Strona główna » Aktualności » Skuteczny i efektywny system zarządzania energią panaceum na rosnące koszty zużycia energii

Skuteczny i efektywny system zarządzania energią panaceum na rosnące koszty zużycia energii

Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT cer­ty­fi­ku­je sys­te­my zarzą­dza­nia i wyro­by oraz reali­zu­je rocz­ny audyt zewnętrz­ny orga­ni­za­cji odzy­sku sprzę­tu elek­trycz­ne­go i elek­tro­nicz­ne­go oraz zakła­du prze­twa­rza­nia. Posia­da akre­dy­ta­cje Pol­skie­go Cen­trum Akre­dy­ta­cji – nr AC 057, PL-V-002, AC 203 oraz noty­fi­ka­cję Komi­sji Euro­pej­skiej – NB 2768. Cer­ty­fi­ku­je i szko­li m.in. w zakre­sie zarzą­dza­nia ener­gią na zgod­ność z ISO 50001 oraz pro­wa­dzi audy­ty wery­fi­ka­cji EMAS.

Pol­ska  w ramach  wdro­że­nia Dyrek­ty­wy Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady 2012/27/UE z dnia 25 paź­dzier­ni­ka 2012 r. w spra­wie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej oraz reali­za­cji „Poli­ty­ki ener­ge­tycz­nej Pol­ski do 2030 r.”  z dniem 20 maja 2016 r. wpro­wa­dzi­ła do sto­so­wa­nia Usta­wę o efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Okre­ślo­no w niej obo­wią­zek prze­pro­wa­dze­nia audy­tu ener­ge­tycz­ne­go przed­się­bior­stwa, któ­re ma na celu „prze­pro­wa­dze­nie szcze­gó­ło­wych i potwier­dzo­nych obli­czeń doty­czą­cych pro­po­no­wa­nych przed­się­wzięć słu­żą­cych popra­wie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej oraz dostar­cze­nie infor­ma­cji o poten­cjal­nych oszczęd­no­ściach ener­gii”.

Alter­na­ty­wa­mi prze­pro­wa­dze­nia audy­tu ener­ge­tycz­ne­go wska­za­ne­go w usta­wie jest wdro­że­nie sys­te­mu zarzą­dza­nia ener­gią okre­ślo­ne­go w Pol­skiej Nor­mie lub sys­te­mu zarzą­dza­nia śro­do­wi­sko­we­go EMAS (Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listo­pa­da 2009 r. w spra­wie dobro­wol­ne­go udzia­łu orga­ni­za­cji w sys­te­mie eko­za­rzą­dza­nia i Audy­tu we Wspól­no­cie (EMAS) uchy­la­ją­ce­go roz­po­rzą­dze­nie (WE) nr 761/2001 oraz decy­zje Komi­sji 2001/681/WE i 2006/193/WE), jeże­li w ramach tych sys­te­mów prze­pro­wa­dzo­no audyt ener­ge­tycz­ny przed­się­bior­stwa. W inter­pre­ta­cji Mini­ster­stwa Ener­gii potwier­dze­niem usta­wo­we­go obo­wiąz­ku posia­da­nia sys­te­mu zarzą­dza­nia ener­gią  jest wdro­że­nie sys­te­mu zgod­nie z wyma­ga­nia­mi Pol­skiej Nor­my PN-EN ISO 50001. Jest to nor­ma opra­co­wa­na przez eks­per­tów zawie­ra­ją­ca  zestaw naj­lep­szych prak­tyk w zakre­sie zarzą­dza­nia ener­gią,  zapew­nia­ją­cą oszczęd­ność ener­gii, obni­że­nie kosz­tów i speł­nia­nie naj­wyż­szych stan­dar­dów ochro­ny śro­do­wi­ska. Każ­da orga­ni­za­cja zarów­no z sek­to­ra publicz­ne­go jak i pry­wat­ne­go, bez wzglę­du na wiel­kość, struk­tu­rę, rodzaj pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści może wyko­rzy­stać tę nor­mę jako pod­sta­wę do zbu­do­wa­nia sku­tecz­ne­go i efek­tyw­ne­go sys­te­mu zarzą­dza­nia ener­gią, ponie­waż do pro­wa­dze­nia swo­jej dzia­łal­no­ści zuży­wa ener­gię a tym samym powo­du­je emi­sję gazów cie­plar­nia­nych okre­śla­nych mia­nem śla­du węglo­we­go. Zuży­cie ener­gii nie­po­ko­ją­co wzra­sta, sza­cu­je się,  że do roku 2040 zwięk­szy się o 30%, dla­te­go poszu­ki­wa­nie roz­wią­zań w zakre­sie reduk­cji emi­sji dwu­tlen­ku węgla oraz zmniej­sze­nia zuży­cia ener­gii jest bar­dzo dużym pro­blem na pozio­mie świa­to­wym. 

Dyrek­ty­wa Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady 2012/27/UE w spra­wie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej, w Arty­ku­le 8 wprost wska­zu­je, że przed­się­bior­stwa nie­bę­dą­ce w sek­to­rze małych i śred­nich przed­się­biorstw (sek­tor MŚP), a posia­da­ją­ce cer­ty­fi­ko­wa­ne sys­te­my zarza­dza­nia ener­gią lub śro­do­wi­skiem, potwier­dzo­ne przez nie­za­leż­ną jed­nost­kę cer­ty­fi­ku­ją­cą zgod­nie z wła­ści­wy­mi nor­ma­mi euro­pej­ski­mi lub mię­dzy­na­ro­do­wy­mi, są zwol­nio­ne z prze­pro­wa­dza­nia audy­tu ener­ge­tycz­ne­go, jeśli sys­tem zarzą­dza­nia obej­mo­wał audyt ener­ge­tycz­ny. Obiek­tyw­nym potwier­dze­niem. że orga­ni­za­cja wła­ści­wie i zgod­nie z wyma­ga­nia­mi wdro­ży­ła wyma­ga­nia ISO 50001 do swo­je­go sys­te­mu zarzą­dza­nia jest pod­da­nie się cer­ty­fi­ka­cji przez nie­za­leż­ną jed­nost­kę cer­ty­fi­ku­ją­cą.

Kry­te­ria kom­pe­ten­cyj­ne okre­ślo­ne w Dyrek­ty­wie speł­nia Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­re od dwu­dzie­stu lat audy­tu­je sys­te­my zarzą­dza­nia, posia­da boga­te doświad­cze­nie i kom­pe­tent­ny per­so­nel audi­tu­ją­cy.

Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści
Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT
fot. Xre­flex (Ado­be Stock)