Strona główna » Aktualności » Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla naukowców WAT

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla naukowców WAT

Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go ogło­si­ło wyni­ki kon­kur­su dla wybit­nych mło­dych naukow­ców. Na liście zwy­cięz­ców zna­la­zło się tro­je pra­cow­ni­ków Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – dr hab. inż. Anna Kłos, dr inż. Rafał Kower­dziej i kpt. mgr inż. Bar­tosz Bar­to­se­wicz. W sumie roz­pa­trzo­no 1793 wnio­ski, spo­śród któ­rych mini­ster Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go Woj­ciech Mur­dzek wyło­nił gru­pę 200 mło­dych naukow­ców, w tym 53 dok­to­ran­tów. Wyso­kość przy­zna­ne­go sty­pen­dium to kwo­ta 5 390 zł mie­sięcz­nie. Będzie ona wypła­ca­na przez okres 3 lat.

W kon­kur­sie bra­no pod uwa­gę dzia­łal­ność publi­ka­cyj­ną, kie­ro­wa­nie pro­jek­ta­mi badaw­czy­mi, zasto­so­wa­nie prak­tycz­ne wyni­ków badań, odby­te sta­że zagra­nicz­ne, otrzy­ma­ne sty­pen­dia zagra­nicz­ne, a tak­że sta­łą współ­pra­cę z pre­sti­żo­wą zagra­nicz­ną uczel­nią lub zagra­nicz­ną insty­tu­cją nauko­wą. Sty­pen­dy­ści WAT to zna­ni, zasłu­że­ni dla nauki i wie­lo­krot­nie nagra­dza­ni pra­cow­ni­cy nauko­wi naszej Aka­de­mii. Pro­wa­dzą oni wyso­kiej jako­ści bada­nia i cie­szą się impo­nu­ją­cym dorob­kiem nauko­wym w ska­li mię­dzy­na­ro­do­wej.

Dr hab. inż. Anna Kłos sto­pień nauko­wy dok­to­ra uzy­ska­ła w 2016 roku, a dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go  w 2019. W ramach badań pro­wa­dzo­nych na Wydzia­le Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT zaj­mu­je się ana­li­za­mi geo­de­zyj­nych sze­re­gów cza­so­wych pod kątem ana­liz pro­ce­sów geo­fi­zycz­nych. Do jej naj­więk­szych suk­ce­sów nale­ży uzy­ska­nie pre­sti­żo­we­go sty­pen­dium START Fun­da­cji na rzecz Nauki Pol­skiej. To rów­nież lau­re­at­ka 15 nagród za dzia­łal­ność nauko­wą, w tym 6 sty­pen­diów mię­dzy­na­ro­do­wych. Dr hab. inż. Anna Kłos to tak­że człon­ki­ni 10 orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych oraz czło­nek pane­lu ste­ru­ją­ce­go mię­dzy­na­ro­do­wą gru­pą badaw­czą zaj­mu­ją­cą się wyko­rzy­sta­niem obser­wa­cji geo­de­zyj­nych do oce­ny zmian kli­ma­tu. W stycz­niu 2019 roku uzy­ska­ła pre­sti­żo­wą pozy­cję Visi­ting Pro­fes­sor na Uni­wer­sy­te­cie w Bonn. Współ­pra­ca ta zaowo­co­wa­ła wygło­sze­niem trzech refe­ra­tów zapro­szo­nych, m. in. w wio­dą­cym na świe­cie ośrod­ku zaj­mu­ją­cym się nauka­mi o Zie­mi, nie­miec­kim Geo­For­schung­sZen­trum w Pocz­da­mie.

Otrzy­ma­ne sty­pen­dium jest dla mnie ogrom­nym wyróż­nie­niem, ale jed­no­cze­śnie zapew­ni mi sta­bi­li­za­cję i moż­li­wość poświę­ce­nia się mojej pasji – nauce. W przy­szło­ści zamie­rzam apli­ko­wać o gran­ty euro­pej­skie, m.in. grant ERC oraz dalej roz­wi­jać współ­pra­cę mię­dzy­na­ro­do­wą z naukow­ca­mi z wio­dą­cych ośrod­ków badaw­czych w Pol­sce i na świe­cie – pod­kre­śla dr hab. inż. Anna Kłos.

Sty­pen­dy­stą MNiSW jest też dr inż. Rafał Kower­dziej, adiunkt nauko­wo-dydak­tycz­ny w Insty­tu­cie Fizy­ki Tech­nicz­nej Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT. Jego dzia­łal­ność nauko­wa kon­cen­tru­je się na bada­niach mikro- i nano­struk­tur meta­ma­te­ria­ło­wych o prze­stra­jal­nych wła­ści­wo­ściach refrak­cyj­nych, w któ­rych wyko­rzy­stu­je się efekt syner­ge­tycz­ny, tj. współ­dzia­ła­nia zja­wisk i wła­ści­wo­ści fizycz­nych ele­men­tów będą­cych skład­ni­ka­mi struk­tu­ry. Bada­nia mają na celu wykry­cie ich nowych funk­cjo­nal­no­ści oraz wska­za­nie moż­li­wych zasto­so­wań. Lau­re­at kie­ro­wał trze­ma pro­jek­ta­mi z dzie­dzi­ny badań pod­sta­wo­wych – PRELUDIUM, SONATA oraz IUVENTUS PLUS. Obec­nie kie­ru­je pro­jek­tem mię­dzy­na­ro­do­wym CANALETTO reali­zo­wa­nym w ramach współ­pra­cy bila­te­ral­nej z Uni­ver­si­ty of Cala­bria. Aktyw­nie współ­pra­cu­je też z ośrod­ka­mi zagra­nicz­ny­mi, odbył kil­ka zagra­nicz­nych sta­ży nauko­wych, m.in. w Fin­lan­dii, Anglii oraz Wło­szech. Wyni­ki jego prac były publi­ko­wa­ne w zna­nych perio­dy­kach nauko­wych m.in. w „Scien­ti­fic Reports”, „Applied Phy­sics Let­ters” oraz „Optics Express”.

Sty­pen­dium Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go odbie­ram jako wyraz doce­nie­nia dotych­cza­so­wych moich osią­gnięć. Jest to dla mnie moty­wa­cja do dal­sze­go roz­wo­ju –  przy­zna­je dr inż. Rafał Kower­dziej.

Lau­re­atem sty­pen­dium MNiSW jest rów­nież kpt. mgr inż. Bar­tosz Bar­to­se­wicz, asy­stent badaw­czo-dydak­tycz­ny w Zakła­dzie Tech­no­lo­gii Opto­elek­tro­nicz­nych Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT. Jego pra­ca nauko­wa zwią­za­na jest z wytwa­rza­niem, bada­niem i mody­fi­ka­cją nano­ma­te­ria­łów pla­zmo­no­wych do zasto­so­wań w foto­wol­ta­ice, foto­ni­ce oraz spek­tro­sko­pii. Nano­ma­te­ria­ły wytwa­rza­ne przez kpt. Bar­to­se­wi­cza mogą być sto­so­wa­ne m.in. do wzmac­nia­nia sygna­łów spek­tral­nych w detek­cji sub­stan­cji nie­bez­piecz­nych, co pro­wa­dzi do obni­że­nia pro­gów detek­cji. Dzię­ki temu znacz­nie szyb­ciej może zostać wykry­te uży­cie czyn­ni­ków che­micz­nych lub bio­lo­gicz­nych. W przy­go­to­wy­wa­nej roz­pra­wie dok­tor­skiej nauko­wiec sku­pia się na wytwa­rza­niu i bada­niu nano­złą­cza metal-pół­prze­wod­nik, w któ­rych bez­pro­mie­ni­sty zanik pla­zmo­nów pro­wa­dzi do gene­ra­cji tzw. gorą­cych elek­tro­nów. Zasto­so­wa­nie takich złącz w ogni­wach foto­wol­ta­icz­nych może w zna­czą­cy spo­sób zwięk­szyć efek­tyw­ność kon­wer­sji ener­gii sło­necz­nej w elek­trycz­ną. Pro­mo­to­rem pra­cy dok­tor­skiej kpt. Bar­to­se­wi­cza jest płk dr hab. inż. Krzysz­tof Kop­czyń­ski, prof. WAT.

Choć sty­pen­dium jest indy­wi­du­al­ne, jest to wyróż­nie­nie nie tyl­ko dla mnie, ale rów­nież dla całe­go Zespo­łu Nano­tech­no­lo­gii, w któ­rym pra­cu­ję. Świa­do­mość, że mój dotych­cza­so­wy wysi­łek oraz osią­gnię­te rezul­ta­ty zosta­ły doce­nio­ne przez śro­do­wi­sko nauko­we moty­wu­je do dal­szej wytę­żo­nej pra­cy, a przede wszyst­kim do szyb­kie­go ukoń­cze­nia i obro­ny mojej roz­pra­wy dok­tor­skiej – pod­kre­śla kpt. mgr inż. Bar­tosz Bar­to­se­wicz.

oprac. Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. WAT

Lista sty­pen­dy­stów MNiSW