» » Setna szkoła objęta patronatem naukowo-dydaktycznym WAT

Setna szkoła objęta patronatem naukowo-dydaktycznym WAT

wpis w: Aktualności | 0

Pre­zen­ta­cja poten­cja­łu nauko­wo-dydak­tycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, jej osią­gnięć badaw­czych oraz histo­rii, roz­po­czę­ła spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­la­mi władz samo­rzą­do­wych i dyrek­cją Zespo­łu Szkół Trans­por­to­wo-Komu­ni­ka­cyj­nych im. Tade­usza Kościusz­ki w Lubli­nie. Celem wizy­ty dele­ga­cji w WAT było pod­pi­sa­nie poro­zu­mie­nia o współ­pra­cy, w ramach któ­re­go uczel­nia obję­ła patro­na­tem uczniów lubel­skiej szko­ły.

Dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest to już set­na szko­ła (czwar­ta z Lubli­na), nad któ­rą uczel­nia obję­ła patro­nat – tym bar­dziej wyjąt­ko­wy, bo w roku jubi­le­uszu odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Opie­ka WAT nad szko­ła­mi to nie tyl­ko dzia­łal­ność nauko­wo-dydak­tycz­na, to rów­nież krze­wie­nie wśród mło­dzie­ży wszyst­kich war­to­ści, któ­re przy­świe­ca­ją naszym stu­den­tom, pod­cho­rą­żym, przy­szłym ofi­ce­rom WP.

W spo­tka­niu 11 grud­nia uczest­ni­czy­li: dyrek­tor Zespo­łu Szkół Anna Waw­ruch-Lis, zastęp­ca pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin Mariusz Banach, a ze stro­ny WAT – pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król, pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska, kie­row­nik Dzia­łu Spraw Stu­denc­kich mgr Mał­go­rza­ta Pod­biel­ska oraz koor­dy­na­tor współ­pra­cy mgr inż. Wie­sław Szczy­giel­ski.

Zespół Szkół Trans­por­to­wo-Komu­ni­ka­cyj­nych im. Tade­usza Kościusz­ki w Lubli­nie to pla­ców­ka, kon­cen­tru­ją­ca się na kształ­ce­niu w okre­ślo­nych zawo­dach, ale stwa­rza­ją­ca rów­nież mło­dzie­ży per­spek­ty­wy pod­ję­cia stu­diów. „Kształ­ci­my obec­nie na sze­ściu kie­run­kach: logi­styk, eks­pe­dy­tor, tech­nik infor­ma­tyk, tech­nik mecha­tro­nik, tech­nik trans­por­tu kole­jo­we­go i tech­nik elek­tro­ener­ge­tyk trans­por­tu szy­no­we­go. Wszyst­kie te kie­run­ki są zwią­za­ne z sze­ro­ko rozu­mia­ny­mi trans­por­tem i komu­ni­ka­cją. Do szko­ły przy­cho­dzą coraz lep­si ucznio­wie. Coraz wię­cej mło­dzie­ży doce­nia kształ­ce­nie zawo­do­we, kształ­ce­nie tech­nicz­ne. (…) Ponie­waż mamy mło­dzież, któ­ra chce dalej kon­ty­nu­ować naukę to poka­zu­je­my im peł­ne spek­trum moż­li­wo­ści. WAT jest postrze­ga­ny jako uczel­nia o wyso­kim pre­sti­żu i bar­dzo dużej reno­mie, stąd nasi ucznio­wie czę­sto uwa­ża­ją, że jest uczel­nią poza zasię­giem ich moż­li­wo­ści. Chce­my im poka­zać, że tak nie jest, bo WAT jest przy­ja­zną i bar­dzo inte­re­su­ją­cą uczel­nią w per­spek­ty­wie dal­sze­go kształ­ce­nia” – mówi­ła pod­czas spo­tka­nia dyrek­tor Anna Waw­ruch-Lis.

„W Lubli­nie dopro­wa­dzi­li­śmy do pew­nej cen­tra­li­za­cji szkół tech­nicz­nych. Tak, żeby stwo­rzyć sil­ne ośrod­ki. Ale wyma­ga­ją one dwóch skład­ni­ków. Pierw­szy to kadra, któ­rą mamy dobrą, dru­gi to sprzęt. Sta­ra­my się cią­gle wypo­sa­żać te szko­ły. Trud­no dzi­siaj uczyć np. mecha­tro­ni­ki, jeże­li nie pozwo­li się ucznio­wi pra­co­wać na obra­biar­ce CNC. W związ­ku z tym takie urzą­dze­nia kupu­je­my. (…) Zale­ży nam bar­dzo na tym, żeby nasze szko­ły tech­nicz­ne, zawo­do­we otwie­rać rów­nież na współ­pra­cę z insty­tu­cja­mi taki­mi jak WAT. (…) Otwie­ra­my nasze mia­sto na współ­pra­cę w Pol­sce i w Euro­pie, stąd dzi­siej­sza uro­czy­stość bar­dzo się wpi­su­je w to wszyst­ko, co sta­no­wi cen­trum naszych dzia­łań” – dodał zastęp­ca pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin Piotr Banach.

Pod­pi­sa­na umo­wa zakła­da wspól­ne dzia­ła­nia na rzecz roz­wo­ju i edu­ka­cji mło­dzie­ży, pro­pa­go­wa­nie wie­dzy poli­tech­nicz­nej i z zakre­su woj­sko­wo­ści oraz przy­go­to­wa­nie przy­szłych kadr na potrze­by pol­skiej nauki, gospo­dar­ki oraz pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa. Dzię­ki pod­pi­sa­ne­mu poro­zu­mie­niu i obję­ciu pla­ców­ki patro­na­tem WAT, mło­dzież będzie mia­ła moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w zaję­ciach pro­wa­dzo­nych przez nauczy­cie­li aka­de­mic­kich oraz w impre­zach nauko­wych, edu­ka­cyj­nych i kul­tu­ral­nych orga­ni­zo­wa­nych przez Aka­de­mię. Ponad­to ucznio­wie klas matu­ral­nych zosta­ną zapro­sze­ni do udzia­łu w pra­cach uczel­nia­nych kół nauko­wych.

Na zakoń­cze­nie wizy­ty w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, dele­ga­cja zapo­zna­ła się z pra­ca­mi nauko­wo-badaw­czy­mi pro­wa­dzo­ny­mi w Labo­ra­to­rium Zobra­zo­wa­nia Wiel­ko­for­ma­to­we­go oraz Symu­la­cji Roz­sze­rzo­nej na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki i w Insty­tu­cie Budo­wy Maszyn Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go.

Obec­nie z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną współ­pra­cu­je już 100 szkół lub zespo­łów szkół śred­nich. Tego typu przed­się­wzię­cia są bar­dzo dobrą oka­zją do pro­mo­wa­nia Aka­de­mii wśród mło­dzie­ży, któ­ra w nie­da­le­kiej przy­szło­ści sta­nie przed trud­nym wybo­rem kolej­nych eta­pów swo­jej edu­ka­cji. Ucznio­wie szkół obję­tych patro­na­tem naszej uczel­ni uzy­sku­ją lep­sze przy­go­to­wa­nie do pod­ję­cia stu­diów tech­nicz­nych nie tyl­ko na kie­run­kach woj­sko­wych, ale rów­nież cywil­nych.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek

Współ­pra­ca WAT ze szko­ła­mi i samo­rzą­da­mi

Wykaz sygna­ta­riu­szy listów inten­cyj­nych oraz dwu­stron­nych poro­zu­mień współ­pra­cy

Wykaz szkół im. Syl­we­stra Kali­skie­go