Strona główna » Aktualności » Prymusi promocji oficerskiej 2020

Prymusi promocji oficerskiej 2020

Naj­lep­si stu­den­ci na roku, wzo­ro­wi pod­cho­rą­żo­wie, już dzi­siaj pod­po­rucz­ni­cy Woj­ska Pol­skie­go. Dro­ga do ofi­cer­skich gwiaz­dek nie była łatwa. Godze­nie stu­diów tech­nicz­nych ze szko­le­niem woj­sko­wym wyma­ga­ło wie­lu wyrze­czeń i wysił­ku, ale w kon­se­kwen­cji dało ogrom­ną satys­fak­cję – uzy­ska­nie tytu­łu magi­stra inży­nie­ra z naj­lep­szy­mi loka­ta­mi na roku i awans ofi­cer­ski. To oni teraz, wraz ze swo­imi kole­ga­mi nowo pro­mo­wa­ny­mi ofi­ce­ra­mi, będą odpo­wia­dać za bez­pie­czeń­stwo pań­stwa i roz­wój pol­skiej armii. „Posia­da­cie wie­dzę i umie­jęt­no­ści, któ­re są nie­zbęd­ne do dal­sze­go efek­tyw­ne­go roz­wo­ju i moder­ni­za­cji tech­nicz­nej naszych sił zbroj­nych. To od Was – Waszych dzia­łań i decy­zji – zale­żeć będzie przy­szłość obron­no­ści Pol­ski” – napi­sał w liście do absol­wen­tów WAT mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak.

Wiel­kie sło­wa uzna­nia nale­żą się pry­mu­so­wi tego­rocz­nej pro­mo­cji ofi­cer­skiej, lau­re­ato­wi I loka­ty – ppor. mgr. inż. Krzysz­to­fo­wi Pia­ście oraz wszyst­kim absol­wen­tom, któ­rzy ukoń­czy­li stu­dia z naj­wyż­szy­mi wyni­ka­mi na swo­ich wydzia­łach. Rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek gra­tu­lo­wał im szcze­gól­nie. Jed­nak jak pod­kre­ślił, wszy­scy absol­wen­ci są zwy­cięz­ca­mi i powin­ni być dum­ni z ukoń­cze­nia stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Poznaj­my bli­żej pry­mu­sów pro­mo­cji ofi­cer­skiej 2020.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

ppor. mgr inż. Krzysztof Piasta, prymus promocji oficerskiej – I lokata

Pry­mus tego­rocz­nej pro­mo­cji ofi­cer­skiej ppor. mgr inż. Krzysz­tof Pia­sta ukoń­czył stu­dia na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, na kie­run­ku mecha­tro­ni­ka, uzbro­je­nie i elek­tro­ni­ka, ze śred­nią ocen 4.61. Lau­re­ata I loka­ty pro­mo­cji ofi­cer­skiej Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzej Duda nagro­dził hono­ro­wą bro­nią bia­łą.

