» » Projekty WAT wśród najciekawszych finansowanych przez NCBR na MSPO

Projekty WAT wśród najciekawszych finansowanych przez NCBR na MSPO

wpis w: Aktualności | 0

Wie­le pro­jek­tów pre­zen­to­wa­nych na XXVI Mię­dzy­na­ro­do­wym Salo­nie Prze­my­słu Obron­ne­go w Kiel­cach finan­so­wa­nych jest przez Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju. NCBR wska­zał naj­cie­kaw­sze inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne, któ­re moż­na było zoba­czyć na tego­rocz­nych tar­gach. Spo­śród dzie­się­ciu demon­stra­to­rów, któ­re według NCBR zasłu­gu­ją na naj­więk­szą uwa­gę, aż osiem powsta­ło w ramach pro­jek­tów reali­zo­wa­nych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Są to:

  • Nowy Bojo­wy, Pły­wa­ją­cy Wóz Pie­cho­ty – „Bor­suk”,
  • Sys­tem arma­ty mor­skiej kal. 35 mm AM-35,
  • Opto­elek­tro­nicz­ny, wie­lo­wid­mo­wy sys­tem wspo­ma­ga­ją­cy lądo­wa­nie samo­lo­tów,
  • Celow­nik ter­mo­wi­zyj­ny kom­pa­ty­bil­ny z sys­te­mem C4ISR ISW TYTAN,
  • Inno­wa­cyj­ny hełm stra­żac­ki zin­te­gro­wa­ny z obser­wa­cyj­nym sys­te­mem ter­mo­wi­zyj­nym i sys­te­mem umoż­li­wia­ją­cym moni­to­ro­wa­nie funk­cji życio­wych stra­ża­ka – ratow­ni­ka,
  • Sys­tem do zdal­ne­go wykry­wa­nia i iden­ty­fi­ka­cji ska­żeń bio­lo­gicz­nych z wyko­rzy­sta­niem zaawan­so­wa­nych metod opto­elek­trycz­nych (akro­nim LIDAR śred­nie­go zasię­gu),
  • Sys­tem obro­ny aktyw­nej do ochro­ny obiek­tów mobil­nych przed poci­ska­mi z gło­wi­cą kumu­la­cyj­ną (akro­nim AKTYWNA),
  • Ręcz­ny foto­ra­dar lase­ro­wy.

Wię­cej o wymie­nio­nych pro­jek­tach na stro­nie Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. NCBR