orga­ni­za­cję zaan­ga­żo­wa­ne są: L’institut uni­ver­si­ta­ire de tech­no­lo­gie z Tulu­zy (Fran­cja), Uni­ver­si­ty „Poli­teh­ni­ca” z Buka­resz­tu, a tak­że „Vasil Levski” Natio­nal Mili­ta­ry Uni­ver­si­ty z Buł­ga­rii. Kon­fe­ren­cja zosta­ła podzie­lo­na na 16 pane­li tema­tycz­nych. Wzię­ło w niej udział 270 stu­den­tów repre­zen­tu­ją­cych 23 uczel­nie. Uczest­ni­cy wygło­si­li w sumie 206 refe­ra­tów oce­nia­nych przez komi­sję kon­kur­so­wą. Wśród człon­ków komi­sji byli m.in. nauczy­cie­le aka­de­mic­cy WAT.

W prze­mó­wie­niu inau­gu­ru­ją­cym kon­fe­ren­cję, prze­wod­ni­czą­cy – pro­rek­tor MTA kmdr prof. Cri­stian-Emil Mol­do­ve­anu pod­kre­ślił bar­dzo dobrą współ­pra­cę WAT i MTA, któ­re jako jedy­ne uczel­nie woj­sko­we w Euro­pie, w kom­plek­so­wy spo­sób ofe­ru­ją przy­szłym ofi­ce­rom spe­cja­li­stycz­ne, inży­nier­skie wykształ­ce­nie. Do tego­rocz­nych osią­gnięć w ramach współ­pra­cy dodał rów­nież dwa naj­now­sze euro­pej­skie pro­jek­ty edu­ka­cyj­ne roz­wi­ja­ne wspól­nie z WAT oraz part­ne­ra­mi z Włoch, Fran­cji, Gre­cji i Buł­ga­rii.

W kon­fe­ren­cji uczest­ni­czy­li stu­den­ci pię­ciu wydzia­łów aka­de­mic­kich WAT: Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia, Cyber­ne­ty­ki, Elek­tro­ni­ki, Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa. Wygło­si­li w sumie 17 refe­ra­tów w swo­ich obsza­rach zain­te­re­so­wań.

Za wygło­szo­ne refe­ra­ty, w poszcze­gól­nych pane­lach tema­tycz­nych, sied­mio­ro stu­den­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­ło pierw­sze miej­sca.

Panel Arma­ment Sys­tem:

  • sierż. pchor. Artur Kło­siń­ski z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa za refe­rat pt.: „Con­cep­tu­al Design of Clu­ster Bomb Unit for an Unman­ned Aerial Vehic­le”;

Panel Aero­spa­ce and Mecha­ni­cal Engi­ne­ering:

  • sierż. pchor. Mak­sy­mi­lian Trze­ciak z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa za refe­rat pt.: „Appli­ca­tion Sup­por­ting Data Ana­ly­sis from the On-Board Fli­ght Data Recor­der”;

Panel Auto­mo­ti­ve Engi­ne­ering and Mate­rials Tech­no­lo­gy:

  • mgr inż. Aga­ta Baran z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii za refe­rat pt.: „Metal Hydri­des Mecha­no­che­mi­cal Syn­the­sis with Custom-Made Mil­ling Vials”.

Panel Robo­tics, Auto­ma­tion and Elec­tro­nic Sys­tems:

  • inż. Kamil Pod­kań­ski z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa za refe­rat pt.: „Pro­ject of Navi­ga­tion Sys­tem Modu­le for Point Clo­ud Acqu­isi­tion”;

Panel Inter­cul­tu­ral Com­mu­ni­ca­tion:

  • pchor. Eryk Mar­chlew­ski i plut. pchor. Jakub Kurow­ski z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii za refe­rat pt.: „Mul­ti­cul­tu­ral Armies Thro­ugho­ut Histo­ry”;

Panel Era­smus+ and Mili­ta­ry Era­smus Expe­rien­ces:

  • sierż pchor. Gabriel Lesiak z Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­styt­ki i Zarzą­dza­nia za refe­rat pt.: „Ana­ly­sis of the Impact of the Era­smus+ Pro­gram­me on the Student’s Per­so­nal Deve­lop­ment thro­ugh Expe­rien­ce of Par­ti­ci­pa­ting in Inter­na­tio­nal Stu­dents Exchan­ge”.

II loka­ty zaję­li: sierż. pchor. Damian Cichysierż. pchor. Mate­usz Winiar­ski (panel Arma­ment Sys­tems) oraz sierż. pchor. Woj­ciech Łożyń­ski (panel Com­pu­ter Scien­ce, Model­ling and Simu­la­tions), wszy­scy z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa.

III loka­ty zaję­li: sierż. pchor. Ange­li­ka Arku­szyń­ska (panel Aero­spa­ce and Mecha­ni­cal Engi­ne­ering) i inż. Karo­li­na Skow­roń­ska (panel Com­pu­ter Scien­ce, Model­ling and Simu­la­tions) z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa oraz sierż. pchor. Maciej Urbań­czyk (panel Robo­tics, Auto­ma­tion and Elec­tro­nic Sys­tems) z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki.

Orga­ni­za­to­rzy przy­zna­li rów­nież dodat­ko­wą nagro­dę – „Spe­cial Pri­ze for Col­lec­ti­ve Memo­ry Con­so­li­da­tion”, któ­rą otrzy­mał sierż. pchor. Mate­usz Winiar­ski z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa (jed­no­cze­śnie zdo­byw­ca II loka­ty). Człon­ko­wie komi­sji kon­kur­so­wej byli pod wra­że­niem refe­ra­tu: „Design of Repli­ca of BŁYSKAWICA Sub­ma­chi­ne Gun cal. 9 mm” oraz pasji stu­den­ta z jaką wyko­rzy­stu­je naj­now­sze roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne do prac nad kul­ty­wo­wa­niem dzie­dzic­twa pol­skiej myśli tech­nicz­nej.

„To już kolej­ny rok, kie­dy może­my być dum­ni z osią­gnięć naszych stu­den­tów na naj­więk­szej mię­dzy­na­ro­do­wej stu­denc­kiej kon­fe­ren­cji doty­czą­cej tech­ni­ki woj­sko­wej. Z roku na rok dzię­ki wspar­ciu swo­ich pro­mo­to­rów coraz wię­cej stu­den­tów WAT uczest­ni­czy w mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cjach, a odnie­sio­ne suk­ce­sy nie­wąt­pli­wie budu­ją pozy­tyw­ny wize­ru­nek Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej oraz wpły­wa­ją na więk­sze zain­te­re­so­wa­nie naszą uczel­nią zagra­nicz­nych part­ne­rów. Jestem prze­ko­na­ny, że nagro­dze­ni stu­den­ci sta­ną się w naj­bliż­szej przy­szło­ści mło­dy­mi naukow­ca­mi, któ­rzy zasi­lą sze­re­gi Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej” – mówi mjr dr inż. Kon­rad Woj­to­wicz, pro­dzie­kan ds. stu­denc­kich i współ­pra­cy zagra­nicz­nej Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa WAT.

Zapra­sza­my stu­den­tów i wykła­dow­ców WAT do czyn­ne­go włą­cza­nia się we współ­pra­cę z rumuń­ską Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my. Orga­ni­za­to­rzy zapo­wie­dzie­li już następ­ną edy­cję kon­fe­ren­cji w maju przy­szłe­go roku, wyra­ża­jąc przy tym nadzie­ję, że odbę­dzie się w for­mie sta­cjo­nar­nej.

płk Mariusz Gon­tar­czyk
fot. MTA