» » Rekord Wojska Polskiego w pływaniu pobity

Rekord Wojska Polskiego w pływaniu pobity

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Na base­nie AQUA Lubin, w dniach 5 – 6 kwiet­nia stu­den­ci z 74 uczel­ni rywa­li­zo­wa­li w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w pły­wa­niu. Repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej tre­nu­ją­ca pod okiem dr. Satur­ni­na Przy­byl­skie­go zapre­zen­to­wa­ła bar­dzo wyso­ką for­mę. Nasi repre­zen­tan­ci uzy­ski­wa­li wyso­kie wyni­ki domi­nu­jąc tym samym kate­go­rię uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych wśród męż­czyzn.

Głów­nym zało­że­niem męskiej czę­ści zespo­łu było pobi­cie rekor­du Woj­ska Pol­skie­go na dystan­sie 4x50 m sty­lem zmien­nym i udo­wod­nie­nie, że to WAT posia­da naj­lep­szą gru­pę sprin­te­rów w całej armii. Na ten moment trze­ba było pocze­kać do koń­ca rywa­li­za­cji, ponie­waż szta­fe­ta w sty­lu zmien­nym roz­gry­wa­na była jako ostat­nia kon­ku­ren­cja. Za słup­kiem star­to­wym sta­nę­ła dru­ży­na w skła­dzie: por. Ceza­ry Rams, plut. pchor. Dawid Grab­czak, st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk oraz kpr. pchor. Kac­per Bier­nac­ki. Nasi repre­zen­tan­ci spi­sa­li się zna­ko­mi­cie pro­wa­dząc przez całość swo­je­go wyści­gu i uzy­ska­li czas 1:43.30 – naj­lep­szy rezul­tat w histo­rii Woj­ska Pol­skie­go. Pchor. Bier­nac­ki na pierw­szej zmia­nie szta­fe­ty w sty­lu grzbie­to­wym uzy­skał czas 0:26.14, co rów­nież jest nowym rekor­dem WP. Wynik ten skla­sy­fi­ko­wał naszych pły­wa­ków na 6 miej­scu wśród wszyst­kich pol­skich uczel­ni (do miej­sca na podium zabra­kło zale­d­wie 0.46 s) oraz na miej­scu 1 w kate­go­rii uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych. Nato­miast męska szta­fe­ta 4x50 m sty­lem dowol­nym w skła­dzie: Maciej Wój­cic­ki, Tomasz Rabek, Mate­usz Kowal­ski, Nor­bert Wawul­ski zaję­ła 1 miej­sce w kate­go­rii uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych.

Na uwa­gę zasłu­gu­je tak­że posta­wa żeń­skiej czę­ści repre­zen­ta­cji WAT. Szta­fe­ta 4x50 m sty­lem zmien­nym w skła­dzie: ppor. Syl­wia Zawadz­ka, szer. pchor. Maja Bie­lec­ka, Mar­ta Kośla, Ilo­na Bia­łec­ka zaję­ła 3 miej­sce w kate­go­rii uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych.

W star­tach indy­wi­du­al­nych wyróż­nia­ją­cy­mi się zawod­ni­ka­mi byli:

  • por. Ceza­ry Rams – zło­ty medal na 50 m sty­lem dowol­nym i srebr­ny medal na 50 m sty­lem motyl­ko­wym,
  • kpr. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – srebr­ny medal na 50 m sty­lem grzbie­to­wym,
  • st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk – brą­zo­wy medal na 50 m sty­lem kla­sycz­nym,
  • Maciej Wój­cic­ki – brą­zo­wy medal na 100 m sty­lem dowol­nym (rekord WAT),
  • Mar­ta Kośla – zło­ty medal na 100 m sty­lem grzbie­to­wym i srebr­ny medal na 50 m sty­lem grzbie­to­wym,
  • Kami­la Fala­ciń­ska – rekord WAT na 50 metrów sty­lem dowol­nym oraz 50 m sty­lem motyl­ko­wym.

por. Ceza­ry Rams
fot. Mar­cin Obu­ko­wicz