» » Razem z Amerykanami

Razem z Amerykanami

„Jest nam nie­zmier­nie miło, że nasze osią­gnię­cia w zakre­sie prac nad nowy­mi mate­ria­ła­mi cie­kło­kry­sta­licz­ny­mi zosta­ły dostrze­żo­ne i doce­nio­ne przez tak reno­mo­wa­ne fir­my jak Ray­the­on i Vescent Pho­to­nics Inc.” – powie­dział prof. Krzysz­tof Czu­pryń­ski, pro­rek­tor WAT ds. nauko­wych, po pod­pi­sa­niu 7 paź­dzier­ni­ka br. w pała­cy­ku MSZ listu inten­cyj­ne­go w tej spra­wie mię­dzy zain­te­re­so­wa­ny­mi stro­na­mi.

Pod­pi­sa­nie doku­men­tu odby­ło się w ramach III posie­dze­nia Pol­sko-Ame­ry­kań­skiej Rady Inno­wa­cji, któ­ra sta­no­wi plat­for­mę współ­pra­cy mię­dzy pol­ski­mi i ame­ry­kań­ski­mi insty­tu­cja­mi i przed­się­bior­stwa­mi aktyw­ny­mi w obsza­rze inno­wa­cji. Dzia­ła­nia Rady sku­pio­ne są w czte­rech pod­ko­mi­te­tach tema­tycz­nych: pozy­ski­wa­nia fun­du­szy na roz­wój przed­się­wzięć inno­wa­cyj­nych, dostę­pu do środ­ków finan­so­wych i komer­cja­li­za­cji tech­no­lo­gii, pro­mo­cji współ­pra­cy w klu­czo­wych sek­to­rach (obro­na, zdro­wie, ener­gia, nauka i tech­no­lo­gia) oraz regio­nal­nych kla­strów inno­wa­cyj­nych przed­się­biorstw. Wej­ście do tego gro­na jest już dużym suk­ce­sem WAT, jako że w Radzie repre­zen­to­wa­ne są naj­waż­niej­sze insty­tu­cje fede­ral­ne USA m.in. Kon­gres, Depar­ta­ment Sta­nu, Depar­ta­ment Obro­ny, Depar­ta­ment Nauki, Izba Han­dlo­wa oraz przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji inwe­sto­rów, biz­ne­su, uni­wer­sy­te­tów i nauki. Trans­fer kom­pe­ten­cji czy komer­cja­li­za­cja osią­gnięć nauko­wych to tyl­ko nie­któ­re pro­ble­my, któ­ry­mi żywot­nie zain­te­re­so­wa­na jest stro­na pol­ska, w tym nasza uczel­nia, a jest to zasad­ni­cza pro­ble­ma­ty­ka jaką zaj­mu­je się Rada.

Mate­ria­ły cie­kło­kry­sta­licz­ne ode­gra­ły zna­czą­cą rolę w wie­lu dzie­dzi­nach nasze­go życia, zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ły wszyst­kie nie­mal obsza­ry zobra­zo­wa­nia infor­ma­cji, począw­szy od dużych disple­jów tele­wi­zyj­nych, przez moni­to­ry kom­pu­te­ro­we do nie­wiel­kich wyświe­tla­czy urzą­dzeń mobil­nych. Rów­nież wie­le sys­te­mów pro­jek­cyj­nych i symu­la­to­rów pojaz­dów wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gie cie­kło­kry­sta­licz­ne. Wspól­ną cechą tych wszyst­kich roz­wią­zań jest zakres pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go, w któ­rym pra­cu­ją – jest to pro­mie­nio­wa­nie widzial­ne.

Zarów­no w Euro­pie jak i w Ame­ry­ce, stoi przed nami nowe wyzwa­nie i nowe moż­li­wo­ści – cała gama zasto­so­wań z obsza­rów tech­no­lo­gii cywil­nych i woj­sko­wych, opar­tych na wyko­rzy­sta­niu cie­kłych krysz­ta­łów jako ośrod­ka modu­lu­ją­ce­go pro­mie­nio­wa­nie elek­tro­ma­gne­tycz­ne o więk­szych dłu­go­ściach fali niż zakres widzial­ny.  W grę wcho­dzą tutaj zakre­sy pod­czer­wie­ni śred­nio­fa­lo­wej oraz dal­sze zakre­sy – THz-owy i GHz-owy.

Zespół Mate­ria­łów Cie­kło­kry­sta­licz­nych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pro­wa­dził przez ostat­nie lata inten­syw­ne bada­nia w tych obsza­rach, gdyż spo­dzie­wa­my się i już obser­wu­je­my znacz­ne zain­te­re­so­wa­nie mate­ria­ła­mi cie­kło­kry­sta­licz­ny­mi dedy­ko­wa­ny­mi dla tych obsza­rów. Jeste­śmy głę­bo­ko prze­ko­na­ni, iż w pew­nych obsza­rach zasto­so­wań urzą­dzeń mikro­fa­lo­wych, roz­wią­za­nia cie­kło­kry­sta­licz­ne doko­na­ją podob­ne­go prze­ło­mu jak zamia­na tech­no­lo­gii CRT na LCD.

Repre­zen­tu­ją­cy wio­dą­cą fir­mę z tego obsza­ru Vescent Pho­to­nics Inc. wice­pre­ze­si do spraw tech­no­lo­gii Scott Davis i spraw ope­ra­cyj­nych Scott Rom­mel oraz Gerald Uyeno z współ­pra­cu­ją­ce­go z nimi kon­cer­nu Ray­the­on byli gość­mi Aka­de­mii. Z osią­gnię­cia­mi naszych naukow­ców szcze­gó­ło­wo zapo­znał gości mjr dr hab. inż. Prze­my­sław Kula. Więk­szość cza­su Ame­ry­ka­nie spę­dzi­li w labo­ra­to­riach Insty­tu­tu Che­mii WAT, gdzie naocz­nie mogli poznać bazę labo­ra­to­ryj­ną i wyni­ki prac badaw­czych. W nie­ofi­cjal­nych wypo­wie­dziach goście pod­kre­śla­li, że nawią­za­na bliż­sza i dłu­go­fa­lo­wa współ­pra­ca w obsza­rze tech­no­lo­gii cie­kło­kry­sta­licz­nych z pol­skim lide­rem pro­wa­dzą­cym bada­nia nad nowy­mi gene­ra­cja­mi mate­ria­łów cie­kło­kry­sta­licz­nych przy­czy­ni się do szyb­sze­go roz­wo­ju tej dzie­dzi­ny z korzy­ścią dla obu stron i uczel­ni.

Jerzy Mar­kow­ski

foto: Elż­bie­ta Dąbrow­ska