» » Przysięgali Ojczyźnie

Przysięgali Ojczyźnie

Szko­li­li się przez mie­siąc. Parę dni temu zda­li woj­sko­we egza­mi­ny. W pią­tek, 25 wrze­śnia br., na Pla­cu Ape­lo­wym WAT, na jed­nej z naj­waż­niej­szych uro­czy­sto­ści w życiu Aka­de­mii – pod­cho­rą­żo­wie I roku roz­po­czy­na­ją­cy stu­dia zło­ży­li przy­się­gę woj­sko­wą. Sło­wa Roty przy­się­gi – Ja, żoł­nierz Woj­ska Pol­skie­go, przy­się­gam słu­żyć wier­nie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej.… – wypo­wie­dzia­ło w tym roku 289 pod­cho­rą­żych, w tym 35 kobiet.

Na uro­czy­stość przy­był szef Biu­ra Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go Paweł Soloch, dowód­ca Gar­ni­zo­nu War­sza­wa gen. dyw. Wie­sław Gru­dziń­ski, repre­zen­tu­ją­cy dowód­cę Ger­ne­ral­ne­go Rodza­jów Sił Zbroj­nych gen. dyw. Jerzy Fry­czyń­ski, komen­dant głów­ny Poli­cji gene­ral­ny inspek­tor Krzysz­tof Gajew­ski, zastęp­ca dowód­cy Ope­ra­cyj­ne­go Rodza­jów Sił Zbroj­nych gen. bryg. Grze­gorz Duda, repre­zen­tu­ją­cy sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go gen. bryg. Dariusz Łukow­ski, dyrek­tor Depar­ta­men­tu Zwierzch­nic­twa nad Siła­mi Zbroj­ny­mi BBN dr Lech Konop­ka, rek­tor Wyż­szej Szko­ły Pożar­ni­czej nad­bry­ga­dier Ryszard Dąbro­wa, zastęp­ca sze­fa ABW Piotr Mar­ci­niak, a tak­że przed­sta­wi­cie­le władz  samo­rzą­do­wych dziel­ni­cy Bemo­wo, dowód­ców rodza­jów wojsk, gene­ra­ło­wie i ofi­ce­ro­wie, ducho­wień­stwo, przed­sta­wi­cie­le związ­ków zawo­do­wych pra­cow­ni­ków woj­ska, kom­ba­tan­ci.

Na aka­de­mic­kim pla­cu ape­lo­wym w woj­sko­wym szy­ku usta­wi­ły się pod­od­dzia­ły Aka­de­mii: kom­pa­nia hono­ro­wa ze sztan­da­rem, plu­to­ny skła­da­ją­cych przy­się­gę pod­cho­rą­żych, kom­pa­nie pod­cho­rą­żych wszyst­kich rocz­ni­ków oraz pod­od­dzia­ły w stro­jach histo­rycz­nych. JM Rek­tor – Komen­dant WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zyg­munt Mier­czyk ode­brał mel­du­nek o goto­wo­ści pod­od­dzia­łów do uro­czy­sto­ści. Orkie­stra ode­gra­ła hymn pań­stwo­wy i na maszt wcią­gnię­ta zosta­ła fla­ga pań­stwo­wa.

