Strona główna » Aktualności » Puchar dla WAT na Gali Sportu Wojskowego 2020

Puchar dla WAT na Gali Sportu Wojskowego 2020

Osią­gnię­cia spor­to­we Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w 2019 roku zosta­ły uho­no­ro­wa­ne pod­czas Gali Spor­tu Woj­sko­we­go, któ­ra odby­ła się 8 paź­dzier­ni­ka w sie­dzi­bie Pol­skie­go Komi­te­tu Olim­pij­skie­go. W imie­niu Aka­de­mii puchar ode­brał pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk Grze­gorz Kali­ciak. Wyróż­nie­nie dla WAT przy­zna­no w kate­go­rii naj­lep­szych jed­no­stek woj­sko­wych i insty­tu­cji woj­sko­wych.

W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czy­li olim­pij­czy­cy, meda­li­ści Mistrzostw Świa­ta i Euro­py oraz wie­lo­krot­ni mistrzo­wie Pol­ski. Pod­su­mo­wa­no współ­za­wod­nic­two spor­to­we Pol­skich Sił Zbroj­nych w 2019 roku. Uho­no­ro­wa­no też naj­lep­szych spor­tow­ców-żoł­nie­rzy, naj­le­piej zor­ga­ni­zo­wa­ne i prze­pro­wa­dzo­ne zawo­dy mię­dzy­na­ro­do­we oraz Mistrzo­stwa Woj­ska Pol­skie­go. Sta­tu­et­ki wrę­czy­li wice­pre­mier, mini­ster kul­tu­ry, dzie­dzic­twa naro­do­we­go i spor­tu, prof. Piotr Gliń­ski i dowód­ca gene­ral­ny Rodza­jów Sił Zbroj­nych gen. Jaro­sław Mika.

„Dome­ną kul­tu­ry fizycz­nej jest jej dyna­mi­ka, cią­głość zmian, róż­no­rod­ność form oraz sta­no­wią­ce jej isto­tę dąże­nie do dosko­na­ło­ści. (…) Dzi­siaj chcie­li­by­śmy podzię­ko­wać wszyst­kim spor­tow­com, tre­ne­rom, kadrze instruk­tor­skiej oraz całe­mu gro­nu osób  zabez­pie­cza­ją­cych i wspo­ma­ga­ją­cych sport w woj­sku” – powie­dział gen. Jaro­sław Mika.

Wice­pre­mier, mini­ster kul­tu­ry, dzie­dzic­twa naro­do­we­go i spor­tu prof. Piotr Gliń­ski podzię­ko­wał dowód­com oraz żoł­nie­rzom za licz­ne zwy­cię­stwa i repre­zen­to­wa­nie Pol­ski pod­czas imprez spor­to­wych. „Sport i woj­sko mają wie­le wspól­nych cech, to przede wszyst­kim kształ­to­wa­nie oso­bo­wo­ści i cha­rak­te­ru czło­wie­ka. To sza­le­nie waż­ne obsza­ry życia kształ­tu­ją­ce war­to­ści, na któ­rych nam szcze­gól­nie u mło­dych ludzi bar­dzo zale­ży” – powie­dział prof. Piotr Gliń­ski.

Wyróż­nie­nie, któ­re otrzy­ma­ła nasza Uczel­nia pod­czas Gali Spor­tu Woj­sko­we­go jest efek­tem osią­gnięć zawod­ni­ków WAT, zarów­no kadry, jak i stu­den­tów. W 2019 r. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zaję­ła 2 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej Mistrzostw Szkol­nic­twa Wyż­sze­go w spo­rcie powszech­nym. Na wynik ten zło­ży­ło się:

  • pierw­sze miej­sce w strze­la­niu z pisto­le­tu woj­sko­we­go (kadra), bie­gu na orien­ta­cję i pół­ma­ra­to­nie;
  • dru­gie miej­sce w strze­la­niu z kara­bin­ka (pod­cho­rą­żo­wie), fut­sa­lu, pił­ce siat­ko­wej, poko­ny­wa­niu ośrod­ka spraw­no­ści fizycz­nej, bie­gu patro­lo­wym i pły­wa­niu;
  • trze­cie miej­sce w bie­gu prze­ła­jo­wym.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my wszyst­kim wyróż­nio­nym spor­tow­com i insty­tu­cjom, a przede wszyst­kim repre­zen­tan­tom Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i życzy­my dal­szych suk­ce­sów.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. źró­dło: www​.gov​.pl;
Seba­stian Jurek/WAT