» » Sukces WAT w NATO TIDE Hackathon

Sukces WAT w NATO TIDE Hackathon

wpis w: Aktualności | 0

Zespo­ły Archi­Techs, Data­Scien­ce­Ca­dets i FRONT z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i Inspek­to­ra­tu Infor­ma­ty­ki MON zwy­cię­ży­ły w tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su pro­jek­to­wo-pro­gra­mi­stycz­ne­go NATO TIDE Hac­ka­thon 2019. Tego­rocz­na edy­cja kon­kur­su zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa przez Dowódz­two Sił Sojusz­ni­czych NATO ds. Trans­for­ma­cji (ACT) oraz Inspek­to­rat Infor­ma­ty­ki MON. Rywa­li­za­cja odby­ła się w War­sza­wie i trwał od 25 lute­go do 1 mar­ca. Wzię­ło w niej udział 13 zespo­łów z 11 państw, repre­zen­tu­ją­cych insty­tu­cje woj­sko­we, śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie oraz fir­my komer­cyj­ne. W dwóch z trzech kate­go­rii naj­lep­si byli Pola­cy.

Ofi­cjal­ne­go roz­po­czę­cia kon­kur­su doko­nał mini­ster Tomasz Zdzi­kot. „To waż­ne wyda­rze­nie. Jeste­śmy dum­ni, że zespo­ły z resor­tu  zaj­mu­ją czo­ło­we miej­sca. (…) Reali­zu­je­my pro­gram cyber​.mil​.pl, to cześć naszych dzia­łań. Wypra­co­wa­ne pro­duk­ty TIDE Hac­ka­thon będą stop­nio­wo imple­men­to­wa­ne” – powie­dział mini­ster. W inau­gu­ra­cji kon­kur­su wziął rów­nież udział nowo powo­ła­ny peł­no­moc­nik ds. utwo­rze­nia Wojsk Obro­ny Cyber­prze­strze­ni, płk Karol Molen­da. „Hac­ka­thon jest pięk­nym przy­kła­dem tego, jak zmie­nia się obli­cze pol­skiej armii, gdyż to nie tyl­ko ludzie, nie tyl­ko kon­wen­cjo­nal­ne środ­ki wal­ki, ale tak­że nowe sys­te­my roz­po­zna­nia, inte­li­gent­ne sys­te­my dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia. (…) Przy­szłe Woj­ska Obro­ny Cyber­prze­strze­ni są nie­zbęd­ne, żeby­śmy w peł­nym zakre­sie zapew­ni­li bez­pie­czeń­stwo w tej  dome­nie” – mówił płk Molen­da.

Rywa­li­za­cja mię­dzy­na­ro­do­wych zespo­łów odby­wa­ła się w trzech kate­go­riach: mode­lo­wa­nie (ang. mode­ling chal­len­ge), pro­gra­mo­wa­nie (ang. coding chal­lan­ge) oraz wizu­ali­za­cja (visu­ali­sa­tion chal­len­ge). Po 4 peł­nych dniach opra­co­wy­wa­nia swo­ich roz­wią­zań, każ­dy z zespo­łów zapre­zen­to­wał i demon­stro­wał swo­je wyni­ki wyko­rzy­stu­jąc live-demo lub przy­go­to­wa­ne mate­ria­ły mul­ti­me­dial­ne. Po raz kolej­ny czo­ło­we miej­sca w kon­kur­sie zaję­ły pol­skie zespo­ły, w tym dwa z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT, skła­da­ją­ce się z pod­cho­rą­żych i ofi­ce­rów resor­tu obro­ny naro­do­wej. 

Zwy­cięz­cy TIDE Hac­ka­thon 2019

 • Kate­go­ria Mode­ling Chal­len­ge:
  1. Zespół Archi­Techs (WAT oraz CPI) – płk Mariusz Chmie­lew­ski, por. Dawid Buga­jew­ski, por. Damian Frąsz­czak
  2. Zespół Msg@TNO z Holan­dii
 • Kate­go­ria Coding Chal­len­ge:
  1. Zespół Data­Scien­ce­Ca­dets  (WAT) – sierż. pchor. Krzysz­tof Sapie­jew­ski, sierż. pchor. Michał Sobo­lew­ski, sierż. pchor. Jakub Zając 
  2. Zespół MITI Hed­ge­hogs z Ukra­iny
 • Kate­go­ria Visu­ali­sa­tion Chal­len­ge:
  1. Zespół TNO-JIVC z Holan­dii
  2. Zespół FRONT z Pol­ski (CPI)

Zwy­cię­skie zespo­ły w cią­gu 3 tygo­dni przy­go­tu­ją roz­wią­za­nia i będą uczest­ni­czy­ły w pra­cach NATO TIDE Sprint, w któ­rym opra­cu­ją narzę­dzia wspo­ma­ga­nia dowo­dze­nia wyko­rzy­stu­ją­ce meto­dy sztucz­nej inte­li­gen­cji. Nagro­dzo­ne roz­wią­za­nia w toku prac Kon­fe­ren­cji TIDE Sprint 2019 Spring i ćwi­czeń Coali­tion War­rior Inte­ro­pe­ra­bi­li­ty eXer­ci­se (CWIX) 2019 (reali­zo­wa­nych w Pol­sce) mają zostać roz­wi­nię­te w kie­run­ku zada­nych kry­te­riów kon­kur­so­wych, two­rząc pro­duk­ty zgod­nie z pro­gra­mem Inte­ro­pe­ra­bi­li­ty Con­ti­nu­um. Pro­gram ten ukie­run­ko­wa­ny jest na bada­nie nowych tech­no­lo­gii, testo­wa­nie i wery­fi­ka­cję sto­so­wa­nych roz­wią­zań w celu zapew­nie­nia inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych w ramach Soju­szu. 

płk Mariusz Chmie­lew­ski
fot. WAT, CO MON