» » Sukcesy reprezentacji WAT w kickboxingu

Sukcesy reprezentacji WAT w kickboxingu

wpis w: Aktualności, SWF | 0

W dniach 12 – 13 paź­dzier­ni­ka we Wro­cła­wiu na tere­nie obiek­tów spor­to­wych Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych odby­ły się VI Mistrzo­stwa Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w Kick­bo­xin­gu, zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Pol­ski Zwią­zek Kick­bo­xin­gu oraz DSF Kick­bo­xing Chal­len­ge. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li: tre­ner sek­cji Kick­bo­xin­gu mgr Artur Gru­ba oraz zawod­ni­cy – Mar­ta Mak­sim, Grze­gorz Siko­ra, Domi­nik Szym­czak i Maciej Wró­blew­ski.

Zawod­nicz­ka Mar­ta Mak­sim, ule­ga­jąc mini­mal­nie w fina­le prze­ciw­nicz­ce z Komen­dy Woje­wódz­kiej Poli­cji w Łodzi zdo­by­ła srebr­ny medal w for­mu­le Kick-Light. Grze­gorz Siko­ra poko­nał w pół­fi­na­le Prze­my­sła­wa Zdzieb­ko z Biesz­czadz­kie­go Oddzia­łu Stra­ży Gra­nicz­nej,  a w wal­ce fina­ło­wej  zde­kla­so­wał Mate­usza Sień­ko z Woj­sko­wej Sek­cji Wal­ki w Bli­skim Kon­tak­cie „PODHALAŃCZYK” i został Mistrzem Pol­ski w for­mu­le K-1 w kate­go­rii wago­wej do 75kg. Kolej­ny nasz zawod­nik Domi­nik Szym­czak tak­że sta­nął na naj­wyż­szym stop­niu podium w kate­go­rii wago­wej do 94 kg i zdo­był swój VII w karie­rze tytuł Mistrza Pol­ski, poko­nu­jąc kolej­no: Dawi­da Gostom­skie­go ze Star­gar­du Gdań­skie­go, Mate­usza Nowic­kie­go z WŻW Poznań, a w fina­le bar­dzo doświad­czo­ne­go zawod­ni­ka Artu­ra Zie­liń­skie­go z EKK Elbląg sto­sun­kiem punk­tów 10:8. Maciej Wró­blew­ski uległ nie­znacz­nie sto­sun­kiem punk­tów 4:9 zawod­ni­ko­wi repre­zen­tu­ją­ce­mu OSP Pion­ki Szy­mo­no­wi Gra­bow­skie­mu, zaj­mu­jąc osta­tecz­nie 3 miej­sce w swo­jej kate­go­rii wago­wej do 79 kg. Maciej, pomi­mo tego, że były to jego jed­ne z pierw­szych kro­ków na kick­bo­xer­skich matach, poka­zał się z bar­dzo dobrej stro­ny.

Jak co roku, nasi kick­bok­se­rzy zdo­by­wa­ją naj­wyż­sze tytu­ły, udo­wad­nia­jąc jed­no­cze­śnie, że spor­ty wal­ki w naszej Alma Mater sto­ją na bar­dzo dobrym pozio­mie. Zarów­no w VI Mistrzo­stwach Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w Kick­bo­xin­gu, jak i pod­czas majo­wych Mistrzostw Pol­ski AZS nasi zawod­ni­cy sta­nę­li na podium. Za przy­go­to­wa­nie naszych kick­bok­se­rów i ich wyszko­le­nie odpo­wie­dzial­ni są: mgr Artur Gru­ba (Kickboxing/Karate), mgr Mariusz Jad­czak (KRAV MAGA) i mgr Karol Lan­dow­ski (Boks).

st. kpr. pchor. Domi­nik Szym­czak
fot. st. kpr. pchor. Domi­nik Szym­czak; DSF Kick­bo­xing Chal­len­ge