» » Seminarium komendantów uczelni wojskowych w Terezjańskiej Akademii Wojskowej

Seminarium komendantów uczelni wojskowych w Terezjańskiej Akademii Wojskowej

wpis w: Aktualności | 0

Jakie są głów­ne wyzwa­nia sto­ją­ce przed uczel­nia­mi woj­sko­wy­mi oraz co moż­na zro­bić, aby uspraw­nić wymia­nę pod­cho­rą­żych? Zagad­nie­nia te były głów­nym tema­tem warsz­ta­tów zor­ga­ni­zo­wa­nych w ramach Semi­na­rium Komen­dan­tów Euro­pej­skich Uczel­ni Woj­sko­wych (Euro­pe­an Mili­ta­ry Aca­de­mies Com­men­dants Semi­nar), któ­re odby­ło się w dniach 24 –25 paź­dzier­ni­ka w sie­dzi­bie Tere­zjań­skiej Aka­de­mii Woj­sko­wej w Wien­ner Neu­stadt w Austrii.

W semi­na­rium udział wzię­ła dele­ga­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skła­dzie: pro­rek­tor do spraw woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król oraz kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk. Ini­cja­ty­wa spo­tkań zro­dzi­ła się w 2009 roku, a semi­na­ria tra­dy­cyj­nie orga­ni­zo­wa­ne są przez pań­stwa, aktu­al­nie peł­nią­ce pre­zy­den­cję w Unii Euro­pej­skiej.

„Trze­ba zazna­czyć jed­no, wszy­scy uczest­ni­cy byli zgod­ni, co do koniecz­no­ści orga­ni­za­cji tego typu spo­tkań. Tyl­ko bez­po­śred­ni kon­takt oraz bila­te­ral­na wymia­na poglą­dów na temat róż­nic, któ­re dzie­lą sys­te­my edu­ka­cji, a tak­że pró­ba ich wspól­ne­go roz­wią­za­nia mogą w przy­szło­ści uspraw­nić wymia­nę stu­den­tów i kadry nauko­wo-dydak­tycz­nej”  – powie­dział płk Król, pro­rek­tor do spraw woj­sko­wych.

W tym roku udział w semi­na­rium wzię­ła rekor­do­wa licz­ba przed­sta­wi­cie­li uczel­ni woj­sko­wych. Uczest­ni­cy repre­zen­to­wa­li 35 uczel­ni z 19 państw Unii Euro­pej­skiej – Austrii, Esto­nii, Bel­gii, Buł­ga­rii, Nie­miec, Gre­cji, Hisz­pa­nii, Holan­dii, Fin­lan­dii, Fran­cji, Włoch, Łotwy, Litwy, Pol­ski, Por­tu­ga­lii, Rumu­nii, Sło­we­nii, Szwe­cji, Węgier oraz przed­sta­wi­ciel Euro­pe­an Secu­ri­ty and Defen­ce Col­le­ge.

płk Mariusz Gon­tar­czyk
fot. EMACS 2018