» » Rozbrzmiało Gaudeamus

Rozbrzmiało Gaudeamus

W pią­tek, 2 paź­dzier­ni­ka  br. ponad 10 tys. stu­den­tów, w tym 1156 pod­cho­rą­żych, roz­po­czę­ło uro­czy­ście rok aka­de­mic­ki 2015/2016 w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Dla ponad 2600 z nich,  rok 2015 jest pierw­szym rokiem nauki w naszej uczel­ni.

Na imma­try­ku­la­cję, któ­ra mia­ła miej­sce w sali wido­wi­sko­wej Klu­bu WAT, przy­by­ło wie­lu zna­ko­mi­tych gości: repre­zen­tu­ją­cy mini­stra obro­ny naro­do­wej pod­se­kre­tarz sta­nu w MON –  Maciej Jan­kow­ski, pod­se­kre­tarz sta­nu w Mini­ster­stwie Gospo­dar­ki Arka­diusz Bąk, poseł na Sejm RP Mał­go­rza­ta Seku­ła-Szmaj­dziń­ska, poseł Joan­na Fabi­siak, dyrek­tor gene­ral­ny MON – Piotr Lis, repre­zen­tu­ją­cy sze­fa BBN – dyrek­tor Depar­ta­men­tu Zwierzch­nic­twa nad Siła­mi Zbroj­ny­mi gen. bro­ni dr Lech Konop­ka, repre­zen­tu­ją­cy dowód­cę gene­ral­ne­go Rodza­jów Sił Zbroj­nych – gen. dyw. Jerzy Fry­czyń­ski, repre­zen­tu­ją­cy sze­fa Szta­bu  Gene­ral­ne­go WP – gen. bryg. Krzysz­tof Domżal­ski, bp pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej –  Piotr Jarec­ki, biskup polo­wy WP – ks. bp. gen. bryg. dr Józef Guz­dek, pra­wo­sław­ny ordy­na­riusz woj­sko­wy bp prof. Jerzy Pań­kow­ski, wice­pre­zes ds. obron­nych Pol­skiej Agen­cji Kosmicz­nej – gen. bro­ni w st. spocz. Lech Majew­ski, komen­dant głów­ny Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej – gen. bry­ga­dier Wie­sław Leśnia­kie­wicz, zastęp­ca komen­dan­ta głów­ne­go Stra­ży Gra­nicz­nej – gen. bryg. SG Marek Bor­kow­ski, kanc­lerz PAN – Tade­usz Lata­ła, zastęp­ca pre­ze­sa Urzę­du Paten­to­we­go RP – Sła­wo­mir Wacho­wicz, rek­to­rzy i pro­rek­to­rzy szkół wyż­szych, szef Insty­tu­tu Woj­sko­we­go w  Żyto­mie­rzu gen. dyw. prof. Yuriy Danyk, dok­to­rzy hono­ris cau­sa WAT, przed­sta­wi­cie­le MON i insty­tu­cji cen­tral­nych MON, Poli­cji, pre­ze­si firm współ­pra­cu­ją­cych z WAT, przed­sta­wi­cie­le władz samo­rzą­do­wych dziel­ni­cy Bemo­wo, kom­ba­tan­ci.

Po wpro­wa­dze­niu sztan­da­ru Aka­de­mii i odśpie­wa­niu hym­nu pań­stwo­we­go głos zabrał JM Rek­tor WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zyg­munt Mier­czyk:

„Inau­gu­ra­cja roku aka­de­mic­kie­go jest w każ­dej uczel­ni waż­nym świę­tem. Dla nas tego­rocz­ne świę­to roz­po­czę­cia roku aka­de­mic­kie­go ma dodat­ko­wą wagę, bowiem inau­gu­ru­jąc rok aka­de­mic­ki 2015/2016 wcho­dzi­my w 65 rok dzia­łal­no­ści Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Na dzi­siej­szą, waż­ną i zna­czą­cą pozy­cję WAT w siłach zbroj­nych, śro­do­wi­sku aka­de­mic­kim i prze­my­sło­wo-gospo­dar­czym kra­ju skła­da­ją się czyn­ni­ki wykra­cza­ją­ce poza czy­stą sta­ty­sty­kę. Zali­cza­ją się do nich: zasłu­żo­na reno­ma i uzna­nie, jakim cie­szy się WAT jako uczel­nia oraz wyso­ki pre­stiż i auto­ry­tet zespo­łów badaw­czych pra­cu­ją­cych w Aka­de­mii. /…/ Ta szcze­gól­na rola WAT wyni­ka z fak­tu, iż przez wszyst­kie lata swo­jej dzia­łal­no­ści była swe­go rodza­ju „depo­zy­tem wie­dzy”, przede wszyst­kim dzię­ki twór­czej pra­cy swo­ich naukow­ców i dydak­ty­ków. Na co dzień wyko­rzy­stu­je­my posia­da­ne zaso­by wie­dzy w pro­ce­sach kształ­ce­nia i w pro­ce­sach badaw­czych oraz udo­stęp­nia­my je na rzecz swo­je­go oto­cze­nia. /…/ Jed­nak sta­le zasta­na­wia­my się, w jaki spo­sób peł­niej i sku­tecz­niej wyko­rzy­sty­wać ogrom­ny poten­cjał nauko­wy, edu­ka­cyj­ny i badaw­czy Aka­de­mii na rzecz roz­wo­ju naszej moder­ni­zu­ją­cej się w szyb­kim tem­pie armii i na rzecz uno­wo­cze­śnia­nia nasze­go kra­ju. Chce­my sil­niej powią­zać naszą Uczel­nię z oto­cze­niem nauko­wo-prze­my­sło­wym w ska­li kra­ju i Unii Euro­pej­skiej, a w szcze­gól­no­ści z pol­skim prze­my­słem obron­nym i inno­wa­cyj­ną gospo­dar­ką pań­stwa.

/…/Chciałbym się teraz zwró­cić do stu­den­tów – naj­waż­niej­szych człon­ków spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej. /…/Tym z Was, któ­rzy po raz pierw­szy jako stu­den­ci wkro­czy­li w mury naszej Alma Mater, gra­tu­lu­ję zwy­cię­stwa w trud­nej wal­ce o indeks. Roz­po­czy­na­cie naj­cie­kaw­szy okres swe­go życia. Nie zmar­nuj­cie go. Przy­szli­ście do nas z Waszy­mi talen­ta­mi i nadzie­ja­mi. My pomo­że­my zma­te­ria­li­zo­wać Wasze marze­nia. Pamię­taj­cie, to zdo­by­ta tutaj wie­dza i umie­jęt­no­ści pomo­gą spro­stać ocze­ku­ją­cym Was wyzwa­niom. Od tego jak wyko­rzy­sta­cie lata stu­diów, zale­ży Wasza przy­szłość zawodowa./…/ Na zakoń­cze­nie przy­po­mnę zasad­ni­czy dla nas wszyst­kich fakt – szkol­nic­two wyż­sze jest dobrem publicz­nym a odpo­wie­dzial­ność za nie spo­czy­wa na wszyst­kich. Z tym prze­sła­niem i w tym duchu będzie­my w nowym roku aka­de­mic­kim podej­mo­wa­li dzia­ła­nia słu­żą­ce nauce, kształ­ce­niu i szko­le­niu nowych kadr”.

Miłym dla WAT akcen­tem było prze­ka­za­nie nagro­dy DEFENDER zwią­za­ne z uczest­nic­twem uczel­ni we wrze­śnio­wym Mię­dzy­na­ro­do­wym Salo­nie Prze­my­słu Obron­ne­go w Kiel­cach. Prze­ka­za­nia doko­nał  dyrek­tor Biu­ra Tech­nicz­no-Han­dlo­we­go Huty Sta­lo­wa Wola Edward Haj­du­kie­wicz a  nagro­dę przy­jął rek­tor-komen­dant WAT gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk.

Następ­nie głos zabrał Maciej Jan­kow­ski: „ Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zali­cza­na jest do naj­lep­szych uczel­ni poli­tech­nicz­nych w Pol­sce sta­no­wiąc nowo­cze­sny, otwar­ty, woj­sko­wo-cywil­ny uni­wer­sy­tet nauko­wo-badaw­czy. Uczel­nia jest istot­ną czę­ścią pol­skie­go sys­te­mu edu­ka­cji, nauki oraz szkol­nic­twa wojskowego./…/ Aka­de­mia jest waż­nym ośrod­kiem nauko­wo-badaw­czym MON. Sta­no­wi zaple­cze eks­perc­kie dla Sił Zbroj­nych RP i całe­go sys­te­mu bez­pie­czeń­stwa państwa./…/ Uczel­nia wnio­sła ogrom­ny wkład w  umac­nia­niu obron­no­ści pań­stwa, roz­wój pol­skiej tech­ni­ki woj­sko­wej, pro­ces uno­wo­cze­śnia­nia Sił Zbroj­nych a tak­że w roz­wój tech­no­lo­gicz­ny gospo­dar­ki narodowej./…/Przede wszyst­kim jed­nak WAT jest cenio­ną pla­ców­ką dydak­tycz­no-szko­le­nio­wą. W swo­jej dzia­łal­no­ści wpi­su­je się w naj­lep­sze tra­dy­cje aka­de­mic­kie pol­skie­go szkol­nic­twa woj­sko­we­go. /…/Jest zna­ną i cenio­ną kuź­nią kadr woj­sko­wych, a jej absol­wen­ci sta­no­wią eli­tę pol­skich Sił Zbroj­nych, któ­ra wyróż­nia się naj­wyż­szy­mi stan­dar­da­mi i profesjonalizmem./…/ Moż­li­wość nauki na jed­nej z naj­lep­szych uczel­ni w Pol­sce jest szan­są roz­wo­ju wła­snych zdol­no­ści i zdo­by­cia wie­dzy. Mam nadzie­ję, że wszy­scy pod­cho­rą­żo­wie i stu­den­ci cywil­ni jak naj­le­piej wyko­rzy­sta­ją tę szan­sę. Życzę wam osią­gnię­cia jak naj­lep­szych wyni­ków w nauce, powo­dze­nia pod­czas sesji egza­mi­na­cyj­nych i pomyśl­ne­go ukoń­cze­nia studiów./…/ Ser­decz­nie dzię­ku­ję rek­to­ro­wi oraz całej kadrze WAT. Wyra­żam sło­wa uzna­nia dla pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści, gra­tu­lu­ję osią­gnięć na niwie badaw­czo – roz­wo­jo­wej i dydak­tycz­nej”.

Ser­decz­ne sło­wa do spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej prze­ka­zał, w imie­niu wice­pre­ze­sa Rady Mini­strów – mini­stra Gospo­dar­ki  Janu­sza Pie­cho­ciń­skie­go, Arka­diusz Bąk: „Gra­tu­lu­ję wszyst­kim nowo przy­ję­tym stu­den­tom i doktorantom./…/ Wszy­scy mówi­my od dłu­gie­go cza­su o gospo­dar­ce opar­tej na wie­dzy. /…/ Wraz z kadrą nauko­wą Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej two­rzy­cie i two­rzyć będzie­cie naj­więk­szą war­tość doda­ną pol­skiej gospo­dar­ki”.

Nowo przy­ję­ci stu­den­ci pierw­sze­go roku stu­diów sta­cjo­nar­nych, zgod­nie ze zwy­cza­jem, zło­ży­li ślu­bo­wa­nie. 10 oso­bo­wa dele­ga­cja osób, któ­re w pro­ce­sie rekru­ta­cji zdo­by­ły naj­więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych decy­du­ją­cych o przy­ję­ciu na uczel­nię, ode­bra­ła z rąk  rek­to­ra upra­gnio­ne indek­sy. W tym  roku o jed­no miej­sce na stu­dia sta­cjo­nar­ne ubie­ga­ło się śred­nio na stu­dia woj­sko­we 6,60  kan­dy­da­tów zaś na stu­dia cywil­ne  2,81 kan­dy­da­ta.

Salę wypeł­ni­ło „Gau­de mater Polo­nia” w wyko­na­niu chó­ru aka­de­mic­kie­go.

Stu­den­tów i dok­to­ran­tów w murach naszej Alma Mater powi­tał tak­że prze­wod­ni­czą­cy Samo­rzą­du Stu­denc­kie­go WAT Łukasz Rudz­ki: ”Dro­dzy stu­den­ci. Ser­decz­nie gra­tu­lu­ję wybo­ru WAT i wkro­cze­nia w śro­do­wi­sko aka­de­mic­kie Bemo­wa. Poprzez zło­żo­ne ślu­bo­wa­nie roz­po­czy­na­cie naj­pięk­niej­szy okres swo­je­go życia. /…/ Zapra­szam do dzia­łal­no­ści w sek­cjach aka­de­mic­kie­go klu­bu spor­to­we­go, stu­denc­kim kole histo­rycz­nym, chó­rze aka­de­mic­kim i samo­rzą­dzie stu­denc­kim. /…/Życzę wie­le rado­ści i opty­mi­zmu pod­czas zdo­by­wa­nia wie­dzy, wspa­nia­łych chwil wśród bra­ci stu­denc­kiej i w przy­szło­ści dołą­cze­nia do wybit­nych absol­wen­tów WAT”.

Inau­gu­ra­cja roku aka­de­mic­kie­go była też oka­zją do wrę­cze­nia dyplo­mów dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go 6 dok­to­rom, któ­rzy obro­ni­li roz­pra­wy habi­li­ta­cyj­ne przed naszy­mi rada­mi nauko­wy­mi. Stop­nie nauko­we dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go uzy­ska­li dok­to­rzy: Jaro­sław Gał­kie­wicz, Marek Kuch­ta, Cyprian Tade­usz Lacho­wicz, Piotr Mar­cin Mar­ty­niuk, Jacek Świ­der­ski i Jacek Seba­stian Woj­tas.

Następ­nie ślu­bo­wa­nie zło­ży­ła gru­pa 48 osób, któ­re w roku aka­de­mic­kim 2014/2015 uzy­ska­ły w WAT sto­pień dok­to­ra. Pro­rek­tor ds.  nauki prof. dr hab. inż.  Krzysz­tof Czu­pryń­ski odczy­tał tekst ślu­bo­wa­nia dok­tor­skie­go oraz  wrę­czył z JM Rek­to­rem WAT dyplo­my nowo mia­no­wa­nym dok­to­rom. Naj­młod­szym dok­to­rem roku aka­de­mic­kie­go 2014/2015 został dr  inż. Damian P. Wierz­bic­ki.

Wrę­czo­no tak­że nagro­dę fun­da­cji im. Jerze­go Szmaj­dziń­skie­go, orga­ni­zu­ją­cej kon­kurs na naj­lep­szą pra­cę magi­ster­ską z zakre­su obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa pań­stwa. W tym roku II nagro­dę  przy­zna­no Bory­so­wi Gaw­roń­skie­mu z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki za pra­cę pt. ”Sto­sun­ki NATO i UE z Ukra­iną”, któ­rą wrę­czy­ła poseł Mał­go­rza­ta Seku­ła-Szmaj­dziń­ska.

Dal­szą część uro­czy­stej inau­gu­ra­cji zdo­mi­no­wa­li naj­lep­si. W kon­kur­sie na naj­lep­szą inży­nier­ską pra­cę dyplo­mo­wą roku aka­de­mic­kie­go 2014/2015 pierw­sze miej­sce zajął inż. Łukasz Gutow­ski z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii za pra­cę pt.: „Syn­te­za i bada­nie wła­ści­wo­ści soli 3‑nitro‑1,2,4‑triazol-5-onu o zwięk­szo­nej zawar­to­ści azo­tu”. Dru­gie miej­sce nale­ża­ło do inż. Klau­dii Hac­kie­wicz z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa za pra­cę pt.: „Bada­nie modu­łów detek­cji pod­czer­wie­ni pod kątem zasto­so­wań w gło­wi­cach pomia­ro­wo – obser­wa­cyj­nych dedy­ko­wa­nych dla bez­pi­lo­to­wych stat­ków powietrz­nych”. Trze­cią pozy­cję zajął plut. pchor. inż. Damian Bach­mat z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki za pra­cę  pt.: „Imple­men­ta­cja wybra­nych modu­łów algo­ryt­mu zna­ku­ją­ce­go w pro­gra­mo­wym tele­fo­nie inter­ne­to­wym VoIP z wyko­rzy­sta­niem biblio­tek PJSIP”.

W kate­go­rii prac magi­ster­skich pierw­szą loka­tę zdo­był mgr inż. Łukasz Grzę­da z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki za pra­cę:” Moduł ste­ro­wa­nia i prze­twa­rza­nia danych inter­po­la­cyj­ne­go licz­ni­ka cza­su w ukła­dzie SoC”. Tuż za nim wyróż­nie­nie otrzy­mał mgr inż. Syl­we­ster Chmiel z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki za pra­cę: „Bada­nie cien­ko­war­stwo­wych struk­tur meta­licz­no-die­lek­trycz­nych do zasto­so­wań w foto­wol­ta­ice”. Trze­cią pozy­cję zajął mgr inż. Paweł Sta­rom­łyń­ski z Wydzia­łu Inży­nie­rii i Geo­de­zji z pra­cą pt.: „ Ana­li­za nośno­ści hali o kon­struk­cji z pro­fi­li cien­ko­ścien­nych”.

Rek­tor wrę­czył wszyst­kim nagro­dzo­nym dyplo­my a tak­że przy­znał sty­pen­dia, odpo­wied­nio do zdo­by­tych miejsc w kon­kur­sie.

Jak co roku, Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół WAT przy­zna­ło swo­je nagro­dy:

*  za ukoń­cze­nie stu­diów i uzy­ska­nie naj­wyż­szej oce­ny wśród stu­den­tów cywil­nych dla mgr inż. Anny  Drze­wicz

* za ukoń­cze­nie stu­diów dok­to­ranc­kich i uzy­ska­nie stop­nia dok­to­ra oraz jako oso­bie naj­młod­szej w tej gru­pie dr. inż. Damia­no­wi P. Wierz­bic­kie­mu.

Nagro­dy i upo­min­ki wrę­czy­li:  gen. bro­ni w st. spocz. Józef Buczyń­ski i gen. bro­ni w st. spocz. Zbi­gniew Zalew­ski.

Uro­czy­stość zakoń­czy­ło odśpie­wa­nie Pie­śni Repre­zen­ta­cyj­nej Woj­ska Pol­skie­go i wypro­wa­dze­nie sztan­da­ru Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, po czym, zgod­nie z aka­de­mic­ką tra­dy­cją, wykład inau­gu­ra­cyj­ny na temat  ”Od „pole­ro­wa­nych” kamie­ni do sub-ang­stre­mów” przed­sta­wił  mjr dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT.

W auli dono­śnie roz­brzmia­ło Gau­de­amus Igi­tur.

Na ręce JM Rek­to­ra wpły­nę­ły pisma gra­tu­la­cyj­ne od pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy,  mar­sza­łek Sej­mu RP Mał­go­rza­ty Kida­wy- Błoń­skiej, pre­mier Ewy Kopacz, mini­ster Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, pre­ze­sa Pol­skiej Aka­de­mii Nauk, dyrek­to­ra Naro­do­we­go Cen­trum Nauki, pre­ze­sa Naczel­nej Orga­ni­za­cji Tech­nicz­nej, sena­to­rów i posłów RP, władz samo­rzą­do­wych współ­pra­cu­ją­cych z Aka­de­mią, rek­to­rów szkół wyż­szych, pre­ze­sów i dyrek­to­rów firm, insty­tu­tów i ośrod­ków badaw­czo-roz­wo­jo­wych.

Gra­ży­na Pal­czak

Foto: Grze­gorz Rosiń­ski