Strona główna » Aktualności » Sukces podchorążych WAT na międzynarodowych zawodach sportowych

Sukces podchorążych WAT na międzynarodowych zawodach sportowych

Pod­cho­rą­żo­wie z orga­ni­za­cji Woda Ląd Powie­trze WAT oraz Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT sierż. pchor. Sła­wo­mir Kurza­wiń­ski, plut. pchor. Bar­tło­miej War­muz i plut. pchor. Rado­sław War­muz zdo­by­li pierw­sze miej­sce na Mistrzo­stwach MSSC (Mili­ta­ry Sho­oting and Sport Chal­len­ge), któ­re odby­ły się 21 – 26 lip­ca w Niem­czech. W rywa­li­za­cji wzię­ło udział 12 repre­zen­ta­cji z róż­nych kra­jów (Pol­ska, Niem­cy, Fin­lan­dia, Rumu­nia, Cze­chy, Sło­wa­cja, Dania, Wiel­ka Bry­ta­nia, Chor­wa­cja, Litwa, Łotwa, Holan­dia).

Mistrzo­stwa Mili­ta­ry Sho­oting and Sport Chal­len­ge cie­szą się bar­dzo dużą reno­mą na woj­sko­wej are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej ze wzglę­du na róż­no­rod­ność oraz bar­dzo wyso­ki poziom trud­no­ści nie­mal każ­dej z ponad 20 kon­ku­ren­cji. Cha­rak­ter mistrzostw był typo­wo woj­sko­wy z dużym naci­skiem na kon­ku­ren­cje takie jak Cross Fit oraz strze­la­nie. Zawod­ni­cy WAT rywa­li­zo­wa­li mię­dzy inny­mi w takich kon­ku­ren­cjach jak: bieg na 12 km z obcią­że­niem min. 15 kg, bieg na 3 km, bieg na 1 km, skok w dal, pchnie­cie kulą, Mili­ta­ry fit­ness, czte­ry róż­ne mili­ta­ry obstac­le cour­se, pły­wa­nie spor­to­we, pły­wa­nie w mun­du­rze, czy strze­la­nie z G36 oraz P‑8. Repre­zen­ta­cja Pol­ski wygra­ła wszyst­kie dru­ży­no­we kon­ku­ren­cje zdo­by­wa­jąc 73 na 78 moż­li­wych do zdo­by­cia punk­tów. W cza­sie strze­la­nia zawod­ni­cy z Pol­ski zdo­by­li 590 na 600 moż­li­wych punk­tów. Dodat­ko­wo pro­wa­dzo­na była kla­sy­fi­ka­cja indy­wi­du­al­na mają­ca wyło­nić naj­lep­sze­go zawod­ni­ka mistrzostw w któ­rej na 36 repre­zen­tan­tów 2 miej­sce zajął Bar­tło­miej War­muz, 5 miej­sce Sła­wo­mir Kurza­wiń­ski, a 9 miej­sce Rado­sław War­muz. Spor­to­we oraz strze­lec­kie wyni­ki pozwo­li­ły naszym repre­zen­tan­tom prócz pucha­rów zdo­być dodat­ko­wo nie­miec­kie, woj­sko­we odzna­ki spraw­no­ści fizycz­nej oraz strze­lec­kiej.

Mistrzo­stwa były nie­zwy­kle trud­ne nie tyl­ko ze wzglę­du na wyma­ga­ją­ce kon­ku­ren­cje, ale i krót­kie prze­rwy na odpo­czy­nek. Utrud­nie­niem była tak­że wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra oraz 15-kilo­gra­mo­wy ple­cak, w któ­ry zawod­ni­cy byli wypo­sa­że­ni przez cały czas trwa­nia mistrzostw. O pozio­mie zawo­dów sta­no­wi­li świet­nie przy­go­to­wa­ni i nasta­wie­ni na wal­kę o zwy­cię­stwo uczest­ni­cy. Każ­da z 12 repre­zen­ta­cji przy­je­cha­ła wraz z dele­ga­cja­mi ofi­ce­rów.

plut. pchor. Bar­tło­miej War­muz
fot. sierż. pchor. Sła­wo­mir Kurza­wiń­ski