» » Rektor WAT honorowym profesorem

Rektor WAT honorowym profesorem

1 paź­dzier­ni­ka br., pod­czas inau­gu­ra­cji nowe­go roku aka­de­mic­kie­go na Poli­tech­ni­ce Wro­cław­skiej, tytuł hono­ro­we­go pro­fe­so­ra tej liczą­cej się w kra­ju uczel­ni tech­nicz­nej otrzy­mał JM Rek­tor-Komen­dant WAT gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk. Cer­ty­fi­kat potwier­dza­ją­cy tytuł nada­ny przez Senat wro­cław­skiej uczel­ni wrę­czył gene­ra­ło­wi Mier­czy­ko­wi, w obec­no­ści mini­ster Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go prof. Leny Kolar­skiej – Bobiń­skiej, rek­tor Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej prof. Tade­usz Więc­kow­ski.

Tytuł hono­ro­we­go pro­fe­so­ra uczel­ni Poli­tech­ni­ka Wro­cław­ska nada­je wybit­nym naukow­com z kra­ju i zagra­ni­cy od 2004 r. W ten spo­sób wyróż­nia zarów­no oso­bi­ste doko­na­nia nauko­we pro­fe­so­ra, jak rów­nież jego współ­pra­cę z wro­cław­ską uczel­nią. Prof. Z. Mier­czyk jest dwu­dzie­stym pro­fe­so­rem uho­no­ro­wa­nym tym zaszczyt­nym tytu­łem.

Prof. Ceza­ry Madry­as, pro­rek­tor Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej ds. roz­wo­ju, pod­kre­ślił, że nowy pro­fe­sor hono­ro­wy uczel­ni jest wiel­kim przy­ja­cie­lem Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej. – To spe­cja­li­sta w zakre­sie sys­te­mów uzbro­je­nia, w tym tech­ni­ki lase­ro­wej i opto­elek­tro­ni­ki. Lau­re­at wie­lu nagród, w tym aż 35 meda­li na świa­to­wych wysta­wach wyna­laz­ków. Autor ośmiu mono­gra­fii, 230 publi­ka­cji nauko­wych, współ­au­tor 14 paten­tów. Jest dok­to­rem hono­ris cau­sa Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej – opi­sy­wał  prof. Zyg­mun­ta Mier­czy­ka pro­rek­tor Madry­as.

Prof. Mier­czyk przyj­mu­jąc nagro­dę, zazna­czył, że jego związ­ki z Poli­tech­ni­ką Wro­cław­ską się­ga­ją począt­ków jego dzia­łal­no­ści nauko­wej. – Współ­pra­cu­je­my nie tyl­ko w zakre­sie tech­ni­ki zbro­je­nio­wej, ale tak­że w tema­tach medycz­nych i zwią­za­nych z zasto­so­wa­niem lase­rów. Muszą pań­stwo tak­że wie­dzieć, że Poli­tech­ni­ka Wro­cław­ska uczest­ni­czy w wie­lu pro­gra­mach o cha­rak­te­rze stra­te­gicz­nym. Nasza współ­pra­ca jest więc inten­syw­na.​

Wraz z rek­to­rem WAT w poczet hono­ro­wych pro­fe­so­rów wro­cław­skiej uczel­ni przy­ję­to prof. Nico­laya Roga­le­va rek­to­ra Moskiew­skie­go Insty­tu­tu Ener­ge­tycz­ne­go.

Jerzy Mar­kow­ski