» » Siła Polskiej Nauki w WAT

Siła Polskiej Nauki w WAT

Jeste­ście pierw­szą i jedy­ną jak do tej pory uczel­nią, któ­ra uho­no­ro­wa­na zosta­ła sta­tu­et­ką i tytu­łem Siła Pol­skiej Nauki 2015 – powie­dział  Jakub Lisiec­ki, redak­tor naczel­ny  „Moni­to­ra Biz­ne­su” dodat­ku gospo­dar­czo-biz­ne­so­we­go do gaze­ty „Rzecz­po­spo­li­ta” i „Moni­to­ra Ryn­ko­we­go” podob­ne­go w cha­rak­te­rze  dodat­ku do „Dzien­ni­ka. Gaze­ty Praw­nej” wrę­cza­jąc  w czwar­tek, 29 bm., JM Rek­to­ro­wi gen. dyw. prof. Zyg­mun­to­wi Mier­czy­ko­wi nagro­dę i list gra­tu­la­cyj­ny przy­zna­ne Aka­de­mii przez Kapi­tu­łę.

SIŁA POLSKI to nowy, bo liczą­cy sobie zale­d­wie rok, ogól­no­pol­ski medial­ny pro­gram pro­mo­cyj­ny pro­wa­dzo­ny przez redak­cję. Celem pro­jek­tu jest przed­sta­wia­nie w zaawan­so­wa­nej i atrak­cyj­nej for­mie firm i insty­tu­cji z róż­nych gałę­zi gospo­dar­ki i sfe­ry spo­łecz­nej przez poka­za­nie na forum ogól­no­pol­skim ich osią­gnięć i per­spek­tyw roz­wo­jo­wych, a tym samym udzia­łu w budo­wa­niu sil­nej gospo­dar­czo i biz­ne­so­wo Pol­ski. Cho­dzi o dotar­cie do wie­lu śro­do­wisk prze­my­sło­wo-biz­ne­so­wych z infor­ma­cją o inno­wa­cyj­nych i per­spek­ty­wicz­nych roz­wią­za­niach tech­no­lo­gicz­nych na kra­jo­wym ryn­ku. Jed­ną z pod­ka­te­go­rii, w któ­rej roz­pa­try­wa­ne było uho­no­ro­wa­nie WAT są suk­ce­sy nauko­we. Nie­wąt­pli­wie przy­zna­nie Aka­de­mii tego tytu­łu jest medial­nym wspar­ciem w budo­wa­niu dobre­go, solid­ne­go wize­run­ku uczel­ni w śro­do­wi­sku nauko­wym i gospo­dar­czym.

Jak zazna­cza w regu­la­mi­nie nagro­dy redak­cja, w pro­gra­mie SIŁA POLSKI 2015 poprzez przy­zna­nie sta­tu­et­ki pro­mo­wa­na jest wyso­ka jakość, sku­tecz­ne zarzą­dza­nie, inno­wa­cyj­ność, inwe­sty­cje stra­te­gicz­ne i moder­ni­za­cyj­ne a tak­że kul­tu­ra pra­cy, dobre tra­dy­cje. Tytu­ły przy­zna­wa­ne są w opar­ciu o dostęp­ne publicz­nie dane, opi­nie eks­per­tów i człon­ków Kapi­tu­ły Pro­gra­mu, wskaź­ni­ki eko­no­micz­ne, ale rów­nież sta­bil­ność, per­spek­ty­wy roz­wo­ju, ana­li­zę SWOT, uzy­ska­ne wcze­śniej nagro­dy i wyróż­nie­nia.

W lau­da­cji przy­zna­ne­go Aka­de­mii tytu­łu czy­ta­my :

To dla redak­cji Moni­to­ra Ryn­ko­we­go w Dzien­ni­ku Gaze­cie Praw­nej oraz Moni­to­ra Biz­ne­su w Rzecz­po­spo­li­tej wiel­ki zaszczyt wrę­czyć w dniu dzi­siej­szym sta­tu­et­kę sym­bo­li­zu­ją­cą Siłę Pol­skiej Nauki.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go w War­sza­wie od bli­sko 65 lat zaj­mu­je szcze­gól­ne miej­sce wśród pol­skich uczel­ni. 

Nagra­dza­jąc dziś Pań­stwa, wyra­ża­my ogrom­ny i szcze­ry sza­cu­nek dla władz uczel­ni i całe­go śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie­go WAT. Z wiel­kim podzi­wem spo­glą­da­my na boga­ty doro­bek uczel­ni, zakres pro­wa­dzo­nych badań nauko­wych, wdro­że­nio­wych i inno­wa­cyj­nych doty­czą­cych nauk tech­nicz­nych oraz sze­ro­ko poję­tej woj­sko­wo­ści.

Na uwa­gę zasłu­gu­je fakt, że w Pań­stwa uczel­ni z suk­ce­sem dzia­ła Euro­pej­ski Sys­tem Trans­fe­ru i Aku­mu­la­cji Punk­tów ECTS, umoż­li­wia­ją­cy stu­den­tom reali­za­cję czę­ści pro­gra­mu naucza­nia w innych ośrod­kach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych.

Dłu­go moż­na by roz­pra­wiać o Pań­stwa dorob­ku, tra­dy­cji i suk­ce­sach na polu nauko­wo-badaw­czym. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest kla­są w sobie i kla­są dla sie­bie. Jest po pro­stu naszym naro­do­wym bogac­twem inte­lek­tu­al­nym.

Jerzy Mar­kow­ski

foto: Joan­na Kul­ha­wik