» » Spotkania Katyńskie w WAT

Spotkania Katyńskie w WAT

„Roz­po­czy­na­my dziś kolej­ną edy­cję cyklu Spo­tkań Katyń­skich, któ­re orga­ni­zu­je­my w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej  już od kil­ku lat. Mają one przy­po­mi­nać nam tę tra­gicz­ną histo­rię nasze­go kra­ju. (…) Wczo­raj wspo­mi­na­li­śmy 80. rocz­ni­cę agre­sji sowiec­kiej na Pol­skę. Kon­se­kwen­cją tego wyda­rze­nia była potem zbrod­nia Katyń­ska” – mówił rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek otwie­ra­jąc spo­tka­nie w Klu­bie WAT. W ramach wyda­rze­nia odby­ła się pro­jek­cja fil­mu doku­men­tal­ne­go o dzia­ła­niach Komi­te­tu Katyń­skie­go oraz zosta­ły wygło­szo­ne wykła­dy histo­rycz­ne poświę­co­ne sto­sun­kom pol­sko-rosyj­skim. Pod­czas spo­tka­nia  współ­or­ga­ni­za­tor przed­się­wzię­cia dyrek­tor Cen­tral­nej Biblio­te­ki Woj­sko­wej dr Jan Tar­czyń­ski wrę­czył rek­to­ro­wi-komen­dan­to­wi WAT oko­licz­no­ścio­wy medal 100-lecia Biblio­te­ki. „Medal ten jest wyra­zem głę­bo­kie­go uzna­nia śro­do­wi­ska biblio­te­ka­rzy pol­skich dla gen. bryg. Tade­usza Szczur­ka za dzia­ła­nia na rzecz kształ­to­wa­nia pamię­ci naro­do­wej w mło­dym poko­le­niu Pola­ków” – powie­dział dr Tar­czyń­ski.

Dr Bar­tło­miej Bydoń z Muzeum Katyń­skie­go w War­sza­wie mówił w swo­im wykła­dzie o koniecz­no­ści edu­ka­cji histo­rycz­nej współ­cze­sne­go spo­łe­czeń­stwa. „Edu­ka­cja spo­łecz­na powin­na być jasna i kla­row­na. Oka­zu­je się jed­nak, że w 2017 roku 10% respon­den­tów w wie­ku od 15 do 39 lat nie wie­dzia­ło nic na temat zbrod­ni katyń­skiej. W 2010 roku, czy­li roku, w któ­rym temat zbrod­ni był czę­sto nagła­śnia­ny zale­d­wie 2% osób nie potra­fi­ło nic powie­dzieć na jej temat. Podob­nie wyglą­da odpo­wie­dzial­ność za zbrod­nię, któ­rej doko­na­no na naro­dzie Pol­skim. W 2017 roku 2% osób mówi­ło, że za zbrod­nię odpo­wia­da­ją Niem­cy, 4% – że do tej pory nie usta­lo­no kto zamor­do­wał oby­wa­te­li Rze­czy­po­spo­li­tej, a 6% nie było w sta­nie jed­no­znacz­nie stwier­dzić kto doko­nał tej zbrod­ni” – mówił dr Bydoń. Pod­kre­ślił rów­nież zna­cze­nie sym­bo­li ści­śle wpi­sa­nych w histo­rię zbrod­ni katyń­skiej takich jak nie­śmier­tel­nik, guzik katyń­ski, wize­ru­nek Mat­ki Boskiej Katyń­skiej, czy krzyż. „Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że tyl­ko 47% respon­den­tów koja­rzy guzik ze zbrod­nią katyń­ską, nie­śmier­tel­nik już tyl­ko 26%, a wize­ru­nek Mat­ki Boskiej Katyń­skiej rap­tem 25%. Eduk­cja histo­rycz­na wpły­wa na teraź­niej­szość, ale rów­nież wpły­wa na przy­szłość. Nie może­my pomi­jać rze­czy i wyda­rzeń, któ­re dzia­ły się przed nami, ponie­waż to one kształ­tu­ją naszą dzi­siej­szą rze­czy­wi­stość” – powie­dział dr Bydoń.

