» » Rekrutacja zasadnicza na studia I stopnia zakończona

Rekrutacja zasadnicza na studia I stopnia zakończona

Zakoń­czy­ły pra­cę wydzia­ło­we komi­sje rekru­ta­cyj­ne, któ­re pod­ję­ły decy­zje o kwa­li­fi­ka­cji na stu­dia I stop­nia – woj­sko­we i cywil­ne. Każ­dy zare­je­stro­wa­ny może spraw­dzić swój sta­tus na kon­cie w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów, a tak­że w WAT – przed wej­ściem do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji WAT wywie­szo­ne są listy. Ponad­to do każ­de­go kan­dy­da­ta zosta­ła wysła­na pocz­tą decy­zja.

Na stu­dia woj­sko­we zakwa­li­fi­ko­wa­no 750 osób speł­nia­ją­cych warun­ki for­mal­ne do zakwa­li­fi­ko­wa­nia na ten rodzaj stu­diów z uwzględ­nie­niem miejsc na poszcze­gól­ne kie­run­ki.
W przy­pad­ku rezy­gna­cji osób zakwa­li­fi­ko­wa­nych, będą przyj­mo­wa­ni kolej­ni kan­dy­da­ci z list ran­kin­go­wych, posia­da­ją­cy naj­więk­szą licz­bę punk­tów.

UWAGA: stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – uru­cho­mio­no rekru­ta­cję uzu­peł­nia­ją­cą na kie­run­ki: bez­pie­czeń­stwo naro­do­we, geo­de­zja i kar­to­gra­fia, mecha­tro­ni­ka, obron­ność pań­stwa. Kan­dy­da­ci chcą­cy uczest­ni­czyć w tej rekru­ta­cji, muszą mieć mini­mal­ną war­tość punk­tów ran­kin­go­wych na wybra­ny kie­ru­nek (szcze­gó­ły w tabe­li poni­żej), zło­żyć w Sek­cji ds. Rekru­ta­cji odpo­wied­ni wnio­sek i przed­ło­żyć wyma­ga­ne doku­men­ty (ory­gi­nał lub odpis świa­dec­twa doj­rza­ło­ści, kse­ro­ko­pię dowo­du oso­bi­ste­go). Oso­by któ­re kan­dy­do­wa­ły tyl­ko na kie­run­ki, któ­re nie zosta­ły uru­cho­mio­ne i nie chcą kan­dy­do­wać na inne w rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej, pro­szo­ne są o poda­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji (rekrutacja@​wat.​edu.​pl) nume­ru kon­ta ban­ko­we­go, na któ­re zosta­nie zwró­co­na opła­ta rekru­ta­cyj­na. Nie uru­cho­mio­no na tej for­mie stu­diów kie­run­ku: „lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka”.

Oso­by zakwa­li­fi­ko­wa­ne na stu­dia, muszą do 26 lip­ca potwier­dzić chęć stu­dio­wa­nia w WAT, poprzez przed­sta­wie­nie ory­gi­na­łu lub odpi­su świa­dec­twa doj­rza­ło­ści i zło­że­nie wyma­ga­nych doku­men­tów (na stu­dia woj­sko­we dodat­ko­wo: zaświad­cze­nie z Kra­jo­we­go Reje­stru Kar­ne­go, ory­gi­nał skró­co­ne­go odpi­su aktu uro­dze­nia, życio­rys w for­mie opi­so­wej, kse­ro­ko­pia dowo­du oso­bi­ste­go; na stu­dia cywil­ne dodat­ko­wo tyl­ko kse­ro­ko­pia dowo­du) – o ile nie doko­na­ły tego wcze­śniej.

W ponie­dzia­łek, 30 lip­ca zosta­nie pod­ję­ta decy­zja, o ewen­tu­al­nym pro­wa­dze­niu rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej na cywil­ne stu­dia sta­cjo­nar­ne i inne kie­run­ki stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych.

 

TABELA
z mini­mal­ny­mi war­to­ścia­mi punk­tów ran­kin­go­wych po decy­zjach WKR

kie­ru­nek stu­diów
PJO
2018
W
(woj­sko­we)
C (cywil­ne) CN
(cywil­ne nie­sta­cjo­nar­ne)
bez­pie­czeń­stwo naro­do­we
WCY
41 20
bio­cy­ber­ne­ty­ka i inży­nie­ria bio­me­dycz­na 26
bio­go­spo­dar­ka
WME
19
budow­nic­two
WIG
43 49 30
che­mia
WTC
61 46
elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja
WEL
29 45 20
ener­ge­ty­ka
WEL
42 20
geo­de­zja i kar­to­gra­fia
WIG
42 37 15
infor­ma­ty­ka
WCY
34 31
inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa
WML
42 34
inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na
IOE
49
inży­nie­ria mate­ria­ło­wa
WTC
34
kie­run­ki infor­ma­tycz­ne Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki 58
kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo 22
logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny)
WLO
50 38 20
logi­sty­ka (pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki)
WME
38 19
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka
WML
58 46 -
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn
WME
47 43 20
mecha­tro­ni­ka
WML
38 49 30
obron­ność pań­stwa
WLO
35 16
zarzą­dza­nie
WCY
46