Strona główna » Aktualności » Przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego

Przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego

W czwar­tek 15 sierp­nia uli­ca­mi Kato­wic przej­dzie defi­la­da woj­sko­wa z oka­zji Świę­ta Woj­ska Pol­skie­go. Będzie to tak­że oka­zja do upa­mięt­nie­nia set­nej rocz­ni­cy wybu­chu I Powsta­nia Ślą­skie­go i 99. rocz­ni­cy Bitwy War­szaw­skiej. Przy­go­to­wa­nia do defi­la­dy już trwa­ją. Odby­wa­ją się na pobli­skim lot­ni­sku Kato­wi­ce Mucho­wiec. W zgru­po­wa­niu uczest­ni­czy bli­sko 1200 żoł­nie­rzy, w tym ofi­ce­ro­wie i pod­cho­rą­żo­wie z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W przed­dzień defi­la­dy do tre­nu­ją­cych żoł­nie­rzy dołą­czą pod­od­dzia­ły zagra­nicz­ne z Wiel­kiej Bry­ta­nii, Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Rumu­nii i Chor­wa­cji.

W Defi­la­dzie „Wier­ni Pol­sce” weź­mie udział 2600 żoł­nie­rzy, 185 jed­no­stek sprzę­tu woj­sko­we­go oraz 60 stat­ków powietrz­nych. Na tere­nie Stre­fy Kul­tu­ry odbę­dzie się pik­nik woj­sko­wy, na któ­rym nasza uczel­nia wysta­wi sto­isko pre­zen­tu­ją­ce ofer­tę nauko­wo-dydak­tycz­ną.

Pró­ba Gene­ral­na prze­wi­dzia­na jest na 10 sierp­nia w nocy. W zgru­po­wa­niu woj­sko­wym uczest­ni­czą pod­od­dzia­ły repre­zen­tu­ją­ce wszyst­kie Rodza­je Sił Zbroj­nych oraz poszcze­gól­ne jed­nost­ki woj­sko­we. Pod­od­dział repre­zen­tu­ją­cy WAT wysta­wi­ła 6 kom­pa­nia pod­cho­rą­żych I rocz­ni­ka z 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go.

 

Defi­la­da „Wier­ni Pol­sce”

.fot. por. Kon­rad Winiar­ski