» » Studenci z Wietnamu ponownie w WAT

Studenci z Wietnamu ponownie w WAT

wpis w: Aktualności | 0

„Chcie­li­by­śmy, żeby wiet­nam­scy stu­den­ci, któ­rzy będą mieć moż­li­wość stu­dio­wa­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej byli pomo­stem rela­cji pomię­dzy naszy­mi kra­ja­mi” – powie­dział pod­czas wizy­ty 10 wrze­śnia w WAT szef dele­ga­cji gene­rał Cao Minh Tien z Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my – wiet­nam­skie­go odpo­wied­ni­ka Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Głów­nym celem wizy­ty dele­ga­cji były uzgod­nie­nia doty­czą­ce moż­li­wo­ści kształ­ce­nia w WAT stu­den­tów wiet­nam­skich. Gospo­darz spo­tka­nia, pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król zapo­znał gości ze struk­tu­rą naszej uczel­ni, kie­run­ka­mi stu­diów, pro­wa­dzo­ny­mi bada­nia­mi nauko­wy­mi i zagad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z współ­pra­cą zagra­nicz­ną. Pro­rek­tor przy­po­mniał rów­nież o licz­nej gru­pie stu­den­tów z Wiet­na­mu, któ­rzy w latach sie­dem­dzie­sią­tych ukoń­czy­li WAT. „Byli to bar­dzo pra­co­wi­ci i solid­ni stu­den­ci. Ci absol­wen­ci, któ­rzy mie­li naj­lep­sze wyni­ki w nauce zosta­li upa­mięt­nie­ni na tabli­cy pry­mu­sów, znaj­du­ją­cej się w holu Aka­de­mii” – wspo­mniał płk Król.

Pod­czas spo­tka­nia oma­wia­no zagad­nie­nia doty­czą­ce moż­li­wo­ści stu­dio­wa­nia przed­sta­wi­cie­li uczel­ni wiet­nam­skiej na wybra­nych kie­run­kach stu­diów w WAT. Goście dopy­ty­wa­li o pro­gra­my kształ­ce­nia na mecha­tro­ni­ce, opto­elek­tro­ni­ce i kryp­to­lo­gii. To wła­śnie na te kie­run­ki stu­diów I i II stop­nia chcie­li­by skie­ro­wać do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej swo­ich stu­den­tów w 2020 r. Uczest­ni­czą­cy w spo­tka­niu przed­sta­wi­cie­le wydzia­łów aka­de­mic­kich i komó­rek orga­ni­za­cyj­nych WAT udzie­la­li wyczer­pu­ją­cych odpo­wie­dzi. Aka­de­mię w cza­sie spo­tka­nia w Sali Rycer­skiej repre­zen­to­wa­li: pro­dzie­kan ds. nauko­wych Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki dr hab. inż. Mate­usz Paster­nak, pro­dzie­kan ds. kształ­ce­nia Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki dr inż. Hen­ryk Popiel, dyrek­tor Insty­tu­tu Mate­ma­ty­ki i Kryp­to­lo­gii dr hab. Marek Koj­dec­ki, pro­dzie­kan ds. kształ­ce­nia Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go prof. dr hab. inż. Marian Klasz­tor­ny, zastęp­ca  dzie­ka­na Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa płk dr inż. Prze­my­sław Kupi­du­ra, kie­row­nik Dzia­łu Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia dr inż. Zdzi­sław Chu­dy i kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk.

W obsza­rze zain­te­re­so­wań stro­ny wiet­nam­skiej są rów­nież bada­nia pro­wa­dzo­ne w naszej Aka­de­mii zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem sie­ci i budo­wą labo­ra­to­riów tele­in­for­ma­tycz­nych. W dal­szych pla­nach roz­wa­ża­ne są tak­że stu­dia III stop­nia, stu­dia pody­plo­mo­we oraz kur­sy spe­cja­li­stycz­ne. Przed pod­ję­ciem stu­diów I stop­nia w WAT stu­den­ci z Wiet­na­mu będą się uczyć języ­ka pol­skie­go na tak zwa­nym „roku zero­wym”. Przed­sta­wi­cie­le wiet­nam­skiej WAT są bar­dzo zain­te­re­so­wa­ni tym,  aby ich stu­den­ci kształ­ci­li się po pol­sku wspól­nie z naszy­mi stu­den­ta­mi. Pozna­nie pol­skiej kul­tu­ry w trak­cie stu­diów to dla nich dodat­ko­wy atut, któ­ry zapew­ne zapro­cen­tu­je w przy­szło­ści.

Wizy­tę w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zakoń­czy­ło zwie­dza­nie wybra­nych labo­ra­to­riów. Goście zosta­li zapo­zna­ni z pra­ca­mi pro­wa­dzo­ny­mi w labo­ra­to­rium wspo­ma­ga­nia decy­zji, symu­la­cji dowo­dze­nia i kon­tro­li kryp­to­gra­fii na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki oraz w pra­cow­niach tech­nik wytwa­rza­nia przy­ro­sto­we­go i symu­la­cji pola wal­ki na Wydzia­le Mecha­nicz­nym. Dele­ga­cja zwie­dzi­ła rów­nież Insty­tut Tech­ni­ki Uzbro­je­nia na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa. Duże wra­że­nie wywar­ły na gościach z Wiet­na­mu odno­wio­ne obiek­ty Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go.

Wizy­ta przed­sta­wi­cie­li wiet­nam­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej była kolej­nym eta­pem w nawią­za­niu współ­pra­cy z naszą uczel­nią. W związ­ku ze zmia­na­mi przed któ­ry­mi stoi uczel­nia z Wiet­na­mu, jej przed­sta­wi­cie­le wyra­ża­ją dużą nadzie­ję na moż­li­wo­ści wzo­ro­wa­nia się i wpro­wa­dze­nia u sie­bie wie­lu roz­wią­zań, któ­re zoba­czy­li w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w War­sza­wie.

Koope­ra­cja obu uczel­ni jest następ­stwem pod­pi­sa­ne­go w 2016 r. poro­zu­mie­nia pomię­dzy Mini­ster­stwa­mi Spraw Zagra­nicz­nych Pol­ski i Wiet­na­mu o współ­pra­cy obu kra­jów. Jeden z punk­tów tego poro­zu­mie­nia doty­czy wza­jem­nych dzia­łań w obsza­rze szkol­nic­twa wyż­sze­go. WAT już uczest­ni­czył w reali­za­cji tej umo­wy. W minio­nym roku aka­de­mic­kim kil­ku­na­stu pra­cow­ni­ków i wykła­dow­ców wiet­nam­skiej Aka­de­mii Nauk Woj­sko­wych wzię­ło udział w kur­sie „Bez­pie­czeń­stwo w śro­do­wi­skach sie­ci tele­in­for­ma­tycz­nych” pro­wa­dzo­nym w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Kur­san­ci byli bar­dzo zado­wo­le­ni z wyso­kie­go pozio­mu pro­wa­dzo­nych zajęć i świet­ne­go przy­go­to­wa­nia naszych nauczy­cie­li aka­de­mic­kich.

Kolej­na kar­ta współ­pra­cy Woj­sko­wych Aka­de­mii Tech­nicz­nych Pol­ski i Wiet­na­mu wła­śnie się otwie­ra.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek, płk Mariusz Gon­tar­czyk