Uro­czy­stość roz­po­czął zabie­ra­jąc głos jej gospo­darz rek­tor WAT. Po powi­ta­niu przy­by­łych gości JM Rek­tor-Komen­dant gen. Z. Mier­czyk powie­dział m.in. „/…/ bie­rze­cie dzi­siaj na sie­bie zaszczyt­ny obo­wią­zek służ­by Ojczyź­nie i kon­ty­nu­owa­nia chlub­nych tra­dy­cji Woj­ska Pol­skie­go, ale tak­że pomna­ża­nia wspa­nia­łe­go dorob­ku Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Uczel­ni, któ­ra od 64 lat kształ­ci dla naszych Sił Zbroj­nych naj­wyż­szej kla­sy spe­cja­li­stów, kuź­ni woj­sko­wej inte­li­gen­cji tech­nicz­nej, jed­ne­go z zasad­ni­czych fila­rów każ­dej nowo­cze­snej armii. Pod­kre­ślił rów­nież, że pod­je­cie przez tych mło­dych ludzi decy­zji o roz­po­czę­ciu stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wią­że się nie tyl­ko z chę­cią zdo­by­cia ofi­cer­skich szli­fów, ale tak­że z odpo­wie­dzial­no­ścią za Ojczy­znę i wszyst­kich oby­wa­te­li, ufa­ją­cych swo­im Siłom Zbroj­nym i liczą­cym tak­że na ich pro­fe­sjo­na­lizm. Wyra­ził prze­ko­na­nie, że przy­się­ga­ją­cy wła­śnie kan­dy­da­ci na żoł­nie­rzy zawo­do­wych spro­sta­ją wymo­gom ofi­cer­skie­go rze­mio­sła. Zapew­nił, że zdo­by­wa­nie wie­dzy, pozna­wa­nie naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­ni­ki woj­sko­wej oraz uro­ki stu­denc­kie­go, pod­cho­rą­żac­kie­go życia,  spra­wią pod­cho­rą­żym ogrom­ną satys­fak­cję i dostar­czą nie­za­po­mnia­nych prze­żyć. Mło­dym kan­dy­da­tom na żoł­nie­rzy zawo­do­wych gene­rał Mier­czyk życzył wytrwa­ło­ści, sumien­no­ści i wyko­rzy­sta­nia szan­sy by zosta­li ofi­ce­ra­mi Woj­ska Pol­skie­go.

Bło­go­sła­wień­stwa przy­się­ga­ją­cym pod­cho­rą­żym udzie­li­li: biskup polo­wy WP gen. bryg. Józef Guz­dek, biskup Ewan­gie­lic­kie­go Dusz­pa­ster­stwa Woj­sko­we­go płk Miro­sław Wola oraz repre­zen­tu­ją­cy Pra­wo­sław­ny Ordy­na­riat WP ks. kpt. Łukasz Godun.

Po wystą­pie­niu rek­to­ra i otrzy­ma­nym bło­go­sła­wień­stwie odbył się naj­waż­niej­szy moment uro­czy­sto­ści. 289 pod­cho­rą­żych powtó­rzy­ło w obec­no­ści rodzi­ców, bli­skich i zgro­ma­dzo­nych gości sło­wa przy­się­gi: „Ja, żoł­nierz Woj­ska Pol­skie­go, przy­się­gam słu­żyć wier­nie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, bro­nić jej nie­pod­le­gło­ści i gra­nic. Stać na stra­ży Kon­sty­tu­cji, strzec hono­ru żoł­nie­rza pol­skie­go, sztan­da­ru woj­sko­we­go bro­nić. Za spra­wę mojej Ojczy­zny w potrze­bie, krwi wła­snej ani życia nie szczę­dzić. Tak mi dopo­móż Bóg.” Czte­rech pod­cho­rą­żych: szer. pchor. Mariusz Chłond,  szer. pchor. Miko­łaj Dalec­ki, szer. pchor. Daniel Łęczyc­ki, szer. pchor. Witold Mic­kie­wicz dostą­pi­ło zaszczy­tu zło­że­nia przy­się­gi na sztan­dar Aka­de­mii.

Dla pod­cho­rą­żych I roku uro­czy­sta przy­się­ga to zwień­cze­nie trwa­ją­ce­go ponad mie­siąc pod­sta­wo­we­go szko­le­nia woj­sko­we­go, któ­re było pierw­szym eta­pem kształ­ce­nia woj­sko­we­go w uczel­ni. Wzo­ro­wą posta­wą żoł­nier­ską i uzy­ska­nie bar­dzo dobrych ocen w cza­sie kur­su wyróż­ni­li się pod­cho­rą­żo­wie: Rafał Kraw­czyń­ski,  Paweł Rat­kow­ski, Jan Łusz­czyń­ski, Maciej Wró­blew­ski, Michał Izy­dor­czyk, Mar­ta Paśnik, Bar­tło­miej Dudek, Jakub Maj­chro­wicz, Arka­diusz Bloch. Wspól­nie ze swo­imi rodzi­ca­mi, przed fron­tem szy­ku, ode­bra­li gra­tu­la­cje od mini­stra P. Solo­cha i gen. dyw. prof. Z. Mier­czy­ka.

„Obie­cu­je­my, że mun­dur pod­cho­rą­że­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nosić będzie­my z dumą i god­no­ścią” – zapew­nił na koniec swe­go wystą­pie­nia szer. pchor. Kac­per Waślic­ki, któ­ry zabrał głos w imie­niu zaprzy­się­żo­nych pod­cho­rą­żych. „Jeste­śmy z Was dum­ni, że może­cie reali­zo­wać swo­je marze­nia bycia pod­cho­rą­żym tak zna­mie­ni­tej Uczel­ni” – powie­dział  wystę­pu­ją­cy w imie­niu rodzi­ców nowo zaprzy­się­żo­nych pod­cho­rą­żych pan Marek Macia­szek. Nie zabra­kło też rodzi­ciel­skiej prze­stro­gi – „Bądź­cie sumien­ni i wytrwa­li w dąże­niu do zało­żo­ne­go celu. Postę­puj­cie zawsze god­nie, pamię­ta­jąc o sza­cun­ku dla mun­du­ru i uczel­ni, w któ­rej macie zaszczyt stu­dio­wać”.

Następ­nie mini­ster Soloch, w imie­niu pre­zy­den­ta RP, zwierzch­ni­ka Sił Zbroj­nych, prze­ka­zał gra­tu­la­cje i naj­lep­sze życze­nia na począt­ku zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej zaprzy­się­żo­nym pod­cho­rą­żym życząc im jak naj­lep­szych wyni­ków kształ­ce­nia i żoł­nier­skie­go szczę­ścia, a ich rodzi­nom zło­żył ser­decz­ne gra­tu­la­cje. „Zacią­ga­cie zobo­wią­za­nie na całe życie” – mówił mini­ster Soloch. „Gra­tu­lu­ję wybo­ru uczel­ni” – dodał mini­ster. „Każ­dy z Was może być dum­ny z suk­ce­sów WAT./…/ W imie­niu pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy i swo­im wła­snym chciał­bym życzyć Wam byście byli źró­dłem dumy wszyst­kich Pola­ków” – powie­dział na zakoń­cze­nie wystą­pie­nia szef Biu­ra Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go.

Na ręce rek­to­ra WAT wpły­nę­ły tak­że licz­ne pisma z życze­nia­mi i gra­tu­la­cja­mi skie­ro­wa­ny­mi do nowych pod­cho­rą­żych

Orkie­stra ode­gra­ła I Bry­ga­dę, któ­ra jest gra­na na wszyst­kich uro­czy­sto­ściach woj­sko­wych, jako pieśń repre­zen­ta­cyj­na WP. Po komen­dzie – Aka­de­mia bacz­ność! Aka­de­mia do defi­la­dy, w ugru­po­wa­nie mar­szo­we kie­ru­nek w pra­wo, masze­ro­wać! – roz­po­czę­ła się defi­la­da pro­wa­dzo­na przez dowód­cę uro­czy­sto­ści i jed­no­cze­śnie dowód­cę kur­su pod­cho­rą­żych ppłk Dariu­sza Kanię, któ­ra zakoń­czy­ła uro­czy­stość. Towa­rzy­szy­ły jej grom­kie bra­wa licz­nie zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści. Były łzy wzru­sze­nia i chwi­le emo­cji rodzin i bli­skich pod­cho­rą­żych, któ­rzy po przy­się­dze i inten­syw­nym szko­le­niu uda­dzą się do domów na prze­pust­ki.

Jerzy Mar­kow­ski

foto: Elż­bie­ta  Dąbrow­ska