Głów­ny pomy­sło­daw­ca orga­ni­za­cji spo­tkań, pre­zes Komi­te­tu Katyń­skie­go i poseł na Sejm RP Andrzej Melak zwró­cił uwa­gę na potrze­bę upa­mięt­nia­nia tra­dy­cji histo­rycz­nych naszej Ojczy­zny. „Rosja­nie zamor­do­wa­li bez sądu i pro­ce­sów jeń­ców wojen­nych. 55% kadry ofi­cer­skiej II Rze­czy­po­spo­li­tej zosta­ło w spo­sób hanieb­ny zabi­tych na roz­kaz naj­wyż­szych władz Związ­ku Radziec­kie­go strza­łem w tył gło­wy. Łama­li kon­wen­cje i poro­zu­mie­nia wojen­ne. Mor­do­wa­li Pola­ków tyl­ko dla­te­go, że Pola­cy byli wier­ni zło­żo­nej Rze­czy­po­spo­li­tej przy­się­dze. Nie­któ­rzy byli bar­dzo mło­dy­mi ofi­ce­ra­mi, ale byli tak­że wśród nich senio­rzy, gene­ra­ło­wie, któ­rzy liczy­li ponad 70 lat. Wszyst­kich cecho­wa­ła jed­ność w trwa­niu i wier­no­ści Rze­czy­po­spo­li­tej” – mówił poseł Melak. Zwra­ca­jąc się do obec­nych na sali stu­den­tów pod­kre­ślił, jak istot­na jest wie­dza o histo­rii swo­je­go naro­du. „Musi­cie znać jego poświę­ce­nie i hero­izm, byście nie waha­li się w przy­szło­ści sta­nąć w obro­nie uko­cha­nej ojczy­zny Pol­ski” – pod­kre­ślał poseł Melak, któ­ry jed­no­cze­śnie podzię­ko­wał kadrze, stu­den­tom i wykła­dow­com Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej za dłu­go­let­nią współ­pra­cę. „Zawsze uczest­ni­czy­cie w uro­czy­sto­ściach histo­rycz­nych, któ­re dzię­ki Wam mają głęb­szy prze­kaz. Jeste­ście wzo­rem pomo­cy i obo­wiąz­ku woj­sko­we­go” – mówił poseł.

Dyrek­tor Cen­tral­nej Biblio­te­ki Woj­sko­wej dr Jan Tar­czyń­ski pod­kre­ślił tra­gicz­ność zbrod­ni popeł­nio­nej przez Rosjan. „Katyń to nie tyl­ko temat nie­wo­li i sowiec­kie­go ludo­bój­stwa wie­lu tysię­cy ofi­ce­rów Woj­ska Pol­skie­go. Katyń to praw­da okry­wa­na przez dłu­gie lata kłam­stwem, prze­mil­cza­na przez wiel­kie mocar­stwa. To pogwał­ce­nie pra­wa natu­ral­ne­go, któ­re sam Bóg wpi­sał w sumie­nie czło­wie­ka. Ludo­bój­cze dzia­ła­nia II Woj­ny Świa­to­wej zosta­ły zapro­gra­mo­wa­ne na tle nie­na­wi­ści raso­wej oraz etnicz­nej. Pro­gra­my te odrzu­ca­ły moral­ną zasa­dę przy­ka­za­nia nie zabi­jaj jako abso­lut­ną i powszech­nie obo­wią­zu­ją­cą” – mówił dr Tar­czyń­ski.

Po wysłu­cha­niu wykła­dów uczest­ni­cy obej­rze­li film doku­men­tal­ny w reży­se­rii Marii Dłu­żew­skiej pt. „Spra­wa męska hono­ro­wa”, upa­mięt­nia­ją­cy dzia­ła­nia Komi­te­tu Katyń­skie­go. W fil­mie poka­za­ne zosta­ły zma­ga­nia rodzi­ny Mela­ków, któ­re rów­nież przy­bli­żył poseł Andrzej Melak pod­czas swo­je­go wykła­du.

Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia przed­sta­wi­cie­le Komi­te­tu Katyń­skie­go i Cen­tral­nej Biblio­te­ki Woj­sko­wej podzię­ko­wa­li za szcze­gól­ne zaan­ga­żo­wa­nie w orga­ni­za­cję „Spo­tkań Katyń­skich” rek­to­ro­wi-komen­dan­to­wi WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­uszo­wi Szczur­ko­wi oraz pra­cow­ni­kom Aka­de­mii.

Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski