Strona główna » Aktualności » Projekty WAT nagrodzone w konkursie OPUS 18

Projekty WAT nagrodzone w konkursie OPUS 18

Łącz­nie pięć pro­jek­tów z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii i Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­ło zakwa­li­fi­ko­wa­nych do finan­so­wa­nia w ramach 18 edy­cji kon­kur­su Opus Naro­do­we­go Cen­trum Nauki. W dwóch nagro­dzo­nych pro­jek­tach WAT jest lide­rem, nato­miast w trzech pozo­sta­łych part­ne­rem kon­sor­cjów nauko­wo-badaw­czych.

Kon­kurs OPUS jest skie­ro­wa­ny do sze­ro­kie­go gro­na pra­cow­ni­ków nauki, nie ma tu ogra­ni­czeń wie­ko­wych lub zwią­za­nych ze stop­niem nauko­wym kie­row­ni­ka pro­jek­tu. W kon­kur­sie moż­li­we jest sfi­nan­so­wa­nie wyna­gro­dze­nia dla zespo­łu badaw­cze­go, sty­pen­diów dla stu­den­tów lub dok­to­ran­tów, zaku­pu lub wytwo­rze­nia apa­ra­tu­ry nauko­wo-badaw­czej oraz pokry­cie innych kosz­tów zwią­za­nych z wydat­ka­mi nie­zbęd­ny­mi do reali­za­cji pro­jek­tu badaw­cze­go. W ramach 18. edy­cji kon­kur­su OPUS do NCN wpły­nę­ły 2133 wnio­ski na łącz­ną kwo­tę nie­mal 2,2 mld zł. Pozy­tyw­nie roz­pa­trzo­no 350 pro­jek­tów o war­to­ści pra­wie 460 mln zł.

Finan­so­wa­nie w wyso­ko­ści 909 600 zł otrzy­mał pro­jekt pt. „Nowe poro­wa­te struk­tu­ry foto­nicz­ne z prze­stra­jal­ną prze­rwą wzbro­nio­ną w zakre­sie VIS-MIR”. Pra­ca­mi badaw­czy­mi będzie kie­ro­wać dr hab. Mał­go­rza­ta Norek z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT. „W pro­jek­cie syn­te­ty­zo­wa­ne będą 1‑wymiarowe krysz­ta­ły foto­nicz­ne na bazie poro­wa­te­go tlen­ku alu­mi­nium za pomo­cą meto­dy elek­tro­che­micz­nej z prze­rwą foto­nicz­ną prze­stra­jal­ną w zakre­sie roz­cią­ga­ją­cym się od obsza­ru widzial­ne­go (VIS) aż po śred­nią pod­czer­wień (MIR). Wła­ści­wo­ści foto­nicz­ne krysz­ta­łów będą opty­ma­li­zo­wa­ne za pomo­cą mate­ria­łów o wyso­kim współ­czyn­ni­ku zała­ma­nia świa­tła oraz poprzez tzw. powierzch­nio­wy rezo­nans pla­zmo­no­wy wywo­ła­ny przez meta­licz­ne nano­cząst­ki. Mamy nadzie­ję zapro­jek­to­wać i zbu­do­wać nowo­cze­sne mate­ria­ły foto­nicz­ne, kon­ku­ren­cyj­ne w sto­sun­ku do tych opar­tych na krze­mie. Znaj­dą one zasto­so­wa­nie m.in. jako ele­men­ty czyn­ne w czuj­ni­kach optycz­nych dzia­ła­ją­cych w zakre­sie VIS-MIR” – wyja­śnia dr hab. Mał­go­rza­ta Norek.

Pra­ce nauko­wo-badaw­cze nad pro­jek­tem pt. „Nowe nano­po­ro­wa­te ano­do­we mate­ria­ły foto­ak­tyw­ne w zakre­sie UV-Vis” popro­wa­dzi z kolei dr Mar­ta Michal­ska-Domań­ska z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT (lider pro­jek­tu). Pro­jekt będzie reali­zo­wa­ny w kon­sor­cjum z Wydzia­łem Che­mii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. NCN prze­zna­cza na to łącz­ną kwo­tę w wyso­ko­ści 1 966 440,00 zł. Głów­nym celem pro­jek­tu jest opra­co­wa­nie nowych, nano­struk­tu­ral­nych ano­do­wych tlen­ków, któ­re będą dzia­łać jako foto­ka­ta­li­za­to­ry aktyw­ne w sze­ro­kim zakre­sie UV-Vis do zasto­so­wań foto­ka­ta­li­tycz­nych w ener­gii i śro­do­wi­sku. „Głów­ną stra­te­gią pro­jek­tu jest wyko­rzy­sta­nie ano­do­wa­nia jako sto­sun­ko­wo taniej, łatwej i szyb­kiej meto­dy wytwa­rza­nia nano­struk­tu­ral­ne­go tlen­ku na powierzch­ni meta­li zawo­ro­wych i ich sto­pów. W ramach reali­za­cji pro­jek­tu zba­da­ny zosta­nie wpływ warun­ków wytwa­rza­nia foto­ak­tyw­nych tlen­ków na ich mor­fo­lo­gię i wła­ści­wo­ści foto­ka­ta­li­tycz­ne. Reali­za­cja pro­po­no­wa­ne­go pro­jek­tu zaowo­cu­je opra­co­wa­niem nowych elek­tro­che­micz­nych metod wytwa­rza­nia nano­struk­tu­ral­nych foto­ka­ta­li­za­to­rów o nie­zwy­kłych wła­ści­wo­ściach. Ponad­to moż­li­we będzie dokład­ne dostro­je­nie wła­ści­wo­ści mate­ria­łów kata­li­tycz­nych poprzez pro­stą zmia­nę warun­ków sto­so­wa­nych pod­czas pro­ce­su elek­tro­che­micz­ne­go” – tak opi­su­je pro­jekt dr Michal­ska-Domań­ska.

Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii  weź­mie udział w pro­jek­cie pt. „Syn­te­tycz­ne hamil­to­nia­ny spin-orbi­ta ze sztucz­nym polem magne­tycz­nym w cie­kło­kry­sta­licz­nych wnę­kach optycz­nych”. Bada­nia pro­wa­dzo­ne w zakre­sie tego pro­jek­tu będą doty­czyć elek­trycz­nej kon­tro­li nad sprzę­że­nia­mi spin-orbi­ta w ukła­dach (mikrow­nę­kach wypeł­nio­nych mate­ria­łem cie­kło­kry­sta­licz­nym, stro­jo­nych dyna­micz­nie), w któ­rych reali­zo­wa­ne są sztucz­nie pola fizycz­ne dzia­ła­ją­ce na foto­ny. Ukła­dy te będą  wyko­rzy­sty­wa­ne do mani­pu­lo­wa­nia trans­mi­sją i emi­sją świa­tła „Rolą zespo­łu WAT jest zapro­jek­to­wa­nie i wyko­na­nie mikrow­nęk, w tym opra­co­wa­nie i zaim­ple­men­to­wa­nie dedy­ko­wa­ne­go mate­ria­łu cie­kło­kry­sta­licz­ne­go oraz emi­te­rów orga­nicz­nych” – mówi dr hab. inż. Wik­tor Pie­cek, kie­row­nik Zakła­du  Fizy­ki i Tech­no­lo­gii Krysz­ta­łów Insty­tu­tu Fizy­ki Tech­nicz­nej Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii. Budżet prze­zna­czo­ny na reali­za­cję tego pro­jek­tu wyno­si 1 998 036 zł, w tym dla WAT 528 020 zł. Lide­rem pro­jek­tu jest Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Wydział Fizy­ki.

Zespół Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT włą­czy się jako kon­sor­cjant w reali­za­cję dwóch pro­jek­tów. Pod kie­row­nic­twem płk. dr. hab. inż. Nor­ber­ta Pał­ki zespół uczest­ni­czyć będzie w pro­jek­cie pt. ”Opra­co­wa­nie i bada­nie wła­ści­wo­ści mate­ria­łów cera­micz­nych o niskiej prze­ni­kal­no­ści elek­trycz­nej prze­zna­czo­nych na pod­ło­ża LTCC i ULTCC ukła­dów tera­her­co­wych”, na któ­ry NCN przy­znał łącz­ną kwo­tę 991 200 zł, przy czym budżet dla WAT wyno­si 254 400 zł. Celem tego pro­jek­tu jest zba­da­nie wpły­wu skła­du, syn­te­zy i spie­ka­nia na wła­ści­wo­ści nowych mate­ria­łów cera­micz­nych o niskiej prze­ni­kal­no­ści die­lek­trycz­nej i niskich stra­tach die­lek­trycz­nych, a tak­że ana­li­za ich przy­dat­no­ści do sto­so­wa­nia w nowo­cze­snych pod­ło­żach obwo­dów mikro­fa­lo­wych i tera­her­co­wych otrzy­my­wa­nych tech­no­lo­gią LTCC/ULTCC (cera­mi­ka spie­ka­na w niskiej i ultra niskiej tem­pe­ra­tu­rze). Zespół eks­per­tów WAT zaj­mo­wać się będzie bada­nia­mi wła­ści­wo­ści die­lek­trycz­nych opra­co­wa­nych pod­ło­ży meto­dą spek­tro­sko­pii w dzie­dzi­nie cza­su (meto­da TDS) w zakre­sie tera­her­co­wym w prze­dzia­le 0,1–3,5 THz w róż­nych tem­pe­ra­tu­rach (od ‑190 °C do 250 °C). Lide­rem pro­jek­tu jest Sieć Badaw­cza ŁUKASIEWICZ – Insty­tut Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej.

Dr inż. Prze­my­sław Zagra­jek z Zespo­łu Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT będzie nato­miast nad­zo­ro­wał w naszej uczel­ni reali­za­cję pro­jek­tu „Optycz­ny tera­her­co­wy układ typu MIMO – algo­ryt­my gene­ra­cji i bada­nie funk­cjo­no­wa­nia kom­pak­to­wych struk­tur dyfrak­cyj­nych i hybry­do­wych”. Lide­rem pro­jek­tu jest Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska. Budżet wyno­si 1 697 160 zł, w tym kwo­ta dla WAT 864 480 zł.  Szyb­ki bez­prze­wo­do­wy prze­sył danych to wciąż jeden z kie­run­ków roz­wo­ju w bran­ży tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej.  Od kil­ku lat trwa­ją rów­nież inten­syw­ne pra­ce nad taki­mi tech­no­lo­gia­mi w tera­her­co­wym paśmie pro­mie­nio­wa­nia, któ­re mie­ści się mię­dzy pasmem dale­kiej pod­czer­wie­ni i mikro­fa­lo­wym. Jed­nym z roz­wią­zań bada­nych w tym pro­jek­cie jest zasto­so­wa­nie w paśmie tera­her­ców w for­mie optycz­nej tech­no­lo­gii wie­lo­krot­ne­go wej­ścia, wie­lo­krot­ne­go wyj­ścia (MIMO), zna­nych z sys­te­mów Wi-Fi. Roz­wój nowych ele­men­tów optycz­nych napę­dza postęp w pra­wie wszyst­kich urzą­dze­niach zwią­za­nych z emi­sją i wykry­wa­niem pro­mie­nio­wa­nia. Pla­no­wa­ne do opra­co­wa­nia w pro­jek­cie ele­men­ty nazy­wa­ne są dyfrak­cyj­ny­mi ele­men­ta­mi optycz­ny­mi, a ich kon­struk­cja nie jest ogra­ni­czo­na przez opty­kę geo­me­trycz­ną, a przez zja­wi­ska falo­we. Zada­niem zespo­łu  WAT będzie cha­rak­te­ry­zo­wa­nie ele­men­tów optycz­nych for­mu­ją­cych wiąz­kę pro­mie­nio­wa­nia:  wyzna­czo­ne zosta­ną ich para­me­try rze­czy­wi­ste, jak licz­ba, roz­miesz­cze­nie ufor­mo­wa­nych ognisk, czy kształt wiąz­ki.

oprac. Anna Ambro­ziak

Infor­ma­cje o kon­kur­sie i listy ran­kin­go­we dostęp­ne są na stro­nie NCN.