» » Puchar Rektorów pozostał w WAT

Puchar Rektorów pozostał w WAT

W dniach 15 – 17.10.2015 roku na obiek­tach spor­to­wych Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­ły roze­gra­ne IV Zawo­dy Uczel­ni Mun­du­ro­wych o Puchar Rek­to­rów. W zawo­dach uczest­ni­czy­li repre­zen­tan­ci 10 Uczel­ni Mun­du­ro­wych. Orga­ni­za­to­rem była Komi­sja Uczel­ni Mun­du­ro­wych Par­la­men­tu Stu­den­tów Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na.

Orga­ni­za­cja IV Zawo­dów Uczel­ni Mun­du­ro­wych o Puchar Rek­to­rów była naj­więk­szym wyzwa­niem spor­to­wym i orga­ni­za­cyj­nym dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w roku 2015. Roze­gra­nie 10 dys­cy­plin spor­to­wych dla 271 zawod­ni­ków w jed­nym cza­sie, w jed­nym miej­scu, zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy po raz pierw­szy.

Po uda­nym otwar­ciu Zawo­dów w dniu 15 paź­dzier­ni­ka roz­po­czę­li­śmy zawo­dy spor­to­we.

Obiek­ty Stu­dium „ pęka­ły w szwach”.   Po raz pierw­szy roz­gry­wa­li­śmy tego rodza­ju zawo­dy na nowo­pow­sta­łych obiek­tach: na strzel­ni­cy pneu­ma­tycz­nej, na Lądo­wym Torze Prze­szkód i na obiek­cie pod nazwą Cross Com­bat. Repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej roz­po­czę­li zawo­dy moc­nym ude­rze­niem.

W pią­tek rano bie­ga­cze prze­ła­jo­wi wygra­li  kla­sy­fi­ka­cję dru­ży­no­wą. Pły­wa­cy nie oka­za­li się gor­si – chwi­lę póź­niej dołą­czy­li do nich zawod­ni­cy w typo­wo woj­sko­wych kon­ku­ren­cjach: Lądo­wy Tor Prze­szkód  i Cross Com­bat. Wie­czo­rem na I miej­scu punk­ta­cji dru­ży­no­wej zamel­do­wa­li się teni­si­ści ziem­ni. W dru­gim dniu zawo­dów zespół bad­min­to­na rzu­tem na taśmę wywal­czył I miej­sce.

Fina­łem impre­zy był mecz w pił­kę siat­ko­wą pomię­dzy dru­ży­na­mi WSOWL Wro­cław i WAT. Nasi siat­ka­rze zde­cy­do­wa­nie wygra­li spo­tka­nie i przy­pie­czę­to­wa­li dru­ży­no­we zwy­cię­stwo Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej.

Poziom spor­to­wy, jaki zapre­zen­to­wa­li uczest­ni­cy zawo­dów był bar­dzo wyso­ki. Naj­lep­sze indy­wi­du­al­ne wyni­ki  uzy­ska­li:

kpr. pchor. Miłosz Borow­ski      WWL Łódź                          bieg na 3000 m                                 9:15

Adrian Kłu­sek                                  WSOWL Wro­cław            pły­wa­nie 50m styl dowol­ny        23,94

Łukasz Kule­sza                                 AMW Gdy­nia                    pły­wa­nie 50 m styl kla­sycz­ny     30,73

mar. Joan­na Toma­la                      AMW Gdy­nia                    pisto­let pneu­ma­tycz­ny                                91 pkt

Peł­ny komu­ni­kat koń­co­wy z zawo­dów na stro­nie Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT.

Wszyst­kim star­tu­ją­cym zawod­ni­kom nale­żą się ogrom­ne sło­wa uzna­nia za osią­gnię­cie bar­dzo wyso­kie­go pozio­mu w kon­ku­ren­cjach spor­to­wych, wolę wal­ki i spor­to­wą posta­wę zgod­ną z zasa­da­mi Fair Play. Podzię­ko­wa­nia nale­żą się rów­nież orga­ni­za­to­rom, przed­sta­wi­cie­lom Komi­sji Uczel­ni Mun­du­ro­wych PSRP, stu­den­tom zaan­ga­żo­wa­nym w przy­go­to­wa­nie obiek­tów spor­to­wych oraz kadrze Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go i wszyst­kim tym oso­bom, któ­re od stro­ny logi­stycz­nej zapew­ni­ły pobyt zawod­ni­ków.

IV Zawo­dy Uczel­ni Mun­du­ro­wych o Puchar Rek­to­rów to już prze­szłość, czas pomy­śleć o kolej­nych zawo­dach spor­to­wych z udzia­łem zawod­ni­ków w mun­du­rach,  a z tych zawo­dów wycią­gnąć wnio­ski, tak aby kolej­ne były zor­ga­ni­zo­wa­ne na jesz­cze wyż­szym pozio­mie.

Zwy­cięz­ca­mi byli wszy­scy uczest­ni­cy i orga­ni­za­to­rzy, któ­rzy prze­ży­li emo­cjo­nu­ją­ce trzy spor­to­we dni w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Anna Rybak

dr Satur­nin Przy­byl­ski

 

foto: Grze­gorz Rosiń­ski