Strona główna » Aktualności » Rekrutacja na studia wojskowe w WAT przedłużona do 2 lipca

Rekrutacja na studia wojskowe w WAT przedłużona do 2 lipca

Kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we mogą ubie­gać się o przy­ję­cie do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej do 2 lip­ca 2021 r. Reje­stra­cja inter­ne­to­wa zosta­ła prze­dłu­żo­na o ponad mie­siąc. Pier­wot­nie mia­ła zakoń­czyć się 31 maja. W roku aka­de­mic­kim 2021/2022 na przy­szłych pod­cho­rą­żych cze­ka 837 miejsc.

STUDIA WOJSKOWE

Uczel­nia przy­go­to­wu­je wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­stów dla Sił Zbroj­nych RP. Kształ­ce­nie odby­wa się w toku jed­no­li­tych stu­diów magi­ster­skich i ma cha­rak­ter zarów­no woj­sko­wy, jak i poli­tech­nicz­ny lub eko­no­micz­ny.

 Kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we mają do wybo­ru 11 kie­run­ków:

 • elek­tro­ni­kę i tele­ko­mu­ni­ka­cję (222 miej­sca),
 • kryp­to­lo­gię i cyber­bez­pie­czeń­stwo (116 miejsc),
 • mecha­tro­ni­kę (110 miejsc),
 • infor­ma­ty­kę (107 miejsc),
 • lot­nic­two i kosmo­nau­ty­kę (70 miejsc),
 • budow­nic­two (50 miejsc),
 • mecha­ni­kę i budo­wę maszyn (45 miejsc),
 • geo­de­zję i kar­to­gra­fię (40 miejsc),
 • logi­sty­kę (40 miejsc),
 • che­mię (25 miejsc),
 • logi­sty­kę eko­no­micz­ną (12 miejsc) dla przy­szłych finan­si­stów woj­sko­wych. 
GWARANCJA ZATRUDNIENIA

Każ­dy stu­dent woj­sko­wy otrzy­mu­je 1200 zł mie­sięcz­ne­go upo­sa­że­nia na począt­ku stu­diów. Wzra­sta ono w kolej­nych latach – w zależ­no­ści od posia­da­ne­go stop­nia woj­sko­we­go. Pod­cho­rą­żo­wie mają zapew­nio­ne bez­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie i umun­du­ro­wa­nie.

Tok stu­diów woj­sko­wych wzbo­ga­co­ny jest o prak­ty­ki i spe­cja­li­stycz­ne szko­le­nia pro­wa­dzo­ne w jed­nost­kach woj­sko­wych, w cen­trach szko­leń i insty­tu­cjach nauko­wo-badaw­czych na tere­nie całe­go kra­ju.

Absol­wen­ci stu­diów woj­sko­wych WAT uzy­sku­ją tytuł magi­stra inży­nie­ra (magi­stra po kie­run­ku logi­sty­ka eko­no­micz­na) i są pro­mo­wa­ni na pierw­szy sto­pień ofi­cer­ski. Nowo pro­mo­wa­ni ofi­ce­ro­wie mają zagwa­ran­to­wa­ną pra­cę w Siłach Zbroj­nych RP w zależ­no­ści od ukoń­czo­ne­go kie­run­ku stu­diów.

ETAPY REKRUTACJI

Rekru­ta­cja na stu­dia woj­sko­we w WAT odby­wa się w pię­ciu eta­pach: 

1. Reje­stra­cja w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów (IRK) – trwa do 2 lip­ca 2021 r.

Pod­sta­wo­we wyma­ga­nia to: 

 • zda­na matu­ra i ukoń­czo­ne 18 lat do dnia powo­ła­nia do służ­by kan­dy­dac­kiej,
 • pol­skie oby­wa­tel­stwo,
 • odpo­wied­nia zdol­ność fizycz­na i psy­chicz­na do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej,
 • nie­ka­ral­ność,
 • zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go na odpo­wied­nim pozio­mie (mini­mum 6 punk­tów rekru­ta­cyj­nych).

Oso­by, któ­re nie posia­da­ją wyni­ku z języ­ka angiel­skie­go na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści, mogą zdać dodat­ko­wy test z tego przed­mio­tu (test zosta­nie zor­ga­ni­zo­wa­ny przez uczel­nię). Nale­ży uzy­skać z nie­go 6 punk­tów ran­kin­go­wych na 20 moż­li­wych do uzy­ska­nia. Brak oce­ny z języ­ka angiel­skie­go na świa­dec­twie matu­ral­nym nale­ży zazna­czyć w sys­te­mie IRK.

2. Testy spraw­no­ścio­we oraz roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na odby­wa­ją się w jed­nym wyzna­czo­nym dniu. Wstęp­nie zosta­ły zapla­no­wa­ne w poło­wie lip­ca (12–16 lip­ca). Dokład­ne ter­mi­ny zosta­ną poda­ne na stro­nie uczel­ni.

3. Do 16 lip­ca 2021 r. kan­dy­dat ma czas na uzu­peł­nie­nie swo­je­go pro­fi­lu w IRK wyni­ka­mi egza­mi­nów matu­ral­nych. Wyni­ki rekru­ta­cji ogła­sza­ne są dro­gą mailo­wą i w sta­tu­sie IRK.

4. Kan­dy­da­ci, któ­rzy speł­ni­li warun­ki do zakwa­li­fi­ko­wa­nia wyko­nu­ją bada­nia lekar­skie, na któ­re kie­ru­je ich Woj­sko­wa Komen­da Uzu­peł­nień (WKU), po otrzy­ma­niu z WAT wyka­zu kan­dy­da­tów.

5. Roz­po­czę­cie stu­diów w WAT – kan­dy­dat zosta­je żoł­nie­rzem czyn­nej służ­by woj­sko­wej. Pod koniec waka­cji odby­wa pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we, tzw. uni­tar­kę, zakoń­czo­ne egza­mi­nem i uro­czy­stą przy­się­ga woj­sko­wą.

WAT OTWARTY ONLINE

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce rekru­ta­cji na stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej znaj­du­ją się na stro­nie www​.woj​sko​-pol​skie​.pl/​wat w zakład­ce dla kan­dy­da­tów.

Uczniów klas matu­ral­nych zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji z dnia otwar­te­go WAT onli­ne dostęp­nej na stro­nie WAT. Jeste­śmy obec­ni z naszą ofer­tę rów­nież na Wir­tu­al­nych Tar­gach Edu­ka­cyj­nych.

Na kana­le YouTu­be WAT, kan­dy­da­ci na stu­dia znaj­dą fil­my przed­sta­wia­ją­ce m.in. cha­rak­ter stu­diów woj­sko­wych, jak nale­ży wyko­ny­wać ćwi­cze­nia na spraw­dzia­nie spraw­no­ści fizycz­nej oraz uzy­ska­ją infor­ma­cje na temat stu­diów bez­po­śred­nio od naszych stu­den­tów, któ­rzy pro­wa­dzi­li spo­tka­nia onli­ne doty­czą­ce rekru­ta­cji na stu­dia.

Zachę­ca­my do obser­wo­wa­nia nas w mediach spo­łecz­no­ścio­wych: YouTu­be, Face­bo­ok, Insta­gram i Twit­ter, gdzie na bie­żą­co infor­mu­je­my o istot­nych zagad­nie­niach doty­czą­cych rekru­ta­cji i kształ­ce­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

#Zostań­Stu­den­tem­WAT
#Zostań­Pod­cho­rą­żym­WAT