Strona główna » Aktualności » Studentka WAT laureatką konkursu Inżynierki 4.0 firmy Siemens

Studentka WAT laureatką konkursu Inżynierki 4.0 firmy Siemens

Julia Wiśniew­ska, stu­dent­ka IV roku kie­run­ku lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa WAT zna­la­zła się w gro­nie 5 lau­re­atek tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su Inży­nier­ki 4.0, orga­ni­zo­wa­ne­go przez fir­mę Sie­mens w ramach warsz­ta­tów o tej samej nazwie. Nagro­dą jest szko­le­nie w fir­mie KUKA.

Julia Wiśniew­ska stu­dia reali­zu­je na spe­cjal­no­ści awio­ni­ka. W kon­kur­sie zosta­ła wyróż­nio­na za naj­lep­szy film: „Jakie wyzwa­nia współ­cze­sne­go świa­ta chcę roz­wią­zać, będąc inży­nier­ką?”. W swo­jej pra­cy kon­kur­so­wej podej­mu­je tema­ty­kę gwał­tow­nych zmian i dyna­micz­ne­go roz­wo­ju tech­no­lo­gicz­ne­go, jaki doko­nu­je się we współ­cze­snym świ­cie. Jest to szcze­gól­nie widocz­ne teraz, w cza­sie trwa­ją­cej pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa, kie­dy nastę­pu­ją szyb­kie zmia­ny dotych­cza­so­wych stan­dar­dów, tak­że w prze­my­śle. W epo­ce szyb­kich zmian, któ­re napę­dza­ją roz­wój tech­no­lo­gicz­ny, w cza­sie opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów i wyko­rzy­sta­nia zaso­bów, inży­nier powi­nien wyka­zy­wać się taki­mi cecha­mi jak ela­stycz­ność, umie­jęt­ność podej­mo­wa­nia ryzy­ka i goto­wość posze­rza­nia hory­zon­tów.

„Chcia­łam pod­jąć nowe wyzwa­nie, z moż­li­wo­ścią zdo­by­cia cie­ka­wych i roz­wi­ja­ją­cych nagród. Celem pra­cy była chęć sko­rzy­sta­nia z szan­sy jaką dała mi fir­ma Sie­mens i udo­wod­nie­nie sobie, że mogę się spraw­dzić w nowych dla mnie rze­czach” – pod­kre­śla Julia Wiśniew­ska.

Stu­dent­ka WAT zdo­by­ła nagro­dę w posta­ci warsz­ta­tów w fir­mie KUKA, spe­cja­li­zu­ją­cej się w zakre­sie auto­ma­ty­za­cji i cyfry­za­cji w pro­ce­sie kom­plek­so­wej opty­ma­li­za­cji sys­te­mów pro­duk­cyj­nych. Szko­le­nie to obej­mu­je: obsłu­gę robo­tów PRO – zakoń­czo­ne egza­mi­nem i wysta­wie­niem cer­ty­fi­ka­tu oraz obsłu­gę opro­gra­mo­wa­nia do symu­la­cji KUKA.Sim, zakoń­czo­ną wysta­wie­niem licen­cji na opro­gra­mo­wa­nie softwa­re.

„Nagro­da w posta­ci szko­leń w fir­mie KUKA to oka­zja zdo­by­cia nowych prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści, potwier­dzo­nych cer­ty­fi­ka­tem, któ­re pomo­gą mi na ryn­ku nowych tech­no­lo­gii. W pro­gra­mie mogłam wziąć udział dzię­ki stu­diom w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­re poma­ga­ją mi w reali­za­cji moich celów i roz­wi­ja­niu swo­ich kom­pe­ten­cji” – doda­je Julia Wiśniew­ska.

Lau­re­at­ka kon­kur­su pod­kre­śla rów­nież, że jako inży­nier 4.0 zamie­rza dążyć do zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju tech­no­lo­gii, wycho­dząc naprze­ciw wyzwa­niom doty­czą­cym auto­ma­ty­za­cji i zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści pro­duk­cji, uspraw­nie­nia komu­ni­ka­cji on-line i bez­pie­czeń­stwa w świe­cie cyfro­wym oraz ochro­ny śro­do­wi­ska i zdro­wia ludz­kie­go. 

Pro­gram Inży­nier­ki 4.0 kie­ro­wa­ny jest do stu­den­tek uczel­ni tech­nicz­nych. Jego celem jest inspi­ro­wa­nie kobiet, stu­den­tek i przy­szłych inży­nie­rek do roz­wo­ju karie­ry w bran­ży tech­no­lo­gicz­nej.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my Julii Wiśniew­skiej i zachę­ca­my stu­dent­ki WAT do udzia­łu w kolej­nej edy­cji kon­kur­su. Gra­tu­la­cje naszej stu­dent­ce moż­na skła­dać na pro­fi­lu face­bo­ok WAT.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Sie­mens