Strona główna » Aktualności » PROM do umiędzynarodowienia

PROM do umiędzynarodowienia

W roku aka­de­mic­kim 2019/20 dok­to­ran­ci oraz pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej otrzy­ma­li moż­li­wość udzia­łu w mię­dzy­na­ro­do­wej wymia­nie nauko­wej, w cało­ści finan­so­wa­nej przez Naro­do­wą Agen­cję Wymia­ny Aka­de­mic­kiej w ramach Pro­gra­mu PROM – „Mię­dzy­na­ro­do­wa wymia­na sty­pen­dial­na dok­to­ran­tów i kadry aka­de­mic­kiej.  Nato­miast w naszej uczel­ni dzię­ki pro­gra­mo­wi bada­nia nauko­we reali­zu­ją już pierw­si dok­to­ran­ci zagra­nicz­ni.

Dzię­ki wspar­ciu z Unii Euro­pej­skiej w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój, czter­dzie­stu dwóch naukow­ców z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej weź­mie udział w pro­gra­mie wymia­ny sty­pen­dial­nej, pole­ga­ją­cej na pozy­ski­wa­niu mate­ria­łów do arty­ku­łów nauko­wych, wyko­ny­wa­niu pomia­rów przy wyko­rzy­sta­niu uni­ka­to­wej apa­ra­tu­ry badaw­czej nie­do­stęp­nej w Pol­sce, a tak­że uczest­nic­twie w kon­fe­ren­cjach, szko­le­niach i kur­sach orga­ni­zo­wa­nych na całym świe­cie. Dłu­gość poby­tu za gra­ni­cą uza­leż­nio­na będzie od cha­rak­te­ru przed­się­wzię­cia i wynie­sie od 5 do 30 dni.

W ramach wymia­ny, nasza uczel­nia gości już dwóch dok­to­ran­tów z zagra­ni­cy. Ocze­ku­je­my jesz­cze czte­rech dok­to­ran­tów i dwóch pra­cow­ni­ków nauko­wych.  Wszy­scy przy wspar­ciu pra­cow­ni­ków nauko­wych z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki będą pozy­ski­wać mate­ria­ły do arty­ku­łów nauko­wych oraz opra­co­wy­wać wspól­ne, mię­dzy­na­ro­do­we wnio­ski gran­to­we. Pierw­si dok­to­ran­ci przy­je­cha­li do WAT z Poly­tech­nic Uni­ver­si­ty of Madrid kil­ka dni temu. Bada­nia nauko­we będą pro­wa­dzić w Insty­tu­cie Tech­ni­ki Fizycz­nej na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii. Pod opie­ką dr hab. Noured­di­ne Ben­ni­sa, prof. WAT z Zakła­du Tech­nicz­nych Zasto­so­wań Fizy­ki oraz dr Evy Oton z Zakła­du Fizy­ki i Tech­no­lo­gii Krysz­ta­łów będą pozy­ski­wać mate­ria­ły do prac dok­tor­skich.

Okres reali­za­cji pro­jek­tu PROM pokry­wa się z dłu­go­ścią roku aka­de­mic­kie­go, co ozna­cza, że każ­dy z uczest­ni­ków ma pra­wo do wybra­nia dogod­ne­go dla sie­bie ter­mi­nu wyjaz­du od paź­dzier­ni­ka 2019 do wrze­śnia 2020 r. Dzię­ki pozy­ska­nym z NAWA środ­kom, każ­dy z uczest­ni­ków otrzy­ma zry­czał­to­wa­ne dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów podró­ży, ubez­pie­cze­nia, wizy, utrzy­ma­nia, a tak­że zwrot opłat ponie­sio­nych za udział w kon­fe­ren­cjach, szko­le­niach i kur­sach. Reali­za­cja pro­jek­tu PROM w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej sta­ła się moż­li­wa dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu pra­cow­ni­ków Dzia­łu Nauki WAT. Z począt­kiem roku w DNA prze­pro­wa­dzo­ny został pro­ces rekru­ta­cji uczest­ni­ków – do udzia­łu zgło­si­ło się sie­dem­dzie­się­ciu jeden kan­dy­da­tów, z któ­rych zakwa­li­fi­ko­wa­no pięć­dzie­się­ciu naj­lep­szych, speł­nia­ją­cych nie­zbęd­ne kry­te­ria for­mal­ne. Na pod­sta­wie zaak­cep­to­wa­nej przez pro­rek­to­ra ds. nauko­wych listy ran­kin­go­wej, opra­co­wa­ny został wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie, któ­ry został pozy­tyw­nie oce­nio­ny przez Naro­do­wą Agen­cję Wymia­ny Aka­de­mic­kiej i skie­ro­wa­ny do reali­za­cji jako pierw­szy pro­jekt insty­tu­cjo­nal­ny z naszej uczel­ni.

Wła­dze Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej od lat podej­mu­ją dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do pod­nie­sie­nia stop­nia umię­dzy­na­ro­do­wie­nia i zapew­nie­nia naj­wyż­szej jako­ści kształ­ce­nia na wszyst­kich wydzia­łach. Już dziś moż­na śmia­ło stwier­dzić, że reali­za­cja pro­jek­tu PROM – „Mię­dzy­na­ro­do­wa wymia­na sty­pen­dial­na dok­to­ran­tów i kadry aka­de­mic­kiej” wpi­sze się w te cele, umac­nia­jąc pozy­cję WAT w sys­te­mie szkol­nic­twa wyż­sze­go jako otwar­tej, nowo­cze­snej uczel­ni nowej gene­ra­cji.

Anna Spa­dło
Karol Komo­row­ski
fot. Seba­stian Jurek