» » Spotkanie wielkanocne

Spotkanie wielkanocne

wpis w: Aktualności | 0

„Spo­ty­ka­my się w naszej watow­skiej rodzi­nie już tra­dy­cyj­nie, żeby zło­żyć sobie życze­nia przed nad­cho­dzą­cy­mi Świę­ta­mi Wiel­kiej Nocy. Są to wyjąt­ko­we świę­ta, któ­re przede wszyst­kim koja­rzą się z odno­wą” – mówił JM Rek­tor-Komen­dant gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek pod­czas spo­tka­nia wiel­ka­noc­ne­go spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W uro­czy­sto­ści, któ­ra mia­ła miej­sce 16 kwiet­nia uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le komen­dy Aka­de­mii, wydzia­łów aka­de­mic­kich, admi­ni­stra­cji, dusz­pa­ste­rze Para­fii Woj­sko­wo-Cywil­nej pw. Mat­ki Boskiej Ostro­bram­skiej na Boer­ne­ro­wie, pod­cho­rą­żo­wie i stu­den­ci. Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­cił nas biskup polo­wy WP JE gen. bryg. dr Józef Guz­dek.

„Nasza uczel­nia prze­ży­wa w tym roku rów­nież swo­iste prze­kształ­ce­nie zwią­za­ne z wpro­wa­dze­niem Usta­wy 2.0, któ­ra dopro­wa­dzi­ła do sze­re­gu zmian w szkol­nic­twie. Two­rzy­my nowe struk­tu­ry i nowy Sta­tut. Jestem prze­ko­na­ny, że wszyst­ko nam się uda, bo sta­no­wi­my jed­ność i wiem, że zawsze mogę na Was pra­cow­ni­ków, żoł­nie­rzy i stu­den­tów liczyć. Korzy­sta­jąc z oka­zji chciał­bym Wam bar­dzo podzię­ko­wać za wspól­ny wysi­łek. Życzę sobie i wszyst­kim, aby­śmy te świę­ta prze­ży­wa­li jak naj­le­piej i oby ta radość na co dzień w nas gości­ła” – kon­ty­nu­ował gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Z oka­zji set­nej rocz­ni­cy usta­no­wie­nia Biskup­stwa Polo­we­go w Pol­sce w dowód uzna­nia i wdzięcz­no­ści za pomoc i zaan­ga­żo­wa­nie w reali­za­cję dusz­pa­ster­stwa woj­sko­we­go, biskup polo­wy WP gen. bryg. dr Józef Guz­dek wrę­czył medal „Służ­bie Bogu i Ojczyź­nie” rek­to­ro­wi-koman­dan­to­wi WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­uszo­wi Szczur­ko­wi oraz byłe­mu rek­to­ro­wi uczel­ni gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zyg­mun­to­wi Mier­czy­ko­wi.

Przed poświę­ce­niem pokar­mów wiel­ka­noc­nych, biskup polo­wy WP skie­ro­wał prze­sła­nie do spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej. „Przy­cho­dząc do naszej uczel­ni chciał­bym, aby moż­na było tu zawsze oddy­chać Bogiem, bra­ter­stwem, przy­jaź­nią i życz­li­wo­ścią. Jeże­li tego zabrak­nie, pozo­sta­nie pyta­nie, czy stu­den­tów, przy­szłych żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go moż­na sta­wiać pod sztan­da­ra­mi, na któ­rych wid­nie­je napis Bóg, Honor, Ojczy­zna. Czy będzie moż­na wie­rzyć w siłę armii, jeże­li żoł­nie­rze nie będą się sza­no­wać? Życz­my sobie tego, byśmy zawsze byli jed­no­ścią. Dzię­ku­ję, że w murach tej uczel­ni mogę doświad­czać sza­cun­ku wobec wiel­kich war­to­ści chrze­ści­jań­skich i ogrom­nej życz­li­wo­ści. Tak bar­dzo są one potrzeb­ne współ­cze­sne­mu świa­tu” – powie­dział biskup polo­wy WP JE gen. bryg. dr Józef Guz­dek.

Po zakoń­cze­niu czę­ści ofi­cjal­nej, któ­rą uświet­nił występ Chó­ru Aka­de­mic­kie­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, w świą­tecz­nej atmos­fe­rze skła­da­no sobie wza­jem­nie życze­nia i kosz­to­wa­no wiel­ka­noc­nych potraw.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski