Strona główna » Aktualności » Sukcesy reprezentacji AZS WAT w futsalu

Sukcesy reprezentacji AZS WAT w futsalu

Począ­tek 2020 roku obfi­to­wał w licz­ne suk­ce­sy fut­sa­li­stów z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy i Mazow­sza repre­zen­ta­cja AZS WAT zdo­by­ła dru­gie miej­sce i zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do Pół­fi­na­łu Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Łodzi. Po uda­nych meczach w Łodzi przy­szedł czas na udział w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski, któ­re odby­ły się 20 – 23 lute­go w Pozna­niu. Tutaj nasza dru­ży­na wywal­czy­ła brą­zo­wy medal w typach Uczel­ni Spo­łecz­no-Przy­rod­ni­czych.

W Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy i Mazow­sza, stu­den­ci WAT przez trzy kolej­ne week­en­dy zma­ga­li się ze stu­den­ta­mi uczel­ni war­szaw­skich. Po wygra­niu gru­py i zwy­cię­stwie w pół­fi­na­le musie­li prze­łknąć gorycz poraż­ki w fina­le z SGH. Mecz fina­ło­wy był pełen dra­ma­ty­zmu i wal­ki do ostat­nich sekund. Nasi spor­tow­cy wygry­wa­li już 4:1 i na sekun­dę przed koń­cem fina­łu stra­ci­li zło­te meda­le, dając strze­lić bram­kę na 4:4. W dogryw­ce prze­ciw­ni­cy wyko­rzy­sta­li rzut kar­ny i wygra­li z nami 5:4.

Naj­lep­sze dru­ży­ny z War­sza­wy, wśród nich repre­zen­ta­cja WAT, zakwa­li­fi­ko­wa­ły się do Pół­fi­na­łu Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Łodzi. W dniach 30.01 – 02.02.2020 wal­czy­li­śmy o udział w Fina­le Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski. W Łodzi spo­tka­ły się repre­zen­ta­cje 16 naj­lep­szych z czte­rech woje­wództw nale­żą­cych do naszej stre­fy. Tur­niej w Łodzi był dla naszych stu­den­tów uda­ny, gdyż dotar­li­śmy do fina­łu, gdzie dozna­li­śmy dopie­ro poraż­ki z repre­zen­ta­cją gospo­da­rzy tur­nie­ju, Uni­wer­sy­te­tem Łódz­kim.

Czte­ry naj­lep­sze repre­zen­ta­cje z tur­nie­ju w Łodzi zakwa­li­fi­ko­wa­ły się do cen­tral­nych Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Pozna­niu. Tur­niej odby­wał się w dniach 20 – 23 lute­go na tere­nie obiek­tów AWF Poznań i u gospo­da­rzy Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej. Nasi stu­den­ci prze­ko­na­li się o ran­dze tego tur­nie­ju, tra­fia­jąc w gru­pie na póź­niej­szych mistrzów i wice­mi­strzów AMP-ów. Wal­czy­li­śmy bar­dzo ambit­nie z zawod­ni­ka­mi, któ­rzy na co dzień gra­ją w Eks­tra­li­dze Fut­sa­lu Kra­jo­we­go i są rów­nież repre­zen­tan­ta­mi Pol­ski. Po wyj­ściu z gru­py z trze­cie­go miej­sca przy­szło nam wal­czyć o loka­ty 9 – 12, gdzie wygra­li­śmy wszyst­kie mecze i zaję­li­śmy IX miej­sce. Wygra­ne mecze przy­czy­ni­ły się do otrzy­ma­nia brą­zo­wych meda­li z Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w typach Uczel­ni Spo­łecz­no-Przy­rod­ni­czych, do któ­rych nale­ży nasza uczel­nia (na mistrzo­stwach było ich naj­wię­cej, bo aż 6 dru­żyn).

Tekst i fot. Piotr Fie­do­ruk