Strona główna » Aktualności » Rozpoczęły się szczepienia żołnierzy WAT

Rozpoczęły się szczepienia żołnierzy WAT

W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej ruszy­ły szcze­pie­nia żoł­nie­rzy prze­ciw COVID-19. Jako jeden z pierw­szych szcze­pion­kę przy­jął rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak. Łącz­nie z rek­to­rem zaszcze­pi­ło się dzi­siaj 20 żoł­nie­rzy.

„Wszy­scy chce­my wró­cić do nor­mal­no­ści.  Chce­my, by zakoń­czy­ła się ta trud­na sytu­acja, z któ­rą zma­ga­my się już od ponad roku. Naj­lep­szym spo­so­bem na wal­kę z pan­de­mią są jak dotych­czas szcze­pie­nia.  A że przy­kład idzie z góry,  posta­no­wi­łem wła­śnie ten przy­kład dać. Mam nadzie­ję, że zachę­cę w ten spo­sób kadrę i pod­cho­rą­żych WAT do szcze­pień prze­ciw COVID-19” – powie­dział rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak.

W uczel­ni zaszcze­pi­ło się dziś 20 żoł­nie­rzy. W gru­pie tej, oprócz rek­to­ra-komen­dan­ta WAT,  był też m.in. szef Pio­nu Ogól­ne­go WAT płk Piotr Bawoł peł­nią­cy funk­cję sze­fa Zespo­łu Ope­ra­cyj­ne­go odpo­wie­dzial­ne­go za koor­dy­no­wa­nie dzia­łań wal­ki z  COVID-19. Płk Bawoł zaszcze­pił się wraz z 10 ofi­ce­ra­mi i pod­ofi­ce­ra­mi, któ­rzy dzia­ła­ją na pierw­szej linii wal­ki z pan­de­mią w bata­lio­nach szkol­nych Aka­de­mii.

„Misją Woj­ska Pol­skie­go jest wspie­ra­nie spo­łe­czeń­stwa w sytu­acjach kry­zy­so­wych, dla­te­go uwa­żam, że przyj­mo­wa­nie szcze­pień przez żoł­nie­rzy to jest ta broń, któ­rą mamy użyć w wal­ce z pan­de­mią. Kto tego nie uczy­ni, to tak, jak­by w cza­sie zagro­że­nia mili­tar­ne­go odło­żył broń, zde­zer­te­ro­wał” – pod­kre­śla płk Bawoł. Jak zazna­cza, szcze­pie­nie chro­ni przed zaka­że­niem, któ­re­go ryzy­ko wzra­sta w przy­pad­ku dużych sku­pisk ludz­kich. Ponad­to dzię­ki szcze­pie­niom zapew­nia­my rów­nież bez­pie­czeń­stwo naszym naj­bliż­szym.

Z moż­li­wo­ści zaszcze­pie­nia sko­rzy­sta­ła też ppor. Danie­la Szpa­czyń­ska, dowód­ca 2 plu­to­nu 17 kom­pa­nii 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go WAT. „Byłam zde­cy­do­wa­na, dla­te­go chęt­nie sko­rzy­sta­łam z moż­li­wo­ści zaszcze­pie­nia się jesz­cze w mar­cu razem z inny­mi żoł­nie­rza­mi zawo­do­wy­mi WAT. Mam nadzie­ję, że szcze­pie­nie pod­wyż­szy bez­pie­czeń­stwo moje i pozo­sta­łych pra­cow­ni­ków oraz umoż­li­wi nam wyko­ny­wa­nie naszych codzien­nych obo­wiąz­ków i zadań na rzecz Aka­de­mii. Rów­nie moc­no cie­szy mnie per­spek­ty­wa spo­tka­nia się z moimi bli­ski­mi oraz spę­dza­nia wspól­nie cza­su nie mar­twiąc się o nasze zdro­wie” – mówi ppor. Danie­la Szpa­czyń­ska

Naro­do­wy Pro­gram Szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19 obej­mu­je zakup szcze­pio­nek, ich dys­try­bu­cję, a tak­że moni­to­ring prze­bie­gu i efek­tyw­no­ści szcze­pie­nia. W eta­pie „0” szcze­pie­ni byli przed­sta­wi­cie­le służ­by zdro­wia. Kolej­ny etap zakła­da szcze­pie­nia żoł­nie­rzy i funk­cjo­na­riu­szy SKW i SWW oraz pozo­sta­łych służb mun­du­ro­wych.

Wię­cej o szcze­pie­niach żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go na stro­nie MON.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek