Strona główna » Aktualności » „Scientific Reports” z publikacjami naukowców WAT

„Scientific Reports” z publikacjami naukowców WAT

W naj­now­szym wyda­niu „Scien­ti­fic Reports”, siód­mym naj­czę­ściej cyto­wa­nym cza­so­pi­śmie na świe­cie, opu­bli­ko­wa­ne zosta­ły dwa arty­ku­ły autor­stwa pra­cow­ni­ków nauko­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Nowa­tor­ską meto­dę pozy­ski­wa­nia dużych trój­wy­mia­ro­wych krysz­ta­łów foto­nicz­nych i kon­tro­lo­wa­nia ich orien­ta­cji opi­sa­ła dr Eva Otón pro­wa­dzą­ca bada­nia na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii. Dru­ga publi­ka­cja doty­czy nowej tech­ni­ki two­rze­nia dodat­nio-ujem­nych prze­stra­jal­nych socze­wek cie­kło­kry­sta­licz­nych. Meto­da ta, opra­co­wa­na pod kie­row­nic­twem dr. hab. Noure­di­na Ben­ni­sa rów­nież z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, pozwa­la mię­dzy inny­mi zapro­jek­to­wać urzą­dze­nia optycz­ne. 

W arty­ku­le pt. “Orien­ta­tion con­trol of ide­al blue pha­se pho­to­nic cry­stals” (auto­rzy: Eva Otón, Hiroy­uki Yoshi­da, Prze­my­sław Mora­wiak, Olga Strze­żysz, Prze­my­sław Kula, Masa­no­ri Oza­ki, Wik­tor Pie­cek) zapre­zen­to­wa­no meto­dę pozy­ski­wa­nia dużych trój­wy­mia­ro­wych krysz­ta­łów foto­nicz­nych i kon­tro­lo­wa­nia ich orien­ta­cji. Bada­nia pole­ga­ły na sta­bi­li­za­cji fazy błę­kit­nej wystę­pu­ją­cej w cie­kłych krysz­ta­łach (ang. Blue Pha­se liqu­id cry­stals). Kla­sycz­ne cie­kłe krysz­ta­ły (LC), tra­dy­cyj­nie uży­wa­ne w wyświe­tla­czach LCD, są samo­or­ga­ni­zu­ją­cy­mi się mate­ria­ła­mi, któ­re orien­tu­ją się w upo­rząd­ko­wa­ne struk­tu­ry: zwy­kle  jed­no­wy­mia­ro­we (1D), cza­sem dwu­wy­mia­ro­we (2D). W prze­ci­wień­stwie do innych faz cie­kło­kry­sta­licz­nych, fazy błę­kit­ne mogą samo­dziel­nie budo­wać sze­ścien­ne struk­tu­ry trój­wy­mia­ro­we (3D). Jed­nak poprzed­nio reali­zo­wa­ne bada­nia poka­zu­ją, że struk­tu­ry samo­in­du­ku­ją­ce się rosną w posta­ci zdez­or­ga­ni­zo­wa­nych poli­krysz­ta­łów two­rząc roz­pra­sza­ją­ce, optycz­nie nie­jed­no­rod­ne struk­tu­ry kry­sta­licz­ne. W ramach pro­wa­dzo­nych badań zosta­ła opra­co­wa­na nowa tech­ni­ka wytwa­rza­nia trój­wy­mia­ro­wych mono­krysz­ta­łów z fazą błę­kit­ną i kon­tro­lo­wa­nia ich prze­strzen­nej orien­ta­cji, co nie zosta­ło dotych­czas zre­ali­zo­wa­ne, szcze­gól­nie na dużych obsza­rach. Trój­wy­mia­ro­we krysz­ta­ły posia­da­ją­ce fazę błę­kit­ną,  o roz­mia­rach perio­du struk­tu­ry kry­sta­licz­nej rzą­du nano­me­trów, moż­na uznać za krysz­ta­ły foto­nicz­ne, któ­re w ostat­nich latach sta­ły się mate­ria­ła­mi nie­zwy­kle popu­lar­ny­mi ze wzglę­du na swo­je szcze­gól­ne wła­ści­wo­ści optycz­ne.

Z kolei w pra­cy pt. „Posi­ti­ve-nega­ti­ve tuna­ble liqu­id cry­stal len­ses based on a micro­struc­tu­red trans­mis­sion line” (auto­rzy: J. F. Algor­ri, P. Mora­wiak, N. Ben­nis, D. C. Zogra­fo­po­ulos, V. Urru­chi, L. Rodrígu­ez-Cobo, L. R. Jaro­sze­wicz, J. M. Sán­chez-Pena & J. M. López-Higu­era) przed­sta­wio­no nową tech­ni­kę two­rze­nia dodat­nio-ujem­nych prze­stra­jal­nych socze­wek cie­kło­kry­sta­licz­nych. Zapro­po­no­wa­na nowa struk­tu­ra opar­ta jest na dwóch głów­nych ele­men­tach, któ­re rów­no­mier­nie roz­pro­wa­dza­ją napię­cie w obsza­rze aktyw­nym. Pro­po­zy­cja przed­sta­wio­nej struk­tu­ry soczew­ki pozwa­la unik­nąć pod­sta­wo­wych wad poprzed­nich tech­nik, mię­dzy inny­mi uprasz­cza pro­ces pro­duk­cji i kon­tro­lę sto­so­wa­ne­go napię­cia. Ponad­to przy uży­ciu tej tech­ni­ki moż­na zapro­jek­to­wać inne urzą­dze­nia optycz­ne, np. aksi­ko­ny, soczew­ki Powel­la, soczew­ki cylin­drycz­ne, soczew­ki Fre­sne­la, gene­ra­to­ry wirów optycz­nych itp. Z tego powo­du pro­po­no­wa­na tech­ni­ka może otwo­rzyć nowe kie­run­ki badań w zakre­sie optycz­nej modu­la­cji fazy w opar­ciu o nowe mate­ria­ły cie­kło­kry­sta­licz­ne.

„Scien­ti­fic Reports” jest recen­zo­wa­nym cza­so­pi­smem nauko­wym o otwar­tym dostę­pie, publi­ko­wa­nym przez „Natu­re Rese­arch”. Obej­mu­je ono wszyst­kie dzie­dzi­ny nauk przy­rod­ni­czych. Według „Jour­nal Cita­tion Reports”, cza­so­pi­smo ma 2‑letni współ­czyn­nik wpły­wu 4,011 w 2018 r. i 5‑letni współ­czyn­nik wpły­wu 4,525. Jest siód­mym naj­czę­ściej cyto­wa­nym cza­so­pi­smem na świe­cie, z ponad 350 000 cyto­wa­nia­mi w 2019 roku. Publi­ko­wa­nie w „Scien­ti­fic Reports” to duży krok w kie­run­ku znacz­nie poważ­niej­szych publi­ka­cji w „Natu­re”.

War­to pod­kre­ślić, że sty­pen­dia za dzia­łal­ność publi­ka­cyj­ną, przy­zna­wa­ne od 3 lat za pośred­nic­twem Dzia­łu Nauki WAT, przy­czy­ni­ły się do znacz­ne­go wzro­stu publi­ka­cji nauko­wych przez naszych pra­cow­ni­ków w uzna­nych cza­so­pi­smach nauko­wych.

red. Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT