» » Skoczkowie spadochronowi WAT z wizytą w United States Naval Academy

Skoczkowie spadochronowi WAT z wizytą w United States Naval Academy

wpis w: Aktualności | 0

Człon­ko­wie Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT zło­ży­li w czerw­cu wizy­tę w Uni­ted Sta­tes Naval Aca­de­my USNA w Anna­po­lis w USA. Przed­sta­wi­cie­le sek­cji spo­tka­li się z wła­dza­mi ame­ry­kań­skiej uczel­ni, któ­rą repre­zen­to­wa­li: komen­dant Cap­ta­in Robert B. Cha­dwick II Uni­ted Sta­tes Navy Com­man­dant of Mid­ship­men oraz jego zastęp­ca Cap­ta­in Tho­mas J. Gra­dy Uni­ted Sta­tes Navy Depu­ty Com­man­dant wraz z ofi­ce­ra­mi towa­rzy­szą­cy­mi.

Celem spo­tka­nia była pro­po­zy­cja współ­pra­cy ze stro­ny S3 WAT w zakre­sie wspól­nych szko­leń spa­do­chro­no­wo-strze­lec­kich z ele­men­ta­mi rywa­li­za­cji spor­to­wej. Przed­sta­wi­cie­le sek­cji doko­na­li pre­zen­ta­cji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, jej poten­cja­łu dydak­tycz­ne­go i nauko­wo-badaw­cze­go. Przed­sta­wio­no kadrę szko­le­nio­wą oraz pro­gram szko­le­nia spa­do­chro­no­we­go i strze­lec­kie­go sek­cji. Zapre­zen­to­wa­no rów­nież bliź­nia­czą orga­ni­za­cję stu­denc­ką WAT „Woda, Ląd, Powie­trze”, ści­śle współ­pra­cu­ją­cą z S3 WAT. Oby­dwie orga­ni­za­cje pro­wa­dzo­ne są przez wykła­dow­ców Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go. Stro­na pol­ska zapro­si­ła kade­tów USNA Para­chu­te Team do prze­pro­wa­dze­nia wspól­ne­go szko­le­nia spa­do­chro­no­wo-strze­lec­kie­go pla­no­wa­ne­go w 2019 r. Omó­wio­no rów­nież rolę fun­da­cji Teraz Woj­sko Pol­skie w reali­za­cji pla­nów szko­le­nio­wych i roz­wo­ju Sek­cji S3 WAT. To fun­da­cja wła­śnie sfi­nan­so­wa­ła podróż pol­skiej dele­ga­cji do Anna­po­lis.

W cza­sie roz­mów obie stro­ny wyra­zi­ły duże zain­te­re­so­wa­nie, goto­wość i chęć pod­ję­cia współ­pra­cy. Komen­dant USNA zain­te­re­so­wał się szcze­gól­nie prze­bie­giem edu­ka­cji w WAT i kształ­ce­niem pod­cho­rą­żych. Współ­dzia­ła­nie oby­dwu uczel­ni jest dużą szan­są na roz­wój i lep­sze wyni­ki szko­le­nio­we. Obie stro­ny były zgod­ne, że koope­ra­cja sek­cji spa­do­chro­no­wych WAT i USNA może przy­czy­nić się w przy­szło­ści do nawią­za­nia szer­szej współ­pra­cy, obej­mu­ją­cej wymia­nę stu­den­tów, kadry aka­de­mic­kiej oraz reali­zo­wa­nia wspól­nych pro­jek­tów inter­dy­scy­pli­nar­nych i przed­się­wzięć nauko­wych.

Po zakoń­cze­niu roz­mów dele­ga­cja WAT zwie­dzi­ła naj­waż­niej­sze obiek­ty ame­ry­kań­skiej uczel­ni, zapo­zna­ła się z jej histo­rią i tra­dy­cją. Kolej­ne dni wizy­ty upły­nę­ły na roz­mo­wach robo­czych z przed­sta­wi­cie­la­mi USNA Para­chu­te Team. Nie mogło oczy­wi­ście zabrak­nąć wspól­nych sko­ków spa­do­chro­no­wych, któ­re stro­na ame­ry­kań­ska zor­ga­ni­zo­wa­ła w pobli­skiej stre­fie spa­do­chro­no­wej Sky­di­ve Del­ma­rva.

Pierw­sze szko­le­nie spa­do­chro­no­we pod­cho­rą­żo­wie WAT  mają już za sobą. Prze­pro­wa­dzo­no je z dużym powo­dze­niem w dniach 11 – 15 czerw­ca. Szko­le­nie wyko­na­no w for­mu­le przy­spie­szo­nej nauki swo­bod­ne­go spa­da­nia AFF (Acce­le­ra­ted Fre­eFall). Celem tej meto­dy jest sto­sun­ko­wo szyb­kie przy­go­to­wa­nie ucznia-skocz­ka do wyko­ny­wa­nia samo­dziel­nych sko­ków z opóź­nio­nym otwar­ciem spa­do­chro­nu.

Pod­cho­rą­żo­wie, któ­rzy nale­żą do Sek­cji S3 WAT i WLP wyra­ża­ją dużą nadzie­ję na reali­za­cję wspól­ne­go szko­le­nia spa­do­chro­no­wo-strze­lec­kie­go i współ­za­wod­nic­twa z kade­ta­mi USNA Para­chu­te Team. Wszy­scy stu­den­ci mun­du­ro­wi, któ­rzy chcą uczest­ni­czyć w pro­jek­tach S3 WAT i WLP mają teraz jesz­cze więk­szą moty­wa­cję do osią­ga­nia bar­dzo dobrych wyni­ków w nauce i spo­rcie, bo to one są kar­tą wstę­pu do oby­dwu sek­cji.

Dariusz Boj­sza, pchor. Michał Kamień­ski
fot. Uni­ted Sta­tes Naval Aca­de­my