Strona główna » Aktualności » Przywitanie nowego prorektora ds. wojskowych

Przywitanie nowego prorektora ds. wojskowych

Decy­zją Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej Mariu­sza Błasz­cza­ka, płk Grze­gorz Kali­ciak, dowód­ca 14 Zachod­nio­po­mor­skiej Bry­ga­dy Obro­ny Tery­to­rial­nej, został wyzna­czo­ny na sta­no­wi­sko pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Dziś w Sali Tra­dy­cji odby­ła się uro­czy­sta zbiór­ka z oka­zji przy­wi­ta­nia płk. Kali­cia­ka. Wzię­li w niej udział pro­rek­to­rzy, dzie­ka­ni wydzia­łów aka­de­mic­kich oraz ofi­ce­ro­wie WAT.

Rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak pod­kre­ślił, że dotych­cza­so­wa karie­ra woj­sko­wa płk. Kali­cia­ka oraz doświad­cze­nia, któ­re zdo­był, jak naj­bar­dziej pre­dys­po­nu­ją go do spra­wo­wa­nia funk­cji pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych Aka­de­mii. „Doło­ży­my wszel­kich sta­rań, aby Pan Puł­kow­nik odna­lazł się w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, w naszym gro­nie. Jeże­li zaj­dzie taka potrze­ba, pomo­że­my mu w róż­nych pro­ble­mach, któ­re w trak­cie wyko­ny­wa­nia zadań na tym sta­no­wi­sku mogą się poja­wić” – zapew­nił rek­tor-komen­dant WAT. „Kwa­li­fi­ka­cje Pana Puł­kow­ni­ka i zdo­by­te doświad­cze­nie bar­dzo dobrze współ­gra­ją z zada­nia­mi, któ­re będzie reali­zo­wał w naszej Uczel­ni. Przede wszyst­kim zale­ży nam na pod­nie­sie­niu pozio­mu kształ­ce­nia kadr woj­sko­wych. Jest to zada­nie prio­ry­te­to­we dla WAT i Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej” – pod­kre­ślił płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak  życząc płk. Kali­cia­ko­wi pomyśl­no­ści i satys­fak­cji ze spra­wo­wa­nia nowej funk­cji służ­bo­wej.  

Pro­rek­tor ds. woj­sko­wych nie ukry­wał zado­wo­le­nia z obję­cia nowe­go sta­no­wi­ska. „Cie­szę się bar­dzo, że tra­fi­łem do WAT. Jest to naj­bar­dziej reno­mo­wa­na uczel­nia woj­sko­wa w Pol­sce. I nie tyl­ko. To dla mnie zaszczyt, że będę pra­co­wał z Pań­stwem. Liczę na Pań­stwa współ­pra­cę. Myślę, że będzie ona owoc­na z obu stron. Dzię­ku­ję za cie­płe przy­ję­cie” – powie­dział  płk Grze­gorz Kali­ciak.

Płk Grze­gorz Kali­ciak jest absol­wen­tem Wyż­szej Szko­ły Ofi­cer­skiej we Wro­cła­wiu, stu­dio­wał poli­to­lo­gię oraz reago­wa­nie kry­zy­so­we. Służ­bę zawo­do­wą roz­po­czął w 4. Bata­lio­nie Roz­po­znaw­czym w Wędrzy­nie. Peł­nił służ­bę woj­sko­wą na misjach woj­sko­wych poza gra­ni­ca­mi Pol­ski. Słu­żył w ramach Pol­skie­go Kon­tyn­gen­tu Woj­sko­we­go w Ira­ku: w 2004 r. pod­czas II zmia­ny jako dowód­ca kom­pa­nii roz­po­znaw­czej, w 2007 r. pod­czas VIII zmia­ny jako szef TOC. Na począt­ku kwiet­nia 2004 r. na sta­no­wi­sku dowód­cy kom­pa­nii roz­po­znaw­czej dowo­dził obro­ną ratu­sza w Kar­ba­li pod­czas II woj­ny w Zato­ce Per­skiej. Słu­żył tak­że w ramach Pol­skie­go Kon­tyn­gen­tu Woj­sko­we­go w Afga­ni­sta­nie: pod­czas VIII zmia­ny oraz IX zmia­ny w 2011 r. jako zastęp­ca dowód­cy Zgru­po­wa­nia Bojo­we­go BRAVO. Wete­ran poszko­do­wa­ny – ran­ny pod­czas wybu­chu IED w Afga­ni­sta­nie. Odzna­czo­ny przez Pre­zy­den­ta RP Krzy­żem Kawa­ler­skim Orde­ru Krzy­ża Woj­sko­we­go za oso­bi­ste męstwo w akcji bojo­wej.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek