Strona główna » Aktualności » Rozszerzenie współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Warnie

Rozszerzenie współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Warnie

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na pod­pi­sa­ła poro­zu­mie­nie ramo­we z buł­gar­ską Aka­de­mią Mary­nar­ki Wojen­nej im. Niko­li Vapt­sa­ro­va w War­nie. (Niko­la Vapt­sa­rov Naval Aca­de­my). Dotych­cza­so­wa współ­pra­ca obu uczel­ni opie­ra­ła się na poro­zu­mie­niu bila­te­ral­nym w zakre­sie wymia­ny stu­den­tów i naukow­ców (Era­smus +). Pod­pi­sa­ne dzi­siaj poro­zu­mie­nie zakła­da roz­sze­rze­nie współ­pra­cy edu­ka­cyj­nej, jak rów­nież pod­ję­cie wspól­nych dzia­łań nauko­wo-badaw­czych.

Umo­wę pod­pi­sa­li pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król oraz rek­tor-komen­dant Aka­de­mii w War­nie admi­rał prof.  Boy­an Med­ni­ka­rov. Pod­czas spo­tka­nia w WAT zarów­no goście jak i gospo­da­rze zapre­zen­to­wa­li histo­rię oraz dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną i nauko­wo-badaw­czą swo­ich uczel­ni. Zosta­ły rów­nież omó­wio­ne obsza­ry współ­pra­cy. Uczel­nie mają w pla­nach kon­ty­nu­owa­nie wymia­ny stu­den­tów (w następ­nym seme­strze 3 stu­den­tów WAT wyje­dzie do War­ny), ale tak­że roz­po­czę­cie wymia­ny kadry dydak­tycz­nej, jak rów­nież reali­zo­wa­nie wspól­nych pro­jek­tów nauko­wo-badaw­czych, głów­nie w dwóch wydzia­łach naszej uczel­ni: Cyber­ne­ty­ki oraz Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa. 

W spo­tka­niu ze stro­ny Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czy­li pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król, kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk, zastęp­ca dzie­ka­na Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki płk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski oraz koor­dy­na­tor ds. współ­pra­cy z Ukra­iną Piotr Cięż­ki. Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej podob­nie jak WAT uczest­ni­czy w pro­gra­mie NATO DEEP, doty­czą­cym refor­my szkol­nic­twa woj­sko­we­go Ukra­iny. Rek­to­ro­wi Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej w War­nie towa­rzy­szy­li szef Kate­dry Tech­no­lo­gii Infor­ma­tycz­nych płk prof. Yuliy­an Tso­nev oraz szef Kate­dry Elek­tro­ni­ki prof. Cha­vdar Alek­san­drov.

Pod­czas poby­tu w naszej uczel­ni goście odwie­dzi­li labo­ra­to­ria Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki.

Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej im. Niko­li Vapt­sa­ro­va roz­po­czę­ła swo­ją dzia­łal­ność w 1881 r. Jest kra­jo­wą insty­tu­cją szkol­nic­twa wyż­sze­go, pro­wa­dzą­cą kształ­ce­nie i bada­nia w dzie­dzi­nie bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go oraz tech­no­lo­gii mor­skich. Aka­de­mia skła­da się z trzech głów­nych jed­no­stek: Wydzia­łu Nawi­ga­cji, Wydzia­łu Inży­nie­rii i Wydzia­łu Stu­diów Pody­plo­mo­wych. Kształ­ce­nie pro­wa­dzo­ne jest na 12 kie­run­kach licen­cjac­kich, 13 magi­ster­skich i 9 dok­to­ranc­kich. Licz­ba kade­tów, stu­den­tów i dok­to­ran­tów prze­kra­cza 2000. Każ­de­go roku ponad 3500 ofi­ce­rów, pod­ofi­ce­rów i per­so­ne­lu cywil­ne­go prze­cho­dzi w Aka­de­mii szko­le­nia pody­plo­mo­we, szko­le­nia i kur­sy dla spe­cja­li­stów mor­skich i inne. Uczel­nia zatrud­nia 116 wykwa­li­fi­ko­wa­nych wykła­dow­ców – ofi­ce­rów i pra­cow­ni­ków cywil­nych, z któ­rych 44 to pro­fe­so­ro­wie i pro­fe­so­ro­wie nad­zwy­czaj­ni, a 21 posia­da sto­pień dok­to­ra.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek, por. Paweł Jaś­kie­wicz