» » Sukcesy podchorążych WAT na konferencji studentów CERC 2018

Sukcesy podchorążych WAT na konferencji studentów CERC 2018

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 20 – 22 czerw­ca  stu­den­ci Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji stu­den­tów CERC 2018 w Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my „Fer­di­nand I” w Buka­resz­cie. Repre­zen­tu­ją­cy WAT stu­den­ci: sierż. pchor. Bar­tło­miej Bez­u­bik, sierż. pchor. Paweł Kali­now­ski i sierż. pchor. Mate­usz Kaszyń­ski rywa­li­zo­wa­li z ponad set­ką uczest­ni­ków z 10 kra­jów.

Duża licz­ba uczest­ni­ków oraz bar­dzo wyso­ki poziom refe­ra­tów pre­zen­to­wa­nych na kon­fe­ren­cji nie prze­szko­dzi­ły im jed­nak w zdo­by­ciu wyso­kich lokat. Sierż. pchor. Bar­tło­miej Bez­u­bik zajął 2 miej­sce w sek­cji „Aero­spa­ce and Mecha­ni­cal Engi­ne­ering”, nato­miast sierż. pchor. Mate­usz Kaszyń­ski zajął 3 miej­sce w sek­cji „Elec­tri­cal Engi­ne­ering and Elec­tro­nic Sys­tems”. Ponad­to trój­ka naszych repre­zen­tan­tów zebra­ła bar­dzo dobre recen­zje od uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji.

Pobyt w sto­li­cy Rumu­nii był owoc­ny dla naszych stu­den­tów, szli­fu­jąc swój warsz­tat języ­ko­wy nawią­za­li wie­le zna­jo­mo­ści, któ­re zapew­ne zaowo­cu­ją wymia­ną wie­dzy i doświad­czeń w pro­jek­tach nauko­wych. Otwar­cie na współ­pra­cę naszych stu­den­tów poskut­ko­wa­ło pro­po­zy­cją stu­den­tów rumuń­skich przed­sta­wie­nia wspól­ne­go refe­ra­tu na następ­nej kon­fe­ren­cji CERC.

Duży wkład w suk­ces stu­den­tów WAT mie­li opie­ku­no­wie mery­to­rycz­ni prac: mjr dr inż. Dariusz Rodzik, kpt. dr inż. Witold Bużan­to­wicz oraz dr inż. Sta­ni­sław Grzy­wiń­ski, któ­rzy wspie­ra­li naszych pod­cho­rą­żych swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem w pisa­niu refe­ra­tów oraz w przy­go­to­wa­niach do pre­zen­to­wa­nia ich na kon­fe­ren­cji.

Orga­ni­za­to­rzy kon­fe­ren­cji z Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my pod­kre­śla­li dużą rolę inten­sy­fi­ka­cji współ­pra­cy z WAT zapo­cząt­ko­wa­nej wizy­tą dele­ga­cji MTA w listo­pa­dzie 2017 r. na zapro­sze­nie Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT. Uczest­ni­czył w niej rów­nież prze­wod­ni­czą­cy kon­fe­ren­cji koman­dor pro­fe­sor Cri­stian-Emil Mol­do­ve­anu, pro­rek­tor ds. kon­tak­tów mię­dzy­uczel­nia­nych. 

                                                                                   sierż. pchor. Paweł Kali­now­ski
fot. CERC