Ppor. mgr inż. Krzysz­tof Pia­sta od naj­młod­szych lat inte­re­so­wał się woj­skiem, nato­miast w szko­le śred­niej, gdzie uczest­ni­czył w licz­nych kon­kur­sach i olim­pia­dach fizycz­nych, zde­cy­do­wał, że chce zaj­mo­wać się zagad­nie­nia­mi tech­nicz­ny­mi. Chciał też roz­wi­jać swo­je pasje spor­to­we, zwłasz­cza grę w pił­kę noż­ną. Stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dały mu moż­li­wość roz­wi­ja­nia tych wszyst­kich zain­te­re­so­wań. Pod­czas stu­diów czer­pał wie­dzę od naj­lep­szych spe­cja­li­stów z Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia. W ramach pra­cy inży­nier­skiej, zre­ali­zo­wa­nej pod kie­run­kiem płk. dr. hab. inż. Prze­my­sła­wa Kupi­du­ry, opra­co­wał kon­cep­cję nabo­ju moź­dzie­rzo­we­go z poci­skiem kase­to­wym, któ­ry może zna­leźć zasto­so­wa­nie w nowo­cze­snym 120 mm moź­dzie­rzu samo­bież­nym RAK, wpro­wa­dzo­nym do Sił Zbroj­nych RP. Pra­ca zosta­ła nagro­dzo­na I miej­scem w kon­kur­sie Rek­to­ra WAT na naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską 2019 roku oraz nagro­dą Sze­fa Służ­by Uzbro­je­nia i Elek­tro­ni­ki za naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską. Pra­cę magi­ster­ską pt. „Pro­jekt wstęp­ny 120 mm nabo­ju moź­dzie­rzo­we­go alter­na­tyw­ne­go dla amu­ni­cji kase­to­wej”, w ramach któ­rej opra­co­wał nabój alter­na­tyw­ny dla kon­cep­cji z pra­cy inży­nier­skiej, obro­nił na oce­nę bar­dzo dobrą. Naj­lep­szy stu­dent na roku był kil­ku­krot­nie wyróż­nio­ny przez Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT tytu­łem hono­ro­wym „Wzo­ro­wy Pod­cho­rą­ży”. Swo­je spor­to­we zain­te­re­so­wa­nia roz­wi­jał w Klu­bie AZS WAT, gdzie dru­ży­no­wo zdo­był wie­le pucha­rów, w tym wie­lo­krot­nie tytu­łu Mistrza Pol­ski Uczel­ni Mun­du­ro­wych w pił­ce noż­nej oraz I miej­sce Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w Fut­sa­lu. Na trze­cim roku stu­diów, w ramach pro­gra­mu Era­smus+, ppor. mgr inż. Krzysz­tof Pia­sta wyje­chał na jeden semestr do buł­gar­skiej uczel­ni woj­sko­wej Natio­nal Mili­ta­ry Uni­ver­si­ty „Vasil Levski”, gdzie uczest­ni­czył w zaję­ciach z kade­ta­mi z Buł­ga­rii i pre­zen­to­wał osią­gnię­cia Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia WAT oraz przy­kła­do­we uzbro­je­nie Woj­ska Pol­skie­go. Nato­miast pierw­szy semestr stu­diów II stop­nia to okres nauki w por­tu­gal­skiej uczel­ni Poly­tech­nic Insti­tu­te of Bra­ga­nça. Jak pod­kre­śla, wyjaz­dy te były oka­zją do porów­na­nia sys­te­mów naucza­nia na uczel­niach zagra­nicz­nych państw człon­kow­skich NATO. W ramach dal­szej karie­ry woj­sko­wej pry­mus tego­rocz­nej pro­mo­cji ofi­cer­skiej pla­nu­je roz­wi­jać swo­je zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we zwią­za­ne z tech­ni­ką uzbro­je­nia, chce też pra­co­wać w śro­do­wi­sku mię­dzy­na­ro­do­wym.

ppor. mgr inż. Rafał Szczepanik, prymus promocji oficerskiej – II lokata

Stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej ukoń­czył na Wydzia­le Elek­tro­ni­ki na kie­run­ku elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja (spe­cjal­ność: eks­plo­ata­cja sys­te­mów łącz­no­ści) ze śred­nią ocen 4,59. Pra­cę magi­ster­ską nt.: “Inte­gra­cji odbior­ni­ka GPS i mapy cyfro­wej z dop­ple­row­skim sys­te­mem loka­li­za­cji emi­te­rów radio­wych” zre­ali­zo­wał pod opie­ką ppłk. dr. hab. inż. Jana Kel­ne­ra. To jemu zawdzię­cza swój roz­wój nauko­wy. Pod­czas 5‑letnich stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­był wie­dzę zarów­no tech­nicz­ną jak i dowód­czą. Wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra dydak­tycz­na oraz dosko­na­le wypo­sa­żo­ne labo­ra­to­ria Insty­tu­tu Sys­te­mów Łącz­no­ści pozwo­li­ły mu roz­wi­jać zain­te­re­so­wa­nia zwią­za­ne z radia­mi pro­gra­mo­wal­ny­mi. Pro­ble­ma­ty­kę zwią­za­ną z loka­li­za­cją emi­te­rów radio­wych pre­zen­to­wał na kon­fe­ren­cjach nauko­wych. Pod­czas stu­diów został dwu­krot­nie wyróż­nio­ny tytu­łem hono­ro­wym „Wzo­ro­wy Pod­cho­rą­ży”. Jako czło­nek Sek­cji Strze­lań Tak­tycz­nych oraz Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT brał udział w szko­le­niach bojo­wych. Dodat­ko­wo, w ramach wolon­ta­ria­tu, wraz z S3 WAT zaini­cjo­wał wśród kole­gów ze stu­diów nie­sie­nie pomo­cy Powstań­com War­szaw­skim. Jak sam zazna­cza, wie­dzę teo­re­tycz­ną z zarzą­dza­nia i dowo­dze­nia, któ­rą otrzy­mał w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, prze­kuł w prak­ty­kę dowo­dząc z suk­ce­sem kil­ku­set oso­bo­wy­mi gru­pa­mi na symu­la­cjach mili­tar­nych. W naj­bliż­szej przy­szło­ści ppor. Szcze­pa­nik zamie­rza roz­po­cząć stu­dia w Szko­le Dok­tor­skiej w dys­cy­pli­nie infor­ma­ty­ka tech­nicz­na i tele­ko­mu­ni­ka­cja.

ppor. mgr. inż. Szymon Borejza, prymus promocji oficerskiej – III lokata

Absol­went Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii kie­run­ku che­mia (spe­cjal­ność: ochro­na przed ska­że­nia­mi). Trzy­krot­nie wyróż­nio­ny tytu­łem „Wzo­ro­wy Pod­cho­rą­ży”. Stu­dia ukoń­czył ze śred­nią ocen 4,53. Autor pra­cy magi­ster­skiej pt. „Bada­nie oddzia­ły­wań wybra­nych nitro­amin z nie­ener­ge­tycz­ny­mi skład­ni­ka­mi kom­po­zy­cji wybu­cho­wych tech­ni­ką magne­tycz­ne­go rezo­nan­su jądro­we­go”. Do pod­ję­cia stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej skło­ni­ła go moż­li­wość pra­cy z mate­ria­ła­mi wybu­cho­wy­mi oraz bojo­wy­mi środ­ka­mi tru­ją­cy­mi. Istot­nym było tak­że to, że cha­rak­ter służ­by woj­sko­wej wyma­ga sta­łe­go kształ­ce­nia się i posze­rza­nia swo­ich kom­pe­ten­cji. Pomógł mu w tym indy­wi­du­al­ny tok stu­diów oraz współ­pra­ca z kołem nauko­wym ukie­run­ko­wa­nym na pra­cę z mate­ria­ła­mi wybu­cho­wy­mi. W cza­sie stu­diów ppor. mgr inż. Szy­mon Borej­za wie­lo­krot­nie sta­wał na podium w uczel­nia­nych zawo­dach strze­lec­kich z bro­ni krót­kiej. Dzię­ki współ­pra­cy z kołem wspi­nacz­ko­wym WAT zdo­był takie szczy­ty jak: Toub­kal, Tri­glav oraz Elbrus. W przy­szło­ści pla­nu­je pra­co­wać w ramach struk­tur Pak­tu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go.

ppor. mgr inż. Erik Mikulski, prymus Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji

Absol­went Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji. Stu­dia ukoń­czył na kie­run­ku budow­nic­two ze śred­nią ocen 4.45. Pra­cę magi­ster­ską napi­sał na temat „Ana­li­zy nośno­ści kon­struk­cji mostów skła­da­nych”. Stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wybrał z uwa­gi na moż­li­wość kształ­ce­nia woj­sko­we­go i poli­tech­nicz­ne­go. Budow­nic­two i woj­sko to nie jedy­ne jego pasje. Pod­czas stu­diów reali­zo­wał swo­je zain­te­re­so­wa­nia zwią­za­ne ze spor­tem. Był człon­kiem aka­de­mic­kiej dru­ży­ny WAT, któ­ra repre­zen­to­wa­ła uczel­nię w Mistrzo­stwach Woj­ska Pol­skie­go w Siat­ków­ce oraz Mistrzo­stwach Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w Siat­ków­ce, wie­lo­krot­nie zaj­mu­jąc czo­ło­we miej­sca. Po jed­nej z roz­gry­wek ppor. Mikul­ski uzy­skał tytuł naj­lep­sze­go roz­gry­wa­ją­ce­go Woj­ska Pol­skie­go. W przy­szło­ści zamie­rza roz­po­cząć stu­dia w Szko­le Dok­tor­skiej WAT. Chce też roz­wi­jać swo­ją karie­rę spor­to­wą uczęsz­cza­jąc na tre­nin­gi siat­ków­ki w AZS WAT i repre­zen­to­wać uczel­nię na woj­sko­wych zawo­dach spor­to­wych.

ppor. mgr inż. Piotr Golec, prymus Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Stu­dia ukoń­czył na kie­run­ku mecha­ni­ka i budo­wa maszyn (spe­cjal­ność: maszy­ny inży­nie­ryj­ne) uzy­sku­jąc śred­nią ocen 4,41. Jego pra­ce dyplo­mo­we, zarów­no pra­ca inży­nier­ska jak i magi­ster­ska, doty­czy­ły nowo­cze­snych metod spa­ja­nia sto­pów meta­li lek­kich sto­so­wa­nych w sprzę­cie prze­pra­wo­wym. Obie pra­ce obro­nił na oce­nę bar­dzo dobrą i obie zosta­ły wyróż­nio­ne nagro­dą dzie­kań­ską. Swo­je zain­te­re­so­wa­nia roz­wi­jał w ramach dzia­łal­no­ści w Kole Nauko­wym Zmę­cze­nia Kon­struk­cji i Kom­pu­te­ro­we­go Wspo­ma­ga­nia Pro­jek­to­wa­nia, gdzie uczest­ni­czył w pro­jek­tach nauko­wych. Od trze­cie­go roku stu­diów reali­zo­wał indy­wi­du­al­ny pro­gram naucza­nia. Jego pra­ca nauko­wa była ukie­run­ko­wa­na na zasto­so­wa­nie nowo­cze­snych metod łącze­nia i badań wytrzy­ma­ło­ścio­wych w pro­ce­sie pro­jek­to­wa­nia ele­men­tów maszyn inży­nie­ryj­nych. Wyni­ki uzy­ska­ne w ramach pro­wa­dzo­nych badań pre­zen­to­wał na mię­dzy­na­ro­do­wym Semi­na­rium Kół Nauko­wych Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej WAT, gdzie zosta­ły dwu­krot­nie wyróż­nio­ny za szcze­gól­ne walo­ry inży­nier­skie i nauko­we reali­zo­wa­nych prac. Pod­czas stu­diów został wyróż­nio­ny tytu­łem hono­ro­wym „Wzo­ro­wy Pod­cho­rą­ży”. Zwień­cze­niem jego pra­cy nauko­wej jako stu­den­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej było współ­au­tor­stwo anglo­ję­zycz­nej mono­gra­fii pt. „Fun­da­men­tals of machi­ne design. Selec­ted pro­blems”. Swo­ją karie­rę woj­sko­wą wią­że z woj­ska­mi inży­nie­ryj­ny­mi. Jest prze­ko­na­ny, że wie­dza oraz umie­jęt­no­ści zdo­by­te pod­czas stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej prze­ło­żą się na suk­ce­sy w dal­szej służ­bie woj­sko­wej.

ppor. mgr inż. Karol Kępa, prymus Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej ukoń­czył na kie­run­ku logi­sty­ka, uzy­sku­jąc śred­nią ocen 4,41. W pra­cach dyplo­mo­wych, inży­nier­skiej i magi­ster­skiej, zaj­mo­wał się pro­ble­mem funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mu zaspo­ko­je­nia potrzeb w zakre­sie umun­du­ro­wa­nia i wyekwi­po­wa­nia w Siłach Zbroj­nych RP. Oby­dwie pra­ce obro­nił na oce­nę bar­dzo dobrą. Sty­pen­dy­sta mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­gra­mu Era­smus+. W cza­sie stu­diów I stop­nia zdo­by­wał wie­dzę w murach Uni­ver­si­ty of Defen­ce w Brnie, nato­miast pod­czas stu­diów magi­ster­skich w Natio­nal Uni­ver­si­ty of Public Servi­ce w Buda­pesz­cie. Inten­syw­nie roz­wi­jał swo­je umie­jęt­no­ści w zakre­sie rze­mio­sła woj­sko­we­go. W „Nico­lae Bal­ce­scu” Land For­ces Aca­de­my w Sybi­nie ukoń­czył kurs roz­po­zna­nia woj­sko­we­go. Zagra­nicz­ne wyjaz­dy pozwo­li­ły mu zwięk­szyć wie­dzę ogól­no­woj­sko­wą oraz spe­cja­li­stycz­ną z zakre­su logi­sty­ki, a tak­że posze­rzyć zdol­no­ści języ­ko­we. Była to też nie­po­wta­rzal­na oka­zja do zapo­zna­nia się ze stan­dar­da­mi panu­ją­cy­mi w innych armiach NATO. Ppor. Karol Kępa ma na swo­im kon­cie rów­nież suk­ce­sy spor­to­we m.in. repre­zen­to­wał Aka­de­mię na zawo­dach pił­ki noż­nej o Puchar Dowód­cy 3. War­szaw­skiej Bry­ga­dy Rakie­to­wej Obro­ny Powietrz­nej, zaj­mu­jąc wraz z dru­ży­ną II miej­sce. Jak pod­kre­śla, wie­dza oraz umie­jęt­no­ści naby­te w cza­sie stu­diów w WAT sta­no­wią solid­ną pod­sta­wę do przy­szłe­go roz­wo­ju zawo­do­we­go.

ppor. mgr inż. Daniel Łęczycki, prymus Wydziału Cybernetyki

Absol­went Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki kie­run­ku infor­ma­ty­ka (spe­cjal­ność: bez­pie­czeń­stwo sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych). Stu­dia ukoń­czył ze śred­nią ocen 4.38. Pra­cę magi­ster­ską pt. „Bada­nie pro­to­ko­łów spój­no­ści sekwen­cyj­nej w sys­te­mach roz­pro­szo­nych”, zre­ali­zo­wa­ną pod kie­row­nic­twem dr. inż. Zbi­gnie­wa Suskie­go, obro­nił na oce­nę bar­dzo dobrą. O stu­diach w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej myślał już na począt­ku szko­ły śred­niej. Moty­wa­cją była chęć roz­wo­ju oso­bi­ste­go, zarów­no w aspek­cie inte­lek­tu­al­nym, jak i spraw­no­ści fizycz­nej. Uczel­nia speł­nia oba te kry­te­ria. Ppor. Łęczyc­ki zazna­cza, że stu­dia oka­za­ły się bar­dzo wyma­ga­ją­ce, stąd bar­dzo kon­cen­tro­wał się na nauce. Stu­diu­jąc infor­ma­ty­kę w WAT posze­rzył wie­dzę rów­nież w innych dzie­dzi­nach, jak na przy­kład bez­pie­czeń­stwa i ergo­no­mii pra­cy, eko­no­mii, zarzą­dza­nia i filo­zo­fii. W przy­szło­ści pla­nu­je roz­wi­jać się w kie­run­ku budo­wa­nia apli­ka­cji inter­ne­to­wych, ich utrzy­my­wa­nia oraz wyko­ny­wa­nia testów pene­tra­cyj­nych w celu spraw­dza­nia ich bez­pie­czeń­stwa.