» » Rozpoczęły się testy sprawnościowe dla kandydatów na studia wojskowe

Rozpoczęły się testy sprawnościowe dla kandydatów na studia wojskowe

Kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we roz­po­czę­li dziś kolej­ny etap wal­ki o indeks pod­cho­rą­że­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Przez czte­ry dni, do czwart­ku 11 lip­ca przy­szli stu­den­ci będą zda­wać spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej wery­fi­ku­ją­cy siłę, szyb­kość oraz wytrzy­ma­łość. Do spraw­dzia­nu zakwa­li­fi­ko­wa­ło się 2359 osób, limit przy­jęć na woj­sko­we kie­run­ki stu­diów w roku aka­de­mic­kim 2019/2020 wyno­si 889 miejsc.

Kan­dy­da­tów na stu­den­tów-pod­cho­rą­żych powi­tał dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz, pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia, któ­ry życzył wszyst­kim jak naj­lep­szych wyni­ków i przy­ję­cia na wybra­ny kie­ru­nek stu­diów. Kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go ppłk mgr Adam Wołos przy­po­mniał uczest­ni­kom zasa­dy oraz regu­la­min każ­dej kon­ku­ren­cji.

Kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we muszą przejść nie tyl­ko testy spraw­no­ścio­we. Tego same­go dnia odby­wa­ją rów­nież roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną, któ­ra ma za zada­nie m.in. oce­nę pre­dys­po­zy­cji kan­dy­da­ta do zawo­du żoł­nie­rza oraz oce­nę traf­no­ści wybo­ru okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów. Na wynik z roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej będą mia­ły tak­że wpływ doświad­cze­nie i kom­pe­ten­cje kan­dy­da­tów, moty­wa­cje do pod­ję­cia pra­cy w cha­rak­te­rze żoł­nie­rza zawo­do­we­go, czy też zain­te­re­so­wa­nia tech­nicz­ne i przy­na­leż­ność do orga­ni­za­cji o cha­rak­te­rze pro­obron­nym.

Pró­by spraw­no­ścio­we są zgod­ne z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi prze­pi­sa­mi, kan­dy­da­ci star­tu­ją w trzech kon­ku­ren­cjach: pod­cią­ga­nie na drąż­ku (męż­czyź­ni) i zwis na drąż­ku na ugię­tych ramio­nach na czas (kobie­ty), bieg na 50 m oraz bieg na 1000 m (męż­czyź­ni) i 800 m (kobie­ty). Wyni­ki z każ­dej kon­ku­ren­cji prze­li­cza­ne są na punk­ty ran­kin­go­we. Łącz­nie, na tym eta­pie rekru­ta­cji, moż­na uzy­skać mak­sy­mal­nie 20 punk­tów ran­kin­go­wych: 15 ze spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej oraz 5 pod­czas roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej. Warun­kiem zali­cze­nia (i wpi­sa­nia na listę ran­kin­go­wą) jest zdo­by­cie dwóch punk­tów – po jed­nym ze spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej. Ostat­nie­go dnia prze­pro­wa­dzo­ny zosta­nie test z języ­ka angiel­skie­go. Przy­stą­pią do nie­go kan­dy­da­ci, któ­rzy nie zda­wa­li na matu­rze języ­ka angiel­skie­go oraz stu­den­ci cywil­ni WAT, któ­rzy zło­ży­li wnio­sek o prze­nie­sie­nie na dru­gi rok stu­diów woj­sko­wych.

Spraw­dzian kon­dy­cji to tyl­ko przed­smak tego co cze­ka chęt­nych po roz­po­czę­ciu stu­diów mun­du­ro­wych. Ci, któ­rzy pozy­tyw­nie przej­dą pro­ces rekru­ta­cji już za mie­siąc roz­pocz­ną pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we, pod­czas któ­re­go nauczą się posłu­gi­wać bro­nią, pozna­ją pod­sta­wo­we dzia­ła­nia na polu wal­ki, a tak­że orien­ta­cję w tere­nie i czy­ta­nie mapy. Zwień­cze­niem szko­le­nia będzie uro­czy­sta przy­się­ga woj­sko­wa.

Kan­dy­da­ci, któ­rzy przy­stą­pi­li do testów spraw­no­ścio­wych, do 12 lip­ca 2019 r. muszą jesz­cze uzu­peł­nić swój pro­fil w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów (IRK) wyni­ka­mi egza­mi­nów matu­ral­nych. Są one pod­sta­wą wyli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych. Wyni­ki postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go zosta­ną ogło­szo­ne 16 lip­ca 2019 r. i będą dostęp­ne w sys­te­mie IRK. Do kan­dy­da­tów przy­ję­tych na stu­dia w WAT zosta­nie wysła­na pocz­tą elek­tro­nicz­ną infor­ma­cja o zakwa­li­fi­ko­wa­niu. Kan­dy­da­ci nie­przy­ję­ci otrzy­ma­ją pisem­ną decy­zję o nie­przy­ję­ciu na stu­dia w Aka­de­mii. Oso­by przy­ję­te na stu­dia woj­sko­we zobo­wią­za­ni są do dostar­cze­nia wyma­ga­nych doku­men­tów do 25 lip­ca. Nie­do­star­cze­nie doku­men­tów w ter­mi­nie trak­to­wa­ne będzie jako rezy­gna­cja kan­dy­da­ta z pod­ję­cia stu­diów w WAT i skut­ku­je skre­śle­niem z listy przy­ję­tych.

Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski, Sła­wo­mir Szcze­pań­ski