Strona główna » Aktualności » Sukces podchorążych z Wydziału Cybernetyki w hackathonie „Koduj dla Warszawy”

Sukces podchorążych z Wydziału Cybernetyki w hackathonie „Koduj dla Warszawy”

W dniach 6 – 7 kwiet­nia w War­sza­wie odbył się hac­ka­ton WAWCODE – „Koduj dla War­sza­wy”, któ­re­go celem było stwo­rze­nie apli­ka­cji mobil­nych oraz ser­wi­sów inter­ne­to­wych uła­twia­ją­cych życie miesz­kań­com mia­sta oraz tury­stom przy­by­wa­ją­cym do sto­li­cy. Spo­śród 14 zespo­łów, któ­re przy­stą­pi­ły do rywa­li­za­cji naj­lep­szy oka­zał się zespół „Tygry­ski” z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

W skład zwy­cię­skie­go zespo­łu weszli pod­cho­rą­żo­wie: plut. pchor. Michał Bry­ła, plut. pchor. Rafał Huk, kpr. pchor. Damian Żył­ka oraz st. szer. pchor. Piotr Kostrzew­ski z koła nauko­we­go WAT „Cyber­Gu­ru”. Opie­ku­na­mi nauko­wy­mi koła są ppłk Mariusz Chmie­lew­ski oraz por. Mar­cin Kukieł­ka.

Pod­cho­rą­żo­wie stwo­rzy­li apli­ka­cję „wAR­szaw­ska histo­ria”, któ­ra w inno­wa­cyj­ny spo­sób pre­zen­tu­je histo­rię War­sza­wy. Jed­nym z jej modu­łów jest album ze zdję­cia­mi, na któ­rych wyświe­tla­ne są mode­le 3D, a tak­że fil­my o tema­ty­ce woj­sko­wej oraz histo­rycz­nej. Kolej­nym modu­łem „wAR­szaw­skiej histo­rii” jest wir­tu­al­ny spa­cer po War­sza­wie, w któ­rym użyt­kow­nik spa­ce­ru­jąc po mie­ście otrzy­mu­je powia­do­mie­nie w momen­cie zna­le­zie­nia się w miej­scu histo­rycz­nym i dosta­je moż­li­wość wyge­ne­ro­wa­nia obiek­tu 3D przy­pi­sa­ne­go do dane­go miej­sca.

Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia twór­cy chcie­li­by prze­ka­zać men­to­rom Mag­dzie Baracz za traf­ne uwa­gi odno­śnie dzia­ła­nia apli­ka­cji oraz mery­to­rycz­ne przy­go­to­wa­nie do pre­zen­ta­cji, a tak­że Paw­ło­wi Nie­wę­głow­skie­mu za pomoc tech­nicz­ną i cen­ne uwa­gi do wyko­rzy­sty­wa­nych w apli­ka­cji tech­no­lo­gii.

Zespół Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki