» » Projektowanie i budowa systemów satelitarnych – zakończenie kursu w WAT

Projektowanie i budowa systemów satelitarnych – zakończenie kursu w WAT

wpis w: Aktualności | 0

Uro­czy­ste wrę­cze­nie cer­ty­fi­ka­tów zakoń­czy­ło 12 kwiet­nia kurs Intro­duc­tion to Spa­ce for Engi­ne­ers „Satel­li­te sys­tems deve­lop­ment with focus on pro­ject pha­ses C/D”, reali­zo­wa­ny na zle­ce­nie Agen­cji Roz­wo­ju Prze­my­słu SA w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Dwu­dzie­stu uczest­ni­kom szko­le­nia cer­ty­fi­ka­ty wrę­czy­li rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, wice­pre­zes Agen­cji Roz­wo­ju Prze­my­słu Dariusz Śli­wow­ski i dyrek­tor Cen­trum Badań Kosmicz­nych Pol­skiej Aka­de­mii Nauk prof. dr hab. Iwo­na Sta­ni­sław­ska.

Spe­cja­li­stycz­ny kurs z pro­jek­to­wa­nia i budo­wy sys­te­mów sate­li­tar­nych został zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT na bazie pro­gra­mu szko­le­nio­we­go przy­go­to­wa­ne­go wcze­śniej we współ­pra­cy z Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN oraz fir­mę Cre­otech Instru­ments SA dla Tha­les Ale­nia Spa­ce Pol­ska w ramach kon­trak­tu z Euro­pej­ską Agen­cją Kosmicz­ną.

W szko­le­niu wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le takich insty­tu­cji jak: Air­bus Pol­ska, Tha­les Pol­ska, Tho­rium Spa­ce, Haxtron, Col­lins Aero­spa­ce, Agen­cja Roz­wo­ju Prze­my­słu, CEZAMAT, Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN oraz Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT. „Chciał­bym wyra­zić wiel­ką radość, że przy współ­pra­cy z tylo­ma zna­mie­ni­ty­mi ośrod­ka­mi i fir­ma­mi, tego typu przed­się­wzię­cia mają miej­sce wła­śnie w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Wie­my, że tech­no­lo­gie kosmicz­ne i sate­li­tar­ne łączą wszyst­ko co z naj­wyż­szej pół­ki. Nie moż­na tu szu­kać tech­no­lo­gii pośred­nich, a jedy­nie te naj­lep­sze. Gra­tu­lu­ję wszyst­kim, któ­rzy ukoń­czy­li to nie­ła­twe szko­le­nie” – mówił rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usz Szczu­rek pod­czas wrę­cza­nia uczest­ni­kom cer­ty­fi­ka­tów.

„Szko­le­nie obej­mo­wa­ło pro­jekt szcze­gó­ło­wy sate­li­ty oraz wybra­nych instru­men­tów sate­li­tar­nych, tzw. fazę C, a tak­że ich pro­duk­cję, mon­taż i testo­wa­nie, czy­li fazę D zgod­nie ze stan­dar­da­mi ECSS okre­ślo­ny­mi przez euro­pej­ską orga­ni­za­cję defi­niu­ją­cą stan­dar­dy na uży­tek inży­nie­rii kosmicz­nej (Euro­pe­an Coope­ra­tion for Spa­ce Stan­dar­di­za­tion). Pro­gram szko­le­nia w WAT został tak uło­żo­ny, aby uczest­nik był wpro­wa­dza­ny do tych zagad­nień stop­nio­wo i meto­dycz­nie. Dla­te­go też posia­da­nie wie­dzy i doświad­cze­nie w obsza­rze kosmicz­nym i sate­li­tar­nym, choć pomoc­ne, nie były wyma­ga­ne od uczest­ni­ków kur­su” – tłu­ma­czy dr inż. Adam Sowa z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT odpo­wie­dzial­ny za reali­za­cję kur­su.

Kurs odby­wał się w try­bie week­en­do­wym od 15 lute­go 2019 r. i adre­so­wa­ny był do inży­nie­rów, stu­den­tów stu­diów inży­nier­skich oraz osób z przy­go­to­wa­niem tech­nicz­nym zain­te­re­so­wa­nych prak­tycz­ny­mi aspek­ta­mi pro­jek­to­wa­nia i budo­wy sate­li­tów. Wśród wykła­dow­ców zna­leź­li się przed­sta­wi­cie­le WAT, Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN, Cen­trum Astro­no­micz­ne­go im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka PAN, Cre­otech Instru­ments SA, Vigo Sys­tem SA oraz Insty­tu­tu Fizy­ki Pla­zmy i Lase­ro­wej Mikro­syn­te­zy. „Tech­no­lo­gie kosmicz­ne w Pol­sce są cały czas na począt­ku swo­jej dro­gi. Dobrze, że mamy tu oddzia­ły zagra­nicz­nych firm, od któ­rych może­my się uczyć i roz­wi­jać. Obec­nie może­my wyod­ręb­nić trzy pol­skie spe­cjal­no­ści. Jest to robo­ty­ka orbi­tal­na, deor­bi­ta­cja oraz mikro­sa­te­li­ty i kon­ste­la­cje mikro­sa­te­lit. Są to obsza­ry, któ­re na świe­cie nie zosta­ły jesz­cze nad­to wyeks­plo­ato­wa­ne, a więc są roz­wo­jo­we i mają szan­se, żeby stać się naszą spe­cjal­no­ścią” – powie­dział pod­czas uro­czy­sto­ści wice­pre­zes Agen­cji Roz­wo­ju Prze­my­słu Dariusz Śli­wow­ski.

Dyrek­tor Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN prof. dr hab. Iwo­na Sta­ni­sław­ska zapew­ni­ła, że Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN zawsze będzie przy­kła­dać wiel­ką wagę do upo­wszech­nia­nia zaawan­so­wa­nej wie­dzy o kosmo­sie. „Ini­cja­ty­wa Agen­cji, aby prze­pro­wa­dzić szko­le­nie w zakre­sie inży­nie­rii kosmicz­nej to kolej­ny krok do stra­te­gii zdo­by­wa­nia kosmo­su. Jeste­śmy bar­dzo szczę­śli­wi z zain­te­re­so­wa­nia jakim cie­szył się ten kurs. Misje kosmicz­ne to dzia­ła­nie w naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nym śro­do­wi­sku jakie zna­my. Aktyw­ne zaan­ga­żo­wa­nie Pań­stwa w tym obsza­rze daje nam poczu­cie speł­nia­nia misji, któ­rą od 40 lat CBK sta­ra się wypeł­niać” – mówi­ła prof. Sta­ni­sław­ska.

Dyrek­tor Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT płk dr hab. inż. Krzysz­tof Kop­czyń­ski zazna­czył, że Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na ma dłu­gą histo­rię zwią­za­ną z tech­no­lo­gia­mi kosmicz­ny­mi. „Przy­kła­dem są detek­to­ry fir­my Vigo, któ­re zapro­jek­to­wa­ne wspól­nie z WAT dzia­ła­ją już w kosmo­sie prze­sy­ła­jąc do nas infor­ma­cje. Ponad­to Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki wspól­nie z Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN, obok kur­sów reali­zu­je stu­dia I i II stop­nia w zakre­sie inży­nie­rii kosmicz­nej i sate­li­tar­nej” – pod­kre­ślił dyrek­tor IOE. Stu­dia te kształ­cą w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, testo­wa­nia i roz­wo­ju sys­te­mów opto­elek­tro­nicz­nych, elek­tro­nicz­nych i mecha­tro­nicz­nych wyko­rzy­sty­wa­nych w tech­ni­ce kosmicz­nej, a tak­że obej­mu­ją pod­sta­wy pla­no­wa­nia i nad­zo­ro­wa­nia orbi­tal­nych misji kosmicz­nych.

Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści dr Piotr Orle­ań­ski z Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN wygło­sił oko­licz­no­ścio­wy wykład pt. „Clo­sing lec­tu­re on Spa­ce Mis­sions – Spa­ce 4.0: Per­spec­ti­ves, Risks and Pro­fits”.

W uro­czy­sto­ści wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le Mini­ster­stwa Przed­się­bior­czo­ści i Tech­no­lo­gii, Agen­cji Roz­wo­ju Prze­my­słu, Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN, Insty­tu­tu Fizy­ki Pla­zmy i Lase­ro­wej Mikro­syn­te­zy oraz pre­ze­si firm: Tha­les, Cre­otech Instru­ments SA i Vigo Sys­tem SA.

Uczest­ni­ków szko­le­nia po uro­czy­stym zakoń­cze­niu cze­ka­ła jesz­cze wizy­ta w Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN, obej­mu­ją­ca prak­tycz­ne aspek­ty budo­wy sate­li­tów. Kur­san­ci odwie­dzi­li rów­nież Cen­trum Astro­no­micz­ne im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka PAN, gdzie zapo­zna­li się z funk­cjo­no­wa­niem dedy­ko­wa­nej sta­cji naziem­nej obsłu­gi misji sate­li­tów nauko­wych BRITE.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Bar­tosz Śmie­łow­ski