Strona główna » Aktualności » Stypendia za publikacje naukowe

Stypendia za publikacje naukowe

Nauczy­cie­le aka­de­mic­cy WAT, któ­rzy opu­bli­ko­wa­li w ubie­głym roku naj­wię­cej arty­ku­łów w cza­so­pi­smach nauko­wych uję­tych w czę­ści A wyka­zu cza­so­pism MNiSW, otrzy­ma­li sty­pen­dia Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT za dzia­łal­ność publi­ka­cyj­ną. Sty­pen­dia w kwo­cie 1000 zł brut­to mie­sięcz­nie zosta­ły przy­zna­ne na okres 6 mie­się­cy.

Uro­czy­ste wrę­cze­nie dyplo­mów wyróż­nio­nym naukow­com mia­ło miej­sce 28 czerw­ca przed Salą Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Rek­tor-komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, gra­tu­lu­jąc wszyst­kim sty­pen­dy­stom powie­dział: „Każ­da ini­cja­ty­wa, któ­ra mobi­li­zu­je naukow­ców do jesz­cze bar­dziej wytę­żo­nej pra­cy jest słusz­ną ini­cja­ty­wą. (…) Dzię­ku­ję dzie­ka­no­wi Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii prof. dr. hab. inż. Sta­ni­sła­wo­wi Cudzi­ło za pomysł, żeby nagro­dzić tych auto­rów, któ­rzy zdo­by­wa­ją naj­wię­cej punk­tów za publi­ka­cje nauko­we na rzecz Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Jest to pochod­na wiel­kiej pra­cy i wysił­ku, któ­rą Pań­stwo wkła­da­cie w roz­wój wła­sny, ale Pań­stwa roz­wój jest jed­no­cze­śnie roz­wo­jem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, za co bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­ję”.

W tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su przy­zna­no w sumie 33 wyróż­nie­nia, w tym: 5 pro­fe­so­rom, 12 dok­to­rom habi­li­to­wa­nym, 13 dok­to­rom oraz 3 magi­strom.

Nowy sys­tem pro­mo­wa­nia aktyw­no­ści nauko­wej nauczy­cie­li aka­de­mic­kich WAT za dzia­łal­ność publi­ka­cyj­ną został wpro­wa­dzo­ny w życie zarzą­dze­niem Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nr 18/RKR/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

Lista ran­kin­go­wa

Ewa Jan­kie­wicz
 rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek