» » Spotkanie projektu PYTHIA Europejskiej Agencji Obrony

Spotkanie projektu PYTHIA Europejskiej Agencji Obrony

wpis w: Aktualności | 0

W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ło się czwar­te spo­tka­nie warsz­ta­to­we z zewnętrz­ny­mi eks­per­ta­mi w ramach pro­jek­tu PYTHIA Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny, któ­re­go WAT jest człon­kiem kon­sor­cjum. Tema­tem warsz­ta­tów było „Zarzą­dza­nie czyn­ni­kiem poznaw­czym w celu zwięk­sze­nia dokład­no­ści pro­gno­zo­wa­nia tech­no­lo­gicz­ne­go”. Pro­jekt PYTHIA reali­zo­wa­ny jest w ramach pro­gra­mu przy­go­to­waw­cze­go badań obron­nych (PADR). Obok Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skład kon­sor­cjum pro­jek­tu wcho­dzą: Engi­ne­ering Inge­gne­ria Infor­ma­ti­ca S.p.A (Wło­chy), Zana­si & Part­ners (Wło­chy), Expert Sys­tem (Fran­cja), Hawk Asso­cia­tes Ltd (Wiel­ka Bry­ta­nia), Fon­da­zio­ne ICSA (Intel­li­gen­ce Cul­tu­re And Stra­te­gic Ana­ly­sis) (Wło­chy), Natio­nal Defen­se Uni­ver­si­ty „Carol I” (Rumu­nia) i Defen­ce Insti­tu­te „Pro­fes­sor Tsve­tan Laza­rov” (Buł­ga­ria).

W warsz­ta­tach zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT uczest­ni­czy­li zapro­sze­ni mię­dzy­na­ro­do­wi eks­per­ci repre­zen­tu­ją­cy róż­ne sek­to­ry i orga­ni­za­cje, głów­nie fir­my i uni­wer­sy­te­ty. Warsz­ta­ty zakoń­czy­ły się dys­ku­sją, pod­czas któ­rej eks­per­ci wymie­ni­li opi­nie na temat uprze­dzeń poznaw­czych w kon­tek­ście pro­gno­zo­wa­nia tech­no­lo­gicz­ne­go.

Mar­cin Kowal­ski
fot. Grze­gorz Rosiń­ski