» » Rektorskie stypendia naukowe dla nauczycieli akademickich

Rektorskie stypendia naukowe dla nauczycieli akademickich

Nauczy­cie­le aka­de­mic­cy WAT, któ­rzy w minio­nym roku kalen­da­rzo­wym uzy­ska­li naj­więk­szą licz­bę punk­tów za publi­ka­cje w cza­so­pi­smach nauko­wych uję­tych w czę­ści A wyka­zu cza­so­pism Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go zosta­li doce­nie­ni sty­pen­dia­mi Rek­to­ra WAT na dal­szy roz­wój nauko­wy. Wyróż­nie­ni nauczy­cie­le będą otrzy­my­wać 1000 zł mie­sięcz­nie przez okres 6 mie­się­cy.

W czwar­tek 27 czerw­ca gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, rek­tor-komen­dant WAT, w obec­no­ści pro­rek­to­ra ds. nauko­wych prof. dr. hab. inż. Krzysz­to­fa Czu­pryń­skie­go i pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­ny Tykar­skiej, wrę­czył dyplo­my 51 wyróż­nia­ją­cym się w dzia­łal­no­ści publi­ka­cyj­nej naukow­com. „Cie­szy mnie, że tylu naukow­ców zosta­ło dziś wyróż­nio­nych. To dzię­ki Wam uczel­nia rośnie w siłę. Wśród Was jest spo­re gro­no mło­dych naukow­ców, jest to bar­dzo waż­ne, bo dobrze roku­je na przy­szłość. Roz­wój Aka­de­mii ści­śle zwią­za­ny jest z Waszą pra­cą i wysił­kiem wło­żo­nym w roz­wój wła­sny, za co bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­ję” – mówił gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek gra­tu­lu­jąc wszyst­kim sty­pen­dy­stom.

W tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su przy­zna­no w sumie 51 sty­pen­diów w czte­rech gru­pach nauczy­cie­li aka­de­mic­kich: pro­fe­so­rów (9), dok­to­rów habi­li­to­wa­nych (15), dok­to­rów (24) oraz magi­strów (3). Sty­pen­dia zosta­ły przy­zna­ne w nastę­pu­ją­cych dys­cy­pli­nach nauko­wych: nauki che­micz­ne; auto­ma­ty­ka, elek­tro­ni­ka, elek­tro­tech­ni­ka; inży­nie­ria mecha­nicz­na; inży­nie­ria mate­ria­ło­wa; infor­ma­ty­ka tech­nicz­na i tele­ko­mu­ni­ka­cja; nauki o bez­pie­czeń­stwie.

Była to już dru­ga edy­cja kon­kur­su pro­wa­dzo­ne­go przez Dział Nauki WAT. W ubie­gło­rocz­nej edy­cji sty­pen­dia otrzy­ma­ło 33 nauczy­cie­li aka­de­mic­kich. Celem przed­się­wzię­cia jest wspar­cie wyróż­nia­ją­cych się pra­cow­ni­ków WAT, któ­rych osią­gnię­cia nauko­we wpły­wa­ją na roz­wój i pre­stiż Aka­de­mii, ale rów­nież zachę­ce­nie wszyst­kich nauczy­cie­li aka­de­mic­kich do dal­szej pra­cy.

Zasa­dy przy­zna­wa­nia i wypła­ca­nia sty­pen­diów nauko­wych na roz­wój dla pra­cow­ni­ków WAT znaj­du­ją się w Załącz­ni­ku nr 3 do Zarzą­dze­nia Rek­to­ra WAT nr 3/RKR/2019 z dnia 20 mar­ca 2019 w spra­wie wła­sne­go fun­du­szu na sty­pen­dia za wyni­ki w nauce dla stu­den­tów oraz sty­pen­dia nauko­we dla pra­cow­ni­ków i dok­to­ran­tów.

Lista ran­kin­go­wa

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek