» » Spotkanie wigilijne

Spotkanie wigilijne

wpis w: Aktualności | 0

„Czas Świąt Boże­go Naro­dze­nia to okres, kie­dy rośnie tem­pe­ra­tu­ra pozy­tyw­nych uczuć, wie­le dobra się wyda­rza. Poma­ga­ją nam w tym świą­tecz­ne zwy­cza­je. Trze­ba jed­nak mieć odwa­gę na głęb­szą reflek­sję” – tymi sło­wa­mi Biskup Polo­wy WP JE gen. bryg. dr Józef Guz­dek roz­po­czął prze­sła­nie skie­ro­wa­ne do spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej WAT, pod­czas uro­czy­ste­go spo­tka­nia wigi­lij­ne­go w Aka­de­mii. Życze­nia spo­koj­nych i rodzin­nych Świąt Boże­go Naro­dze­nia wszyst­kim pra­cow­ni­kom i stu­den­tom zło­żył JM Rek­tor-Komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Prze­sła­nie Bisku­pa zawie­ra­ło głę­bo­kie tre­ści jed­ne­go z Ojców Kościo­ła. „Bez wąt­pie­nia w tym pięk­nym okre­sie war­to zadać sobie pyta­nie czy sza­nu­ję swo­ją god­ność? Stu­den­ta, mło­de­go czło­wie­ka. Bo wie­my, że kie­dy ta god­ność jest pode­pta­na, nie­usza­no­wa­na to prze­gry­wa­my swo­je życie. To start w doro­słe życie jest nie­moż­li­wy, a nawet cza­sem koń­czy się dra­ma­tycz­nie. To jest czas, aby­śmy doro­śli, zaj­mu­ją­cy róż­ne sta­no­wi­ska, pozy­cje spo­łecz­ne, zada­li sobie pyta­nie – czy ja sza­nu­ję god­ność dru­gie­go czło­wie­ka, czy ktoś prze­ze mnie nie pła­kał, czy nie był poni­żo­ny? (…) Ile jest łez, dla­te­go, że czło­wiek nie widzi w dru­gim czło­wie­ka i bliź­nie­go, że zapo­mi­na o ewan­ge­licz­nej zasa­dzie – Wszyst­ko co byście chcie­li, żeby wam ludzie czy­ni­li, i wy im czyń­cie. (…) To wiel­ka spra­wa być czło­wie­kiem. Życz­my sobie, żeby­śmy naszy­mi sło­wa­mi i czy­na­mi nigdy temu nie zaprze­czy­li. Pro­śmy więc o głę­bo­kie, rado­sne, mądre prze­ży­cie cza­su Świąt Boże­go Naro­dze­nia i przede wszyst­kim o zgłę­bie­nie praw­dy o swo­jej god­no­ści i god­no­ści dru­gie­go czło­wie­ka” – kon­ty­nu­ował Biskup Polo­wy WP gen. bryg. dr Józef Guz­dek.  

Krót­kie pod­su­mo­wa­nie mija­ją­ce­go roku i pla­ny na nad­cho­dzą­cy, wypeł­ni­ły prze­mó­wie­nie JM Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT. „Jest to szcze­gól­ny czas. Czas reflek­sji. Dla­te­go war­to wspo­mnieć, że ten rok, mimo, że był rokiem trud­nym, to w mojej oce­nie i myślę, że w oce­nie wie­lu z was był rokiem pomyśl­nym. Uda­ło nam się wie­le pla­nów zre­ali­zo­wać, wie­le inwe­sty­cji i pro­jek­tów zakoń­czy­li­śmy pomyśl­nie. Zdo­by­li­śmy spo­ro nowych pro­jek­tów. Muszę pod­kre­ślić duży wysi­łek naszej kadry nauko­wo-dydak­tycz­nej zwią­za­ny ze zwięk­szo­ny­mi nabo­ra­mi, zwłasz­cza stu­den­tów mun­du­ro­wych. Ten rok to rów­nież i mój suk­ces, któ­ry widać na pago­nach moje­go mun­du­ru. Dla­te­go chciał­bym podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy się do tego przy­czy­ni­li, bo to dzię­ki Pań­stwu ziści­ło się, że komen­dan­tem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej ponow­nie jest gene­rał. Za to wszyst­ko bar­dzo dzię­ku­ję. Przed nami nowy rok, nowe wyzwa­nia, któ­rych reali­za­cja w zasa­dzie już się zaczę­ła. To przede wszyst­kim wej­ście Usta­wy 2.0 i reor­ga­ni­za­cja naszej uczel­ni. To tak­że potrze­ba rezy­gna­cji z wła­snej ambi­cji na korzyść całej uczel­ni. Całym naszym wysił­kiem powin­ni­śmy wspie­rać te poczy­na­nia, któ­re słu­żą dobru Aka­de­mii. Dla­te­go w nowym nad­cho­dzą­cym roku życzę Pań­stwu i sobie speł­nie­nia pla­nów, marzeń, dobre­go zdro­wia, wyso­kich wyni­ków w dydak­ty­ce i w nauce oraz reali­za­cji wszyst­kich zamie­rzeń, żeby­śmy ten nad­cho­dzą­cy rok mogli rów­nież zali­czyć do lat  uda­nych” – mówił gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Po odczy­ta­niu przez pod­cho­rą­żych ewan­ge­lii i modli­twy, spo­łecz­ność aka­de­mic­ka podzie­li­ła się pobło­go­sła­wio­nym przez Bisku­pa Polo­we­go opłat­kiem. Kolę­dy w pięk­nej aran­ża­cji wyko­nał Chór Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, a na wigi­lij­nym sto­le nie zabra­kło tra­dy­cyj­nych świą­tecz­nych potraw. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li komen­da, przed­sta­wi­cie­le wydzia­łów aka­de­mic­kich, pra­cow­ni­cy admi­ni­stra­cji oraz stu­den­ci woj­sko­wi i cywil­ni.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski