» » Przysięga wojskowa w Olszynce Grochowskiej

Przysięga wojskowa w Olszynce Grochowskiej

W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w przy­się­dze żoł­nie­rzy 5. Mazo­wiec­kiej Bry­ga­dy Obro­ny Tery­to­rial­nej. Uro­czy­stość odby­ła się w Olszyn­ce Gro­chow­skiej – miej­scu, szcze­gól­nie waż­nym, gdzie 188 lat temu pol­scy żoł­nie­rze w zwy­cię­skiej bitwie prze­ciw­sta­wi­li się sztur­mo­wi wojsk rosyj­skich na War­sza­wę. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wał rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek wraz z przed­sta­wi­cie­la­mi kadry i pod­cho­rą­ży­mi. W uro­czy­sto­ści wziął tak­że udział oddział histo­rycz­ny naszej uczel­ni.

„Jestem prze­ko­na­ny, że wy żoł­nie­rze dzię­ki swo­je­mu pro­fe­sjo­na­li­zmo­wi i zaan­ga­żo­wa­niu jeste­ście w sta­nie zapew­nić naszej ojczyź­nie bez­pie­czeń­stwo. (…) Żoł­nie­rze Woj­ska Pol­skie­go, żoł­nie­rze Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej potwier­dzi­li swo­ją war­tość pod­czas m. in. nawał­nic i powo­dzi, kie­dy rato­wa­li życie i mie­nie tych, któ­rzy byli zagro­że­ni. Są zawsze bli­sko, są zawsze goto­wi. Słu­żą spo­łecz­no­ści lokal­nej, słu­żą Pol­sce” – powie­dział pod­czas uro­czy­sto­ści mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak. Przy­się­gę zło­ży­ło 167 żoł­nie­rzy 5. Mazo­wiec­kiej Bry­ga­dy Obro­ny Tery­to­rial­nej im. st. sierż. Mie­czy­sła­wa Dzie­miesz­kie­wi­cza ps. „Rój”, w tym 26 kobiet.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na wysta­wi­ła sto­isko pro­mo­cyj­ne, na któ­rym swo­je osią­gnię­cia i sprzęt pre­zen­to­wa­ły orga­ni­za­cja Woda Ląd Powie­trze oraz Sek­cja Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT. Sto­isko WAT zaszczy­cił swo­ją obec­no­ścią mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak. Po zapo­zna­niu się z dzia­łal­no­ścią uczel­nia­nych orga­ni­za­cji mini­ster wyra­ził podziw dla mło­dych żoł­nie­rzy, któ­rych moty­wa­cja do pod­no­sze­nia wła­snych umie­jęt­no­ści może posłu­żyć za wzór dla innych. Sło­wa uzna­nia szef MON skie­ro­wał do władz Aka­de­mii wspie­ra­ją­cych ini­cja­ty­wy wpły­wa­ją­ce na roz­wój Sił Zbroj­nych.

ppor. Łukasz Ilczuk
fot. WAT; CO MON