» » Przekazanie obowiązków kierownika Studium Wychowania Fizycznego

Przekazanie obowiązków kierownika Studium Wychowania Fizycznego

wpis w: Aktualności | 0

10 grud­nia w hali spor­to­wej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się uro­czy­sta zbiór­ka z oka­zji prze­ka­za­nia obo­wiąz­ków kie­row­ni­ka Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT.  Zgod­nie z decy­zją sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go WP z dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2018 r. usy­tu­owa­nie SWF WAT prze­nie­sio­ne zosta­ło do pio­nu pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych. W dotych­cza­so­wej struk­tu­rze pod­le­ga­ło ono pro­rek­to­ro­wi ds. kształ­ce­nia. Roz­ka­zem per­so­nal­nym dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Kadr na sta­no­wi­sko kie­row­ni­ka Stu­dium został wyzna­czo­ny ppłk Adam Wołos. Po 20 latach kie­ro­wa­nia SWF WAT pra­cę na tym sta­no­wi­sku zakoń­czył dr Satur­nin Przy­byl­ski. Prze­ka­za­nie obo­wiąz­ków i uro­czy­ste podzię­ko­wa­nie dotych­cza­so­we­mu kie­row­ni­ko­wi odby­ło się w obec­no­ści kadry kie­row­ni­czej Aka­de­mii, pra­cow­ni­ków Stu­dium oraz pod­cho­rą­żych.

Dzię­ku­jąc dr. Przy­byl­skie­mu, w imie­niu wła­snym oraz spo­łecz­no­ści WAT, rek­tor-komen­dant gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek w odczy­ta­nym pod­czas uro­czy­sto­ści liście napi­sał: „Z uzna­niem odno­szę się do wiel­kie­go zaan­ga­żo­wa­nia i wło­żo­nej pra­cy na rzecz roz­wo­ju fizycz­ne­go pod­cho­rą­żych i stu­den­tów cywil­nych i roz­bu­dza­nia wśród nich zain­te­re­so­wa­nia do upra­wia­nia róż­nych dys­cy­plin spor­to­wych. Dzię­ku­ję za przy­go­to­wa­nie i współ­or­ga­ni­za­cję resor­to­wych i mię­dzy­uczel­nia­nych przed­się­wzięć spor­to­wych, pozwa­la­ją­cych naszym zawod­ni­kom na rywa­li­za­cję w sze­ro­kim gro­nie spor­tow­ców i poka­za­nie swo­ich talen­tów i umie­jęt­no­ści. Dzię­ku­ję za rze­tel­ną pra­cę, dba­łość i opie­kę nad powie­rzo­ny­mi obiek­ta­mi spor­to­wy­mi, ich moder­ni­za­cję, roz­bu­do­wę i uno­wo­cze­śnia­nie. Dzię­ki Pana posta­wie i zaan­ga­żo­wa­niu Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na może poszczy­cić się wspa­nia­łą bazą spor­to­wą, a stu­den­ci roz­wi­jać swo­je zain­te­re­so­wa­nia i pasje”. Pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz wrę­czył dr. Przy­byl­skie­mu w imie­niu komen­dy Aka­de­mii pamiąt­ko­wą sta­tu­et­kę.

„Wszy­scy wie­my jakim czło­wie­kiem jest dr Przy­byl­ski – bar­dzo ser­decz­nym, otwar­tym, potra­fią­cym zjed­nać ludzi do wspól­nych dzia­łań i ini­cja­tyw. Zdo­łał zaini­cjo­wać wie­le uda­nych i pomyśl­nie zakoń­czo­nych inwe­sty­cji w infra­struk­tu­rę spor­to­wą Aka­de­mii. Wszyst­kie uczel­nie, któ­re nas odwie­dza­ją są pod wiel­kim wra­że­niem nowo­cze­sne­go ośrod­ka spor­to­we­go, jaki obec­nie posia­da­my. Za to dziś bar­dzo dzię­ku­je­my Panu Kie­row­ni­ko­wi” – pod­kre­ślił pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król.

Nie kry­ją­cy wzru­sze­nia kie­row­nik dr Przy­byl­ski, dzię­ku­jąc wszyst­kim za współ­pra­cę przy­wo­łał przy­pa­dek socjo­lo­gicz­ny szat­ni spor­to­wej. „Dzię­ku­ję wszyst­kim tym, któ­rzy przez 40 lat mojej pra­cy w WAT pro­mo­wa­li wycho­wa­nie fizycz­ne w naszej Aka­de­mii. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy przez 20 lat, kie­dy byłem kie­row­ni­kiem poma­ga­li mi w reali­zo­wa­niu spor­to­wych przed­się­wzięć. Przede wszyst­kim dzię­ku­ję pra­cow­ni­kom Stu­dium, nauczy­cie­lom aka­de­mic­kim, pra­cow­ni­kom admi­ni­stra­cyj­nym i stu­den­tom. Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go to naj­lep­sza jed­nost­ka, jeśli cho­dzi o wycho­wa­nie fizycz­ne w Siłach Zbroj­nych RP. (…) Chciał­bym dzi­siaj wspo­mnieć o poję­ciu szat­ni spor­to­wej. Szat­nia spor­to­wa to miej­sce, gdzie spo­ty­ka­ją się ludzie po wysił­ku spor­to­wym, zmę­cze­ni, któ­rzy wła­śnie w tej szat­ni zosta­wia­ją swo­je emo­cje. Tam mówią praw­dę. Feno­men szat­ni spor­to­wej pole­ga na tym, że po zakoń­cze­niu karie­ry spor­to­wej ci ludzie są zawsze razem. Poma­ga­ją sobie w trud­nych sytu­acjach. Mogę powie­dzieć śmia­ło, że nasze Stu­dium jest taką szat­nią spor­to­wą. Nie ma moc­nych my nie odpu­ści­my i zawsze będzie­my trzy­mać się razem i wza­jem­nie wspie­rać” – mówił dr Przy­byl­ski.

Dr Satur­nin Przy­byl­ski pozo­sta­je w Aka­de­mii na sta­no­wi­sku star­sze­go wykła­dow­cy SWF WAT i jak twier­dzi będzie wspie­rał dzia­ła­nia nowe­go kie­row­ni­ka i zaj­mo­wał się dydak­ty­ką, zwłasz­cza pły­wa­niem, któ­re­go jest tre­ne­rem i któ­re jest jego wiel­ką spor­to­wą pasją.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek