Strona główna » Aktualności » Studencki zespół „Wszystko Analizujemy Team” z Wydziału Elektroniki WAT w czołówce Hackathonu „Ustawka 2020”

Studencki zespół „Wszystko Analizujemy Team” z Wydziału Elektroniki WAT w czołówce Hackathonu „Ustawka 2020”

Zespół „Wszyst­ko Ana­li­zu­je­my Team” z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT, w skła­dzie: sierż. pchor. mgr inż. Paweł Gocal, inż. Prze­my­sław Sar­nac­ki oraz sierż. pchor. mgr inż. Rafał Szcze­pa­nik zaję­li trze­cie miej­sce w Hac­ka­tho­nie „Ustaw­ka 2020”, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez IBM Pol­ska przy współ­pra­cy Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki, Infor­ma­ty­ki i Mecha­ni­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go.

Celem Hac­ka­tho­nu „Ustaw­ka 2020” była pro­gno­za trzech pod­sta­wo­wych para­me­trów dobo­wych prze­bie­gu pan­de­mii COVID-19, tj. licz­by nowych zacho­ro­wań, zgo­nów i wyzdro­wień w ana­li­zo­wa­nym cza­sie.

W zawo­dach bra­ło udział 15 zespo­łów, któ­re przed­sta­wi­ły co naj­mniej jed­ną pro­gno­zę uwzględ­nio­ną w koń­co­wym ran­kin­gu. O osta­tecz­nym wyni­ku zde­cy­do­wa­ła suma punk­tów przy­zna­nych za pro­gno­zy dzien­ne w okre­sie 15 – 26 czerw­ca 2020 r.

W dniu 2 lip­ca komi­sja kon­kur­so­wa doko­na­ła oce­ny wszyst­kich zespo­łów i wyty­po­wa­ła lau­re­atów Hac­ka­tho­nu. Pierw­sze miej­sce zajął zespół „Me Gusta Squ­ad” z Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej, zdo­by­wa­jąc 743 punk­ty. Na miej­scu dru­gim upla­so­wał się zespół „MMM” z Poli­tech­ni­ki Rze­szow­skiej z sumą 663 punk­tów. Zespół z WAT – na miej­scu trze­cim – zdo­był 637 punk­tów. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!

ppłk Jan M. Kel­ner
na pod­sta­wie: www​.ustaw​ka​2020​.pl