Strona główna » Aktualności » Spotkanie grupy NATO SET ET-109

Spotkanie grupy NATO SET ET-109

O iden­ty­fi­ka­cji mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych za pomo­cą tech­nik spek­tro­sko­pii Rama­na roz­wi­ja­nych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dys­ku­to­wa­li przed­sta­wi­cie­le gru­py NATO SET ET-109 “Sur­fa­ce-enhan­ced Raman Scat­te­ring For Defen­se Appli­ca­tions” („Wzmoc­nio­na powierzch­nio­wo spek­tro­sko­pia Rama­na do zasto­so­wań woj­sko­wych”). W spo­tka­niu, któ­re odby­ło się w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT w dniach 11 i 12 lip­ca wzię­li udział człon­ko­wie gru­py repre­zen­tu­ją­cy insty­tu­cje z USA, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Szwe­cji, Włoch, Nie­miec, Kana­dy i Pol­ski – obok Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skład gru­py wcho­dzi rów­nież Insty­tut Wyso­kich Ciśnień Pol­skiej Aka­de­mii Nauk.

Zespół badaw­czy (Explo­ra­to­ry Team) SET-ET-109 zaj­mu­ją­cy się tech­ni­ką SERS (z ang. Sur­fa­ce-enhan­ced Raman Scat­te­ring) powstał z ini­cja­ty­wy przed­sta­wi­cie­li Edge­wo­od Bio­lo­gi­cal Che­mi­cal Cen­ter (USA). Spek­tro­sko­pia Rama­na znaj­du­je powszech­ne zasto­so­wa­nie w iden­ty­fi­ka­cji mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych. Posia­da ona wie­le zalet, w tym moż­li­wość iden­ty­fi­ka­cji bada­nych sub­stan­cji w cza­sie rze­czy­wi­stym, moż­li­wość bada­nia pró­bek śro­do­wi­sko­wych oraz w więk­szo­ści przy­pad­ków brak potrze­by przy­go­to­wa­nia pró­bek do badań. Pew­nym ogra­ni­cze­niem tej tech­ni­ki jest jed­nak jej czu­łość, co spra­wia, że umoż­li­wia ona pomiar jedy­nie widocz­nych ilo­ści dane­go mate­ria­łu. Zasto­so­wa­nie tech­ni­ki SERS pozwa­la jed­nak omi­nąć to ogra­ni­cze­nie i zapew­nia zdol­ność szyb­kie­go oraz nie­za­wod­ne­go wykry­wa­nia śla­do­wych ilo­ści (nie­wi­docz­nych gołym okiem) mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych. Zdol­ność ta jest waż­na w wie­lu obsza­rach zasto­so­wań woj­sko­wych i cywil­nych. Zale­ty wzmoc­nio­nej powierzch­nio­wo spek­tro­sko­pii Rama­na spra­wia­ją, że może ona zna­leźć zasto­so­wa­nie mię­dzy inny­mi w wykry­wa­niu zagro­żeń zwią­za­nych z dzia­ła­nia­mi mili­tar­ny­mi obej­mu­ją­cy­mi spraw­dze­nie sku­tecz­no­ści odka­ża­nia, wykry­wa­nie par nisko­lot­nych sub­stan­cji oraz wykry­wa­nie śla­do­wych ilo­ści mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych w śro­do­wi­sku.

Tema­ty­ka SERS roz­wi­ja­na jest w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT przez Zespół Nano­tech­no­lo­gii z Zakła­du Tech­no­lo­gii Opto­elek­tro­nicz­nych. Bada­nia te pro­wa­dzo­ne są w ramach pro­jek­tów kra­jo­wych (grant Badaw­czy Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej) oraz mię­dzy­na­ro­do­wych (Euro­pej­ska Agen­cja Obro­ny) mię­dzy inny­mi we współ­pra­cy z Insty­tu­tem Wyso­kich Ciśnień PAN.  

ppłk Bar­tło­miej Jan­kie­wicz
fot. Seba­stian Jurek