» » Samorząd Studencki WAT po wyborach

Samorząd Studencki WAT po wyborach

wpis w: Aktualności | 0

Samo­rzą­dem Stu­denc­kim Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej kie­ru­je nowo wybra­na prze­wod­ni­czą­ca. Funk­cję tę obję­ła Moni­ka Wro­na, stu­dent­ka pierw­sze­go roku Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki (stu­dia cywil­ne II stop­nia na kie­run­ku Bez­pie­czeń­stwo Naro­do­we). „Samo­rząd WAT to ludzie peł­ni pasji i zaan­ga­żo­wa­nia w życie stu­den­tów na uczel­ni. Bar­dzo się cie­szę, że mam moż­li­wość pra­co­wać i wspie­rać tak pomy­sło­wych i ambit­nych stu­den­tów” – mówi o swo­ich współ­pra­cow­ni­kach nowa prze­wod­ni­czą­ca.

Pod­czas gru­dnio­we­go Nad­zwy­czaj­ne­go Posie­dze­nia Par­la­men­tu, prze­wod­ni­czą­cy­mi Komi­sji Pro­gra­mo­wych wybra­ni zosta­li: 

  • st. kpr. pchor. Łukasz Maka­ryk – prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Stu­den­tów Mun­du­ro­wych,
  • sierż. pchor. inż. Marek Wik­tor Dors – prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Przed­się­bior­czo­ści,
  • Ewa Czop – prze­wod­ni­czą­ca Komi­sji Kul­tu­ry i Spor­tu,
  • st. szer. pchor. Daria Domi­ni­ka Góral­ska – prze­wod­ni­czą­ca Komi­sji Infor­ma­cji i Pro­mo­cji,
  • Miłosz Saba­dy – prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Dydak­tycz­no-Nauko­wej,
  • Robert Konar­ski – prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Socjal­no-Byto­wej.

„Dzię­ku­je­my za zaufa­nie stu­den­tów, któ­rzy gło­so­wa­li na swo­ich przed­sta­wi­cie­li w wybo­rach samo­rzą­do­wych w dniach 23 – 24 listo­pa­da 2018 r.” – doda­je Moni­ka Wro­na.

Samo­rząd reali­zo­wać będzie zada­nia na rzecz stu­den­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej poprzez orga­ni­zo­wa­nie wyda­rzeń kul­tu­ral­nych, takich jak Juwe­na­lia, Plan­szów­ki i Wie­czor­ki Fil­mo­we oraz wyda­rzeń nauko­wych, do któ­rych moż­na zali­czyć m.in. Dzień Aktyw­no­ści Stu­denc­kiej i Kon­kurs Kół Nauko­wych. Co wię­cej, w pla­nach samo­rzą­du jest „roz­ru­sza­nie” stu­den­tów WAT poprzez orga­ni­za­cję imprez spor­to­wych.

Bie­żą­ce infor­ma­cje na temat dzia­łal­no­ści Samo­rzą­du Stu­denc­kie­go WAT dostęp­ne są na stro­nie samo­rzą­du oraz Face­bo­oku.

Moni­ka Przy­był
fot. szer. pchor. Wik­to­ria Wan­dzel