» » Sukces projektu Health Point w Konkursie Kół Naukowych KoKoN

Sukces projektu Health Point w Konkursie Kół Naukowych KoKoN

wpis w: Aktualności | 0

Pod­czas gali fina­ło­wej Kon­kur­su Kół Nauko­wych KoKoN, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Forum Uczel­ni Tech­nicz­nych, wyło­nio­no naj­bar­dziej inno­wa­cyj­ne pro­jek­ty stu­denc­kie w Pol­sce zre­ali­zo­wa­ne w roku aka­de­mic­kim 2017/2018. Wśród zwy­cięz­ców, w kate­go­rii IT zna­lazł się pro­jekt Health Point – Holo­gra­ficz­ny sys­tem wspie­ra­ją­cy ratow­ni­ka medycz­ne­go pod­czas akcji ratun­ko­wej, autor­stwa zespo­łu Code Hus­sar z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT w skła­dzie: Gabrie­la Zie­liń­ska i Patryk Ostrow­ski. Opie­ku­nem zespo­łu jest ppłk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski. Uro­czy­sta gala, na któ­rej ogło­szo­no wyni­ki kon­kur­su odby­ła się 27 paź­dzier­ni­ka w gma­chu Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej.

Kon­kurs KoKoN skie­ro­wa­ny jest do człon­ków i opie­ku­nów stu­denc­kich kół nauko­wych, a jego ideą jest roz­wój aktyw­no­ści nauko­wej i spo­łecz­nej wraz z inte­gra­cją śro­do­wi­ska stu­denc­kie­go, pro­pa­go­wa­niem dzia­łal­no­ści nauko­wej oraz budo­wa­nie dia­lo­gu pomię­dzy uczel­nia­mi tech­nicz­ny­mi w Pol­sce i fir­ma­mi zewnętrz­ny­mi. W ramach kon­kur­su zgła­sza­ne są pro­jek­ty w pię­ciu kate­go­riach: pro­jekt inży­nier­ski, kon­fe­ren­cja, bada­nia nauko­we, inno­wa­cja i nowe tech­no­lo­gie oraz IT. Decy­zje doty­czą­ce wybo­ru zwy­cię­skich prac podej­mu­je Kapi­tu­ła Kon­kur­su skła­da­ją­ca się z Pre­zy­dium, Komi­sji Rewi­zyj­nej Forum Uczel­ni Tech­nicz­nych i lau­re­atów poprzed­niej edy­cji Kon­kur­su. Spo­śród nade­sła­nych zgło­szeń swo­je­go fawo­ry­ta wybie­ra­ją rów­nież inter­nau­ci.

Zespół z WAT wygrał w kate­go­rii IT, obej­mu­ją­cej pro­jek­ty infor­ma­tycz­ne w zakre­sie infor­ma­ty­ki i cyfry­za­cji. Pro­jekt pod nazwą Health Point wycho­dzi naprze­ciw potrze­bom służb medycz­nych udzie­la­ją­cych pomo­cy ofia­rom wypad­ków, kata­strof lub nawet zama­chów ter­ro­ry­stycz­nych. „Ratow­nik przy­by­wa­ją­cy na miej­sce wypad­ku czę­sto nic nie wie o poszko­do­wa­nym, o jego cho­ro­bach, gru­pie krwi czy przyj­mo­wa­nych lekach. Nasza apli­ka­cja wyświe­tla holo­gra­my infor­mu­ją­ce o tych danych, któ­re uprzed­nio zosta­ły wpro­wa­dzo­ne do stwo­rzo­nej apli­ka­cji mobil­nej (pro­fil ICE). Ponad­to ratow­nik widzi pod­sta­wo­we para­me­try życio­we pacjen­ta tj. puls, ciśnie­nie, nawod­nie­nie, poziom stre­su, dzię­ki powią­za­niu apli­ka­cji holo­gra­ficz­nej z coraz popu­lar­niej­szy­mi smart­ban­da­mi, w roku 2018 będzie ich 133 mln na całym świe­cie” – tłu­ma­czy czło­nek zespo­łu Code Hus­sar, Patryk Ostrow­ski.

Dodat­kiem do pro­jek­tu jest ergo­no­micz­na apli­ka­cja mobil­na, któ­ra pozwa­la na wyświe­tle­nie wła­snych aktu­al­nych para­me­trów życio­wych, a tak­że mod­nych para­me­trów fit­ne­so­wych tj. spa­lo­ne kalo­rie, prze­by­ty dystans. Ponad­to sys­tem pozwa­la na wykry­cie upad­ku użyt­kow­ni­ka i poin­for­mo­wa­nie bli­skiej oso­by o zagro­że­niu wraz z loka­li­za­cją GPS oraz wyświe­tle­nie instruk­cji pierw­szej pomo­cy.

„Pod­czas wygra­ne­go kon­kur­su Micro­soft Ima­gi­ne Hack zosta­ła stwo­rzo­na kon­cep­cja i głów­ne zało­że­nia pro­jek­tu. Pro­jekt dostał tak­że wspar­cie men­tor­skie oraz biz­ne­so­we akce­le­ra­to­ra star­tu­pów Edu­lab. Kolej­nym kro­kiem było roz­wi­nię­cie sys­te­mu od stro­ny tech­no­lo­gicz­nej m.in. wybra­nie uży­wa­nej tech­no­lo­gii. Do pro­jek­tu zosta­ły wybra­ne oku­la­ry holo­gra­ficz­ne Holo­Lens, któ­re zapew­nia­ją dużą wygo­dę w użyt­ko­wa­niu dzię­ki peł­nej mobil­no­ści – cały kom­pu­ter znaj­du­je się na gło­wie ratow­ni­ka, nie potrze­ba dodat­ko­wych kabli czy gene­ra­to­rów gra­fi­ki. Inno­wa­cyj­ny pro­dukt ame­ry­kań­skie­go gigan­ta sca­lo­ny poprzez plat­for­mę Azu­re z uni­wer­sal­ną apli­ka­cją mobil­ną oraz opa­ską słu­żą­cą do pomia­rów para­me­trów życio­wych Heal­be GoBe 2 daje nie­wia­ry­god­ne efek­ty, będą­ce wcze­śniej tyl­ko w sfe­rze marzeń pro­du­cen­tów fil­mów scien­ce-fic­tion” – doda­je Patryk Ostrow­ski.

W kwiet­niu pro­jekt awan­so­wał do ogól­no­pol­skie­go fina­łu naj­więk­szej olim­pia­dy tech­no­lo­gicz­nej Micro­soft Ima­gi­ne Cup. Przed kon­kur­sem zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne kon­sul­ta­cje medycz­ne z ratow­ni­kiem z fun­da­cji pro­mu­ją­cej pierw­szą pomoc 30na2​.pl oraz z Kołem Ratow­nic­twa Medycz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Rze­szow­skie­go. Opty­mi­stycz­ne przy­ję­cie pomy­słu przez part­ne­rów medycz­nych pozwo­li­ło na nawią­za­nie kon­tak­tu z pol­skim oddzia­łem pro­du­cen­ta uży­wa­nej opa­ski. Pod­czas kon­kur­su pro­jekt zajął dru­gie miej­sce w kate­go­rii Mixed Reali­ty. Kolej­ne mie­sią­ce to szu­ka­nie moż­li­wo­ści biz­ne­so­wych oraz nowe pomy­sły na zasto­so­wa­nie m.in. wyko­rzy­sta­nie pro­jek­tu w celach edu­ka­cyj­nych, prze­nie­sie­nie sys­te­mu do szpi­ta­la na salę OIOM, co pozwo­li jed­ne­mu leka­rzo­wi nad­zo­ro­wać para­me­try życio­we kil­ku pacjen­tów naraz oraz uspraw­ni prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji o sta­nie zdro­wia pacjen­ta pomię­dzy róż­ny­mi służ­ba­mi ratun­ko­wy­mi na miej­scu wypad­ku. Aktu­al­nie zespół pra­cu­je nad wer­sją Health Point Edu, któ­ra zop­ty­ma­li­zu­je kur­sy pierw­szej pomoc.

Moni­ka Przy­był, Gabrie­la Zie­liń­ska
fot. Forum Uczel­ni Tech­nicz­nych

 

Wię­cej o pro­jek­cie Health Point