» » Przysięga wojskowa podchorążych WAT

Przysięga wojskowa podchorążych WAT

Kan­dy­da­ci na żoł­nie­rzy zawo­do­wych przy­ję­ci do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zło­ży­li dzi­siaj uro­czy­stą przy­się­gę woj­sko­wą. Sło­wa „Roty” na pla­cu ape­lo­wym uczel­ni wypo­wie­dzia­ło 752 pod­cho­rą­żych, w tym 133 panie. Już za kil­ka dni stu­dia na pierw­szym roku roz­pocz­nie nie­mal 900 stu­den­tów woj­sko­wych. Część z nich zło­ży­ła przy­się­gę jesz­cze przed przy­ję­ciem do naszej uczel­ni.

Wita­jąc uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek pod­kre­ślił, że przy­się­ga woj­sko­wa to zobo­wią­za­nie słu­że­nia naro­do­wi pol­skie­mu, obro­ny Ojczy­zny i sta­nia na stra­ży suwe­ren­no­ści Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. „Sło­wa Roty są dla nas żoł­nie­rzy wyznacz­ni­kiem i sta­łym odnie­sie­niem nada­ją­cym sens żoł­nier­skiej służ­bie. Zło­że­nie przy­się­gi woj­sko­wej się­ga głę­bo­kich tra­dy­cji orę­ża pol­skie­go” – mówił rek­tor. Pod­kre­ślił rów­nież pra­wie 70-lete­nie doświad­cze­nie WAT w kształ­ce­niu naj­wyż­szej kla­sy spe­cja­li­stów dla Sił Zbroj­nych RP. „Jeste­śmy dum­ni z tego, że edu­ku­jąc mło­de kadry może­my współ­uczest­ni­czyć w pro­ce­sie pro­fe­sjo­na­li­za­cji Woj­ska Pol­skie­go. (…) Wybór Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest dzi­siaj gwa­ran­cją dobre­go przy­go­to­wa­nia zawo­do­we­go i spro­sta­nia wyso­kim wyma­ga­niom nowo­cze­snej tech­ni­ki woj­sko­wej” – powie­dział gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Po wystą­pie­niu rek­to­ra-komen­dan­ta WAT, nastą­pił naj­waż­niej­szy moment uro­czy­sto­ści. W obec­no­ści rodzi­ców, bli­skich i zgro­ma­dzo­nych gości pod­cho­rą­żo­wie wypo­wie­dzie­li sło­wa przy­się­gi woj­sko­wej. Czte­rech wyróż­nio­nych pod­cho­rą­żych: Jakub Kaw­ka, Bar­tło­miej Nitek, Prze­my­sław Pro­czek i Szy­mon Prze­wo­dow­ski dostą­pi­ło zaszczy­tu zło­że­nia przy­się­gi na sztan­dar Aka­de­mii. Zgod­nie z tra­dy­cją Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nowo zaprzy­się­że­ni odśpie­wa­li „Rotę”.

Za uzy­ska­nie bar­dzo dobrych wyni­ków w wyko­ny­wa­niu zadań służ­bo­wych pod­czas szko­le­nia pod­sta­wo­we­go, rek­tor-komen­dant WAT wyróż­nił szer. pchor. Gabrie­la Kaszu­bę z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go, szer. pchor. Beatę Szor­nak z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, szer. pchor. Szy­mon Magier­skie­go z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, szer. pchor. Prze­my­sła­wa Stęp­nia­ka z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki, szer. pchor. Artu­ra Kola­ta z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, szer. pchor. Łuka­sza Pta­ka z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki oraz szer. pchor. Jana Kwiat­kow­skie­go z Wydzia­łu Logi­sty­ki. Wyróż­nie­ni pod­cho­rą­żo­wie wspól­nie ze swo­imi rodzi­ca­mi ode­bra­li gra­tu­la­cje od rek­to­ra-komen­dan­ta WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka.

Pani Ewa Zdu­nek, w imie­niu rodzi­ców, opie­ku­nów oraz naj­bliż­szych naszych pod­cho­rą­żych, podzię­ko­wa­ła całej kadrze Aka­de­mii za trud, wło­żo­ny w przy­go­to­wa­nie do dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści. W imie­niu pod­cho­rą­żych pierw­sze­go rocz­ni­ka szer. pchor. Bar­tło­miej Szy­ku­ła pod­kre­ślił, że wypo­wie­dzia­ne na sztan­dar uczel­ni uro­czy­ste sło­wa przy­się­gi woj­sko­wej, to wiel­ki zaszczyt. „Cie­szy­my się, że może­my stu­dio­wać w tak bar­dzo zasłu­żo­nej i powszech­nie sza­no­wa­nej uczel­ni woj­sko­wej. Jeste­śmy świa­do­mi, że wcho­dzi­my w nową rze­czy­wi­stość, któ­ra wyma­gać będzie od nas ogrom­ne­go wysił­ku przez kil­ka naj­bliż­szych lat stu­diów. (…) Dum­ni z tra­dy­cji i chwa­ły orę­ża Woj­ska Pol­skie­go przy­się­ga­my, że nie zawie­dzie­my w potrze­bie. Obie­cu­je­my, że mun­dur pod­cho­rą­że­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nosić będzie­my z dumą i god­no­ścią” – mówił pod­cho­rą­ży.

W liście odczy­ta­nym przez obec­ną na uro­czy­sto­ści wice­mar­sza­łek Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Mał­go­rza­tę Gosiew­ską, pre­zes rady mini­strów Mate­usz Mora­wiec­ki pod­kre­ślił, że przy­się­ga woj­sko­wa to moment potwier­dze­nia obra­nej ścież­ki nie tyl­ko zawo­do­wej, ale i życio­wej. „Dro­dzy pod­cho­rą­żo­wie, zło­ży­li­ście dziś przy­się­gę wier­nej służ­by Rze­czy­po­spo­li­tej. Przy­się­gę służ­by peł­nej poświę­ceń i wyrze­czeń. Wasza decy­zja zasłu­gu­je na naj­więk­szy sza­cu­nek. Jeste­śmy z Was dum­ni, roz­po­czy­na­cie dziś nowy, pięk­ny roz­dział w Waszym życiu. To wła­śnie Wy już nie­dłu­go będzie­cie odpo­wie­dzial­ni za cha­rak­ter i kształt nasze­go woj­ska” – napi­sał pre­mier Mora­wiec­ki.

„Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zapra­co­wa­ła na zna­ko­mi­tą opi­nię i jej stu­den­ci i absol­wen­ci muszą sta­le tę opi­nię pod­trzy­my­wać. Być pro­fe­sjo­nal­nym, zna­czy dobrze słu­żyć kra­jo­wi i zara­zem czer­pać z tej służ­by satys­fak­cję” – tak w liście do pod­cho­rą­żych napi­sał szef Urzę­du do Spraw Kom­ba­tan­tów i Osób Repre­sjo­no­wa­nych Jan Józef Kasprzyk. Gra­tu­lu­jąc pod­cho­rą­żym wybo­ru ścież­ki życio­wej wspo­mniał rów­nież o boha­te­rach nocy listo­pa­do­wej, któ­rzy w godzi­nę pró­by nie zawa­ha­li się i ruszy­li na pomoc ojczyź­nie. „Życzę Wam byście na każ­dym kro­ku znaj­do­wa­li tę samą siłę i ener­gię oraz pasję jaką mie­li Wasi god­ni poprzed­ni­cy” – dodał. List w imie­niu sze­fa Urzę­du odczy­tał Woj­ciech Lesiak, dyrek­tor Gabi­ne­tu Sze­fa Urzę­du do Spraw Kom­ba­tan­tów i Osób Repre­sjo­no­wa­nych.

Przy­szłych ofi­ce­rów cze­ka jesz­cze kil­ka lat nauki i służ­by, zanim opusz­czą mury uczel­ni ze stop­nia­mi pod­po­rucz­ni­ków. Zwra­ca­jąc się do stu­den­tów, gen. bryg dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek pod­kre­ślił, że WAT to uczel­nia wyma­ga­ją­ca. „Roz­po­czy­na­cie nie­ła­twe stu­dia, pod­czas któ­rych może­cie napo­tkać wie­le trud­nych momen­tów, ale jestem prze­ko­na­ny, że spro­sta­cie wszyst­kim wyzwa­niom. Bo war­to. Przed Wami począ­tek inte­re­su­ją­cej karie­ry – ofi­ce­ra Woj­ska Pol­skie­go. Tyl­ko od Was zale­ży, jak wyko­rzy­sta­cie daną Wam szan­sę. Wie­rzę, że zdo­by­wa­nie wie­dzy, pozna­wa­nie naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­ni­ki woj­sko­wej spra­wią Wam ogrom­ną satys­fak­cję i dostar­czą nie­za­po­mnia­nych prze­żyć” – powie­dział gene­rał Tade­usz Szczu­rek.

Dusz­pa­ster­skie­go bło­go­sła­wień­stwa pod­cho­rą­żym pod­czas uro­czy­sto­ści udzie­li­li repre­zen­tu­ją­cy Bisku­pa Polo­we­go Woj­ska Pol­skie­go, Wika­riusz Bisku­pi ks. pra­łat płk dr Jan Domian i Ewan­ge­lic­ki Biskup Woj­sko­wy ks. biskup polo­wy płk Miro­sław Wola. W przed­dzień uro­czy­sto­ści, w koście­le pw. Mat­ki Bożej Ostro­bram­skiej w War­sza­wie zosta­ła odpra­wio­na Msza Świę­ta w inten­cji pod­cho­rą­żych.

Uro­czy­stość zakoń­czy­ła Pieśń Repre­zen­ta­cyj­na Woj­ska Pol­skie­go i defi­la­da pod­od­dzia­łów pro­wa­dzo­na przez dowód­cę uro­czy­sto­ści ppłk. Grze­go­rza Sobec­kie­go. Pod­cho­rą­żym gra­tu­lo­wa­ły rodzi­ny, bli­scy, kole­dzy i prze­ło­że­ni